Home About Browse Search
Svenska


Randhem, Linnéa, 2014. Biologisk mångfald i en historisk miljö : ett gestaltningsförslag för Odinslund i Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
997kB

Abstract

Landskapsarkitektyrket handlar ofta om att göra prioriteringar mellan olika intressen som ställs mot
varandra. Exempel på sådana är kulturhistoriskt värdefulla miljöer samt värdet av bevarande och utveckling
av städers biologiska mångfald. Om båda dessa värden finns att ta hänsyn till på en och samma plats har
landskapsarkitekten en roll att väva samman dem till en fungerande helhet. Syftet med den här uppsatsen
är att undersöka hur man kan förstärka de historiska värdena på en urban plats och samtidigt främja stadens
biologiska mångfald på ett samspelande sätt. Odinslund i Uppsala valdes ut som studieobjekt eftersom
det är en centralt belägen promenadpark i ett område med höga kulturhistoriska värden. Litteraturstudier,
fotografistudier, inventeringar och samtal med sakkunniga utgjorde metoder för att få relevant information
om Odinslund och om biologisk mångfald i urbana miljöer. Informationen analyserades och resulterade i
ett gestaltningsförslag med tillhörande diskussion. Förslagets fokus rörande biologisk mångfald är hur man
kan gynna fjärilar i stadsmiljö. Kunskap om fjärilars behov för reproduktion och överlevnad är avgörande
för resultatet och styr utformningen. Förslaget visar även hur Odinslunds kulturhistoriska värden kan lyftas
fram. Gestaltningen presenteras med en illustrationsplan och beskrivningar på möjliga konkreta åtgärder
som kan skapa den miljö som eftersträvas. Exempel på detta är nyplantering och förlängning av Odinslunds
alléer samt anläggning av fjärilsrestauranger, spridningskorridorer och barnkammare för fjärilar. Andra
åtgärder är sittplatser, informationsskyltar, återskapande av siktlinjen till obelisken och förtydligande av
den så kallade kröningsvägen. Arbetet med att bevara och utveckla stadens miljöer innefattar flera aspekter som ska vävas samman. I undersökningen framkom att ökad användning av en plats med Odinslunds karaktär är en viktig bidragande faktor till att medvetandegöra invånarna om både biologisk mångfald och kulturhistoriska värden i staden. Denna lärdom avspeglas i ambitionen att genom gestaltningsförslaget även öka Odinlunds attraktion och besöksfrekvens generellt sett.

,

The profession of landscape architecture often includes making priorities between different interests. For
instance, this can be the case when combining values of cultural historical environments and promoting biodiversity in cities. If both of these interests are present at the same site, the landscape architect´s role is to combine them to a holistic functional unit. This bachelor’s thesis investigates how to highlight historical values in an urban place, at the same time increasing and interacting with biodiversity.

The study focuses on Odinslund in Uppsala, renowned as a promenade park situated in an area representing comprehensive cultural heritage values. The methods used in this paper include literature and photography reviews, inventories and discussions with experts to find reliable information about Odinslund and biodiversity in urban environments. This information was analyzed to form the basis for a design proposal and final discussion. Focus of the proposal concerning biodiversity is how to favour butterflies in urban environments. Knowledge about their reproduction and survival demands is determinant for the
results, consequently affecting the design. The proposal also shows how to highlight the cultural historical values in Odinslund. The design is illustrated on a site plan with descriptions of conceivable concrete measures to achieve the desirable environment. Examples include new trees, extensions of the avenues, dispersal corridors and appropriate areas for all stages of the butterfly life cycle. Further measures are seating positions, information signs, reconstruction of the sightline to the obelisk and accentuating the so called coronation road. Preservation and development of the environments of the city implicate
several aspects that need to be brought together. The investigation showed that increased usage of a site like
Odinslund is an important contributing factor to raise people’s awareness of biodiversity and cultural history in the city. This consideration is reflected as well in the design proposal in order to increase Odinslund’s attraction and visitor frequency in general.

Main title:Biologisk mångfald i en historisk miljö
Subtitle:ett gestaltningsförslag för Odinslund i Uppsala
Authors:Randhem, Linnéa
Supervisor:Wärnbäck, Antoienette and Hedblom, Marcus
Examiner:Tandre, Anna and Myhr, Ulla
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:allé, biologisk mångfald, fjärilar, kulturhistoria, Odinslund, urban park
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3792
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3792
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:22 Sep 2014 15:03
Metadata Last Modified:22 Sep 2014 15:03

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics