Home About Browse Search
Svenska


Ljungberg, Fredrik and Svensson, Johan, 2014. Kulturtäckning med fiberväv och dess inverkan på temperatur och luftfuktighet. First cycle, G1E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Målet med försöken har varit att ta reda på om det finns en skillnad mellan olika fibervävar och deras effekt på temperatur, luftfuktighet och klimatet under fibervävarna.
Försöken är tänkt att utgå från de förhållanden som finns i kulturodlingar av färskpotatis
och jordgubbar för att se vilken effekt fibervävarna har på dessa kulturer.
Försöket har varit av stort intresse på de två gårdar där de lagts ut, dels för att det inte finns något material som tar upp fibervävarnas effekt på temperatur och luftfuktighet på det sättet som våra försök har varit tänkta att påvisa. Resultaten har visat på olika
effekter från de olika vävarna.
Utläggning av fältförsken har gjorts på två gårdar i Skåne. Det ena försöket lades ut på Humlegården i Vadensjö i västra Skåne. Det andra försöket placerades i Öllöv utanför
Grevie på Bjärehalvön i Nordvästra Skåne. På humlegården i Vadensjö finns en lätt mullhaltig moränlättlera som håller pH-värdet 7,9 och i Öllöv utanför Grevie är jordtypen en mullfattig lerig sandgrovmo med ett pH-värde på 6,8.
Försöken kom att behandla fem försöksled där fibervävar av samma fabrikat lades ut i samma miljö med temperaturloggrar placerade i centrum av varje försök för att göra
mätningar en gång i halvtimmen på temperatur och luftfuktighet. Ett av leden var utan fiberväv för att kunna utläsa skillnaderna mellan de olika leden och klimatet samtidigt utan väv.
Resultaten i försöken har gett en insikt i att det finns skillnader i temperatur och luftfuktighet mellan de olika försöksleden under dygnet men att det inte är någon större
skillnad mellan de olika försöksleden sett över hela försökstiden. Det förekommer skillnader i fibervävarnas sätt att värma upp klimatet under dygnet.
Det finns även olika fördelar med dubbla lager av fiberväv som gör att man kan utnyttja temperaturen över dygnet på ett bättre sätt och därmed få ett mer gynnsamt klimat för
kulturen sett över hela perioden som kulturen är täckt med fiberväv.
En intressant iakttagelse var att de olika försöksleden även har en oönskad effekt på ogräsförekomsten under de olika fibervävarna där det har varit en väldigt fördelaktig
miljö för ogräsen som i de flesta försöksled trivdes väldigt bra.
Försöken var begränsade till tio loggrar, fem stycken till varje försöksplats, annars finns det stora möjligheter att titta på andra kulturtäckningsmaterial vilket hade varit
intressant. En annan parameter förutom temperatur och luftfuktighet som hade varit intressant att undersöka för att få en helhetsbedömning av fibervävarna effekt, kan vara
ljusgenomsläpplighet och jordtemperatur vilket är väldigt viktigt beroende på vilken gröda man odlar.

,

The goal of the different trials were to find out if there is a difference between floating row cover combinations and their effect on temperature, air humidity and the climate
under the different floating row covers. The trials are supposed to be based on the conditions that exist in culture cultivation of early potatoes and strawberries, to see which effect the floating row covers have on the early potato and strawberry cultures.
The trials have been of great interest on the two farms where they were put out, and partly because there is no material that describes the floating row covers effect on the temperature and air humidity in the way that our trials have been intended to demonstrate. The results we have obtained have revealed different effects from the different thicknesses of the floating row covers.
The different trials were placed on two farms in Skåne. One trial was placed at Humlegården in Vadensjö in western Skåne. The second trial was placed in Öllöv outside Grevie on Bjärehalvön in Northwest Skåne. On Humlegården in Vadensjö the type of soil is a silty moraine clay loam with a pH of 7.9 and in Öllöv outside Grevie the soil type is a sandy clay loamwith a pH of 6.8.
The trials were to place five plots where floating row covers were applied over our manufactured frames. In the center of each plot we placed a temperature logger. The
loggers where placed to take measurements every half hour on temperature and air humidity. One of the plots didn’t have any floating row cover to compare the differences
in climate between the plots with floating row covers and without.
The results of the experiments have provided us with an insight into the differences in temperature and air humidity between the various trails during day but there is a small difference between the various plots over the whole trial period. There are large differences in the floating row covers ability to warm up the climate during a 24 hours
period.
The results indicated that there are various benefits of double layers of floating row covers which allows one to take advantage of the temperature during the day in a better
way and thus get a more favorable environment for the culture over the entire period the culture is covered with a floating row cover.
An interesting observation was that the various trails also had an undesirable effect on weeds under the different thicknesses of floating row covers. Where there has been a
very favorable environment for weeds in most trial plots.
The trials were limited to ten loggers, five at each farm, otherwise there is other opportunities to look at other interesting cultural mulches. Another insight in addition to
temperature and air humidity would have been to investigate the soil temperature in order to get an overall assessment of the floating row covers effect on the temperature.
And another insight would be to lock at the light transmittance, which is very important depending on what crop to grow.

Main title:Kulturtäckning med fiberväv och dess inverkan på temperatur och luftfuktighet
Authors:Ljungberg, Fredrik and Svensson, Johan
Supervisor:Nordmark, Lotta
Examiner:Nimmermark, Sven
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G1E
Student's programme affiliation:LK006 Lantmästarprogrammet - kandidatprogram 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:fiberduk, temperatur, luftfuktighet, tjocklek, odlingsväv, väv, floating row cover, fiberväv
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3713
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3713
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Plant ecology
Technology
Language:Swedish
Deposited On:10 Sep 2014 12:11
Metadata Last Modified:21 Oct 2015 14:28

Repository Staff Only: item control page