Home About Browse Search
Svenska


Johansson, Linnéa, 2014. Förändrad djurhantering på gården för att uppnå minskad stress för nötkreatur på slakteriet. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
539kB

Abstract

Vid storskalig slakt utsätts nötkreatur för många stressande faktorer, såsom transport, nya miljöer och gruppkonstellationer samt hårdhänt hantering. Stressen utgör ett hot mot djurens välfärd och är en viktig orsak till ekonomiska förluster för slakteriet i form av DFD-kött och kassationer. Alternativa metoder till slakthusen såsom mobil slakt arbetas fram, men är idag inte tillräckligt lönsamma för att klara av konsumenternas krav på stora mängder kött till lågt pris. Denna pressade ekonomiska situation gör det även svårt för slakterierna att göra miljön bättre anpassad för djuren. Därför är det av intresse att undersöka möjligheterna att erhålla lugna djur som är mindre påverkade av slaktsituationen. Syftet med denna litteratursammanställning är att belysa olika metoder att minska stress hos nötkreatur på slakteri genom avel, hantering och utfodring och på gården.
Genuppsättningen påverkar djurens temperament och det har visats att djur med olika genotyp har olika fysiologiska svar vid stress. Lugna djur underlättar hantering, samt ger bättre avkastning och köttkvalitet. För att inkludera ett lugnare temperament i avelsmålen för köttdjur behöver klargöras om fenotypen hos djuret skulle påverkas, vilket inte är tillräckligt studerat i nuläget. Produktionen går mot mer extensiv djurhållning, där speciellt köttboskap hanteras vid få tillfällen och i för djuret aversiva situationer. Hanteringen har kommit att bli viktig för att få ett lugnare temperament och mindre stressade djur. Direktkontakten med människan verkar vara viktigare än endast ökad mängd vardaglig hantering och gårdspersonalens handlag med djuren är avgörande. Innan slakten är det vanligt att man svälter djuren en kort period. Olika studier visar på olika effekter av svält på nötkreatur och forskarna är oense om huruvida svultna djur får en sämre välfärd eller inte. Det övervägande antal studier pekar på att djur som inte svälts innan transport till slakteriet är lugnare, men med utfodring följer andra oönskade effekter såsom ökad defekering i transporten vilket ger sämre miljö och nedsmutsade djur. Fodrets näringsinnehåll och dess stressdämpande effekt är outrett. Studier på andra djurslag har dock inte kunnat påvisa några sådana effekter i praktiken.
Sammanfattningsvis kan konstaterats att det genom god djurhantering på gården går att påverka förhållandena vid slakt, få lugnare djur och bättre köttkvalitet, men också att mer forskning behövs angående avel och svält.

,

Cattle are exposed to a series of stressful events the time before slaughter, such as transportation, new group constellations, previously unknown environments and intensive handling. The stress affects the welfare of the animals, and is a major cause for economical loss due to DFD meat and bruising of the carcass. There are methods to replace the present-day conventional slaughter, such as on-farm slaughter but they have so far proven unprofitable because of the consumers' high demand for low-price meat. The economical constraints make the situation difficult for abattoirs to create a slaughter environment which suits the need of the cattle. Therefore, it is of interest to investigate possibilities to change the cattle's perception of their environment and thus reduce stress in the slaughter situation. This review will discuss possible methods for reducing pre-slaughter stress trough selective breeding, handling and feeding on the farm. The genes partly decide the temperament of the animal, and it has been shown that animals with different genotypes have different physiological responses when stressed. A calm animal is easier to handle, has better production traits and meat quality. However, to include temperament as a breeding goal requires careful consideration and evaluation of the outcome of selection on other valuable production traits. Meat production increasingly uses extensive farming systems to increase their profit, and the cattle – beef cattle in particular – are handled in few and for the animal often aversive situations. Handling procedures are becoming an increasingly important tool in order to minimize stress. Human contact seems to be more important than just ordinary handling, and farm personnel are therefore playing a key role. A short period of feed deprivation is a common procedure before transport and slaughter. The effect of the procedure on stress responses varies between studies and it is not whether starved cattle experience more stress than fed cattle. Some of the reviewed studies indicate that stress and feed withdrawal are connected to each other, but fed animals will also produce larger amounts of faeces in the transport which contaminates both transport and animals. Feed additives seem to have no practical stress reduction on swine, and no such research on cattle is presently available. In conclusion, it has been shown that animal handling is able to reduce pre-slaughter stress. However, future research is necessary if we are to evaluate the influence of selective breeding and feed deprivation.

Main title:Förändrad djurhantering på gården för att uppnå minskad stress för nötkreatur på slakteriet
Authors:Johansson, Linnéa
Supervisor:Hultgren , Jan
Examiner:Tydén, Eva
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (t.o.m. 2015)
Volume/Sequential designation:2014:68
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:stress, slakt, nötkreatur, svält, avel
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3894
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3894
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:08 Oct 2014 15:28
Metadata Last Modified:08 Oct 2014 15:28

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics