Home About Browse Search
Svenska


Ahlén, Anna, 2014. En jämförelse mellan grisproduktion inomhus och utomhus avseende djurens produktivitet och reproduktivitet. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

[img]
Preview
PDF
538kB

Abstract

Griskött är det kött som konsumeras mest i Sverige, och en allt större del av köttet som konsumeras täcks av import. Utomhusproduktion av grisar skiljer sig mellan olika länder vad gäller både förekomst och utformning. Produktion utomhus likställs ofta med ekologisk produktion, vilket inte alltid är fallet eftersom det även finns konventionell utegrisproduktion. Det finns utomhushållna flockar som bidrar till det konventionellt producerade grisköttet i vissa europeiska länder, framförallt i Storbritannien och Frankrike. Moderna framsteg som elektriska stängsel, terrängfordon, öronbrickor i plast och förbättrade hyddor där suggorna kan grisa har bidragit till en mer konkurrenskraftig och lätthanterlig utomhusproduktion.
Syftet med denna litteraturstudie var att få en ökad kunskap om konventionell produktion inomhus och utomhus genom att jämföra de två produktionssystemen med avseende på reproduktivitet och produktivitet. De publikationer som användes var främst vetenskapliga artiklar (20 stycken), men information hämtades även från Svenska Pig. I genomsnitt skilde sig kullstorleken inte mellan de olika produktionssystemen, men fler smågrisar gick förlorade hos suggor utomhus. Detta gav upphov till ett lägre antal avvanda smågrisar och en försämrad produktion per sugga och år i utomhussystem. Tillväxthastigheten hos smågrisarna påverkades av produktionssystemet, och ökade med minskande kullstorlek. När fodergivan begränsades enligt rekommendationer för inomhushållning, var den dagliga viktökningen lägre hos grisar utomhus jämfört med de som hölls inomhus. Grisar som utsattes för kyla utvecklade en högre proportion subkutant fett snarare än inre fettdepåer. En studie visade att grisar hållna utomhus hade 25 % mindre intramuskulärt fett jämfört med grisar hållna inomhus. Kött från grisar uppvuxna inomhus ansågs vara saftigare jämfört med grisar utomhus, och produktionssystemet hade även signifikant effekt på köttets syrlighet. En trend mot högre risk för stressbetingade köttförändringar hos grisar utomhus har påvisats, vilket skulle kunna förklara den ökade syrligheten hos köttet från grisar uppfödda utomhus.
Slutsatsen är att utomhusproduktion kan resultera i samma produktivitet som konventionell produktion inomhus, under förutsättning att fodergivan anpassas till utevistelsen. Kompletterande studier i nordiskt klimat bör dock genomföras, eftersom de studier som finns att tillgå har utförts i områden med milt klimat och därmed inte haft den problematik som kallt klimat medför vid utomhusproduktion. Reproduktiviteten skiljer sig mellan produktion utomhus och inomhus, eftersom säsongsbunden infertilitet orsakar problem i utomhusgående smågrisproducerande besättningar.

,

Pork is the type of meat that is mostly consumed in Sweden, and an increasing part of the consumed pork is being imported. The outdoor pig production differs between countries in both occurrence and organisation. Outdoor production is often equated with organic production, which is not always true. In some European countries, especially Great Britain and France, there are outdoor herds that contribute to the conventionally produced meat. Modern progresses as electric fences, cross-country vehicles, plastic ear-tags and improved huts where the sows can farrow have contributed to a more competitive and manageable outdoor production.
To gain increased knowledge about conventional pig production indoors and outdoors, the two rearing systems will be compared in this literature study regarding reproductivity and productivity. The publications used were mainly scientific articles (20 articles), but information from Swedish Pig was also included. Overall, the litter sizes did not differ between the two rearing systems, but a greater number of the piglets died in outdoor rearing. This resulted in a lower number of weaned piglets and decreased production per sow and year in outdoor systems. The growth rate of the piglets was affected by the production system, and increased with decreasing litter size. When the amount of feed was limited to the recommended amount for indoor housing, the daily weight gain was lower in pigs reared outdoors compared to those indoors. Pigs that are exposed to cold weather develop a higher proportion of subcutaneous rather than internal fat deposits. A study showed that pigs held outdoors hade 25 % less intramuscular fat than pigs hold indoors. Meat from pigs raised indoors was considered to be more juicy compared to that from pigs raised outdoors, and the production system did also affect the acidity of the meat. A trend towards a higher risk for stress-related changes of the meat in pigs reared outdoors has been shown, which could explain the increased acidity.
It was concluded that outdoor pig production is capable of the same productivity as conventional pig production indoors, as long as the amount of feed is adapted to outdoor conditions. Complementary studies in Nordic climate should however be performed, since the reviewed studies were performed in areas with a mild climate and therefore did not consider factors which are specific for a cold climate. The reproductivity differs between indoor and outdoor production, because seasonal infertility causes problems in herds kept outdoors.

Main title:En jämförelse mellan grisproduktion inomhus och utomhus avseende djurens produktivitet och reproduktivitet
Authors:Ahlén, Anna
Supervisor:Hultgren, Jan
Examiner:Tydén, Eva
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (t.o.m. 2015)
Volume/Sequential designation:2014:41
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health
Keywords:konventionell grisproduktion, produktivitet, köttkvalitet, reproduktion, spädgrisdödlighet, inomhus meat quality, utomhus, conventional pig production, indoors, outdoors, productivity, meat quality, reproduction, piglet mortality
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3875
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3875
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Animal physiology - Reproduction
Food science and technology
Language:Swedish
Deposited On:02 Oct 2014 14:13
Metadata Last Modified:02 Oct 2014 14:13

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics