Home About Browse Search
Svenska


Karlsson, Emma, 2014. Stress hos våra sällskapskatter med inriktning på flerkattshushåll och åtgärder. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
407kB

Abstract

Katter är populära husdjur och finns i många hushåll i Sverige och även i resten av världen. Det är ett djur med en behändig storlek och många tycker att det är ett djur som passar att ha i lägenhet och i stan. Det har även blivit en vanlig företeelse att äga flera katter i samma hushåll, trots att det är allmänt vedertaget att katter är solitära.
Socialiteten hos katter har diskuterats i decennier och i nuläget pekar de flesta studier på att katter faktiskt är sociala varelser som vid rätt omständigheter skapar grupper där de är mer eller mindre sociala mot medlemmarna. Detta gör att nya frågor väcks angående hållning av katt.
Denna litteraturöversikt siktar på att undersöka stressen hos katter som är begränsade till att enbart vistas inomhus, både som ensamkatter och i flerkattshushåll. Syftet är också att försöka sammanställa bra berikningar för innekatter och hur miljön kan optimeras.
Stress är svårdefinierbart och det är svårt att hitta bra och trovärdiga mätmetoder. Cat Stress Score är en etologisk mätfaktor och kortisol är exempel på en fysiologisk mätfaktor. Studier visar att katter på katthem kan vara mer stressade om de bor i små, oinredda utrymmen och även om densiteten ökar. Studier visar även att gömställen är bra för katten för att kunna hantera sin stress mer effektivt.
Katter som inte får vara utomhus kan gå miste om bra stimulering i form av jakt men även andra naturliga beteenden som att klättra i träd m.m. Naturliga beteenden som katten kan komma att göra inomhus och som inte är önskvärda av ägaren kan motverkas genom att låta katten ha tillgång till bra miljöberikningar. Ett katträd som katten både kan klösa och klättra på, tillgång till flera sov- och viloplatser och olika leksaker kan vara väldigt uppskattat hos katten. Även ägarens närvaro har visat sig ha stor betydelse för kattens beteende och aktivitet.
De studier som har gjorts på kattgrupper visar på en komplex slags hierarki där oftast en eller ett fåtal katter är dominanta och resten underordnade. Den dominanta katten är den katt som kan styra gruppens resurser och tillgångar, till exempel genom att blockera matskålar och dylikt. Detta ger den dominanta katten en stor roll i hur gruppen kommer att fungera. Studier visar att katter kommer bäst överrens i grupp om de är kullsyskon, mamma-kattunge, eller bekanta sedan socialiseringsperioden som äger rum mellan vecka 2-8 i deras liv. Ägaren har även ett stort ansvar i att se till att gruppen fungerar och för detta krävs kunskap och engagemang.
Problemet som varit när denna uppsats sammanställts är att forskningen är bristfällig när det gäller våra sällskapskatter och stress. Majoriteten av studier som är gjorda vädjar om mer och bättre forskning, bland annat för grupphållning av katt, beteenden hos katter och även att ta fram fler och bättre mätmetoder för stress hos våra katter.

,

Cats are popular pets and they live in many households in Sweden and the rest of the world. They have a handy size and many people think that it is a good pet to own if you live in town or in an apartment. It has also become commonplace to own multiple cats in the same household , although it is generally accepted that cats are solitary.
Sociality in cats has been discussed for decades and at present, many studies point to the fact that cats actually are social creatures. At the right circumstances they create groups where they are more or less social towards the members. New questions may arise from this knowledge concerning cat house holding.
This report aims to examine the stress in cats that are limited to only staying indoors, both as solo cats and in multi- cat households. The aim is also to try to compile good enrichments for indoor cats and how the environment can be optimized for the cat.
Stress is difficult to define and it is difficult to find good and credible measurement methods. Cat Stress Score is an ethological method and cortisol levels in blood, urine or feces are examples of physiological measuring methods of the cats stress level. Studies show that cats in animal shelters may be more stressed if they live in small, unfurnished areas with high density. Studies also show that hiding places are great for the cat to be able to have an effective stress management.
Cats that do not have the opportunity to be outdoors may miss out on great stimulation in the form of hunting but also other natural behaviors like climbing trees, scratching etc. This behavior can be preformed indoors and may not be desirable by the owner. Those behaviors can be countered by letting the cat have access to good enrichments. A special cat climbing tree, a lot of resting areas and a variety of toys can be appreciated by the cat. Even the owner's presence has proved to be very important for the cat's behavior and activity.
The studies that have been done on groups of cats show a complex kind of hierarchy where usually one or a few cats are dominant and the rest subordinates. The dominant cat is the cat that can control the group's resources and assets, for example by blocking food bowls etc. This gives the dominant cat a big role in how well the group will get along. Studies show that cats will get along better in a group if they are siblings, mother - kitten, or acquaintances since the socialization period. The socialization period is between week 2-8. The owner has a great responsibility in ensuring that the group works and this requires knowledge and commitment.
The problem with this field on cats is that research has fallen behind. The majority of the studies are pleading for more and better research, including multi-cat households and socialization but also on developing more and better methods for measuring stress in our cats.

Main title:Stress hos våra sällskapskatter med inriktning på flerkattshushåll och åtgärder
Authors:Karlsson, Emma
Supervisor:Amdersspm, Maria
Examiner:Tydén, Eva
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (t.o.m. 2015)
Volume/Sequential designation:2014:88
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:stress, katt, miljöberikning, flerkattshushåll, beteende, cat, enrichment, multi-cat household, behaviour
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3890
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3890
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:03 Oct 2014 14:50
Metadata Last Modified:03 Oct 2014 14:50

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics