Home About Browse Search
Svenska


Falkentoft, Anna Sofia and Djezzaz Nielsen, Isanoor, 2014. Akademiska sjukhuset i Uppsala : et gestaltningsforslag til en strukturplan. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
4MB

Abstract

Forskning viser, at der er en sammenhæng mellem menneskets helbredelse og dets omgivelser, der involverer både inde- og udemiljøer. Ved udformning og renovering af hospitaler er der i dag et stort fokus på denne sammenhæng, der forener teknologi og den moderne lægevidenskab med de fysiske rammer og helbredelse. Akademiska sjukhuset i Uppsala står i dag overfor en stor ombygning. Med landstingets projekt Framtidens Akademiska skal sygehuset gennemgå det mest omfattende ombygningsprojekt til dags dato. Visionen for Framtidens Akademiska er et sammenhængende og helbredende hospitalsmiljø. Enkelte delprojekter indenfor ombygningen er vedtaget og påbegyndt, men en overordnet masterplan er endnu ikke fastsat og det er derfor stadig uklart hvordan helheden af sygehusområdet kommer til at se ud. Opgavens formål er at gestalte en strukturplan der samler Akademiska sjukhuset til en helhed, der kan være en del af helbredelsen. Forud for gestaltningen er der opstillet problemstillinger, en vision og tre principper der fremmer helbredelse. Problemstillingerne er opstillet ud fra analyser af området og er hermed områdespecifikke problemstillinger der konkluderer, at sygehusområdet opleves som mange enkelte dele uden en overordnet sammenhæng og struktur. For at løse problemstillingerne og opnå visionen er der blevet gestaltet ud fra principperne orienterbarhed, tilgængelighed og natur. Disse tre principper er tolket ud fra generelle design- retningslinjer, opstillet i arkitekturprofessor Roger S. Ulrichs teori The Theory of Supportive Healthcare Design. Designretningslinjerne er tolket for at tilpasse opgavens specifikke skala. De tre princippers samlede formål er at fremme helbredelsen. Natur, orienterbarhed og tilgængelighed er det som danner strukturen i gestaltningsforslaget. I gestaltningsforslaget er et nyt overordnet vejsystem anlagt. I mødet mellem to veje opstår der orienteringspunkter, hvis funktion er at mennesket let skal kunne orientere sig. For at øge tilgængeligheden til de omkringliggende områder er et nyt stisystem anlagt. Stien leder de tilknyttede til hospitalet rundt med færrest muligt forstyrrende elementer og flest muligt positive distraktioner. Yderligere er der udpeget seks flader til at anlægge mere koncentreret natur, som mennesket kan orientere sig mod. Mellem hvert af naturområderne bliver man ledt af en grøn struktur som styrker orienteringen og tilgængeliggør natur. Ved at gestalte ud fra principperne bliver Akademiska sjukhuset samlet til en helhed der kan være en del af det enkelte individs helbredelse.

,

Studies show that there is a connection between the recovery of individuals and their surroundings, both interior and exterior. During design processes and renovation of hospitals today, focus is placed on this connection which unites technology and modern medicine with the physical environment and recovery. Akademiska sjukhuset in Uppsala is undergoing a large renovation. Within the project entitled Framtidens Akademiska, the hospital will go through its most comprehensive rebuilding project to date. The vision for Framtidens Akademiska is a coherent and healing hospital environment. Some subprojects within the renovation project have been passed and begun, but it remains unclear how the whole hospital area will look upon completion. The purpose of this thesis is to design a structural plan that assembles Akademiska sjukhuset into one cohesive unit – a unit that can be part of the healing process. Before the design, we pose research questions, a vision, and three principles that aid recovery. The research questions are based on analyses of the area, and thus they are area-specific questions, concluding that the hospital area is perceived as a cluster of many individual components without an overall connection and structure. In order to answer the research questions and achieve the vision, the design is made on the basis of three principles: orientability, accessibility, and nature. These three principles are interpreted on the basis of general design guidelines as set by Roger S. Ulrich, Professor of Architecture, in his theory The Theory of Supportive Healthcare Design. The design guidelines are interpreted in order to adjust to the specific scale of the task. The collective purpose of the three principles is to aid recovery. Thus, nature, orientability and accessibility are what create the structure within the design proposal. A new road system is constructed within the design proposal. Orientation points emerge at the crossroads, enabling a convenient pattern of movement to ease visitor orientation. In order to increase accessibility to the surrounding areas, a path system is suggested.
Following the paths, pedestrians are exposed to a minimum of distracting elements but a lot of positive impressions. Furthermore, six spots are designated to hold more concentrated nature to help orientation in a qualitative manner. Green structures between each of the nature areas lead the way while strengthening and providing access to nature. By designing the structural plan based on the principles, Akademiska sjukhuset will become a cohesive entity that can be part of the healing process of an individual.

Main title:Akademiska sjukhuset i Uppsala
Subtitle:et gestaltningsforslag til en strukturplan
Authors:Falkentoft, Anna Sofia and Djezzaz Nielsen, Isanoor
Supervisor:Dahlman, Ylva
Examiner:Tandre, Anna and Myhr, Ulla
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:None
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Akademiska sjukhuset, designretningslinjer, grøn struktur, hospitalsmiljøer, the theory of supportive healthcare design, Uppsala
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3802
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3802
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Danish
Deposited On:24 Sep 2014 14:18
Metadata Last Modified:24 Sep 2014 14:18

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics