Home About Browse Search
Svenska


Nilsson, Henrik and Jönsson, Olof, 2014. Strategier vid optionshandel med vete : ett finansiellt instrument för att hantera råvarurisk. First cycle, G1E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Längre tillbaka i tiden så var lantbrukarna garanterade ett pris för vetet de producerade genom statlig reglering. När marknaden släpptes fri så tillkom prisrisken på det man
producerar då marknaden prissätter varan genom tillgång och efterfrågan. Detta innebar att man utöver väderrisken även har fått in en prisrisk i sitt företag vilket leder till
fluktuerande intäkter från ett år till ett annat.
Ett av de instrument som idag står till buds att använda för att minska svängningarna av intäkterna mellan åren är att använda optioner som en försäkring, vilket innebär att man är garanterad ett lägsta pris för veten man producerar men samtidigt är med på en eventuell uppgång i vetepriset.
Syftet med arbetet var att ta reda på om de lantbrukare som idag använder veteoptioner har en uttalad strategi och om de i så fall följer den. Arbetet är avgränsat till att enbart innefatta lantbrukare från Skåne. För att komma i kontakt med lantbrukare som använder optioner som instrument för prissäkring så har vi varit i kontakt med
Handelsbanken som förmedlat lantbrukare som skulle kunna tänka sig ställa upp på en intervju.
Resultaten är hämtade från materialet vi fått genom intervjuerna från åtta stycken lantbrukare som visar att det inte alltid finns några klara strategier när man handlar med optioner.
Diagramet ovan visar att de som har en strategi och följer den prissäkrar mer varje år. Av de intervjuade så har enbart hälften en strategi för sin prissäkring av vetet de
producerar.
Man kan inte heller se någon koppling mellan liten lagringsmöjlighet och stor grad av prissäkring som man skulle kunna tro.

,

In former times farmers were guaranteed a set payment for the wheat they produced, through national regulation. With deregulation, a risk came into the picture regarding the
payoff on what was produced, since the market is pricing the product through supply and demand. This means that beyond the risk of bad weather, there is a second risk in
the company regarding payoff, which leads to fluctuated income from one year to another.
One of the instruments that can be used today, to decrease the fluctuation of income between the years, is to use options as an insurance. This means that you have a
guaranteed lowest price for the wheat that is produced, but still are able to receive a
better price in case of a possible increase in price on the market.
The object with this diploma work was to find out if the farmers that today are using wheat options have a specific strategy, and if they are following it strictly. The work has been limited to only include farmers from the southern part of Sweden, called Skåne. To be able to contact the farmers using options as instrument for rollback, we got enormous help from Handelsbanken, which contacted and conveyed farmers that wanted to stand for an interview.
The diagram above shows that those who have a strategy and follow it hedgs more each year.
Of those interviewed, only half have a strategy for it hedging the wheat they produce.
The connection between small storage capacity and high degree of hedging was less than anticipated.

Main title:Strategier vid optionshandel med vete
Subtitle:ett finansiellt instrument för att hantera råvarurisk
Authors:Nilsson, Henrik and Jönsson, Olof
Supervisor:Larsson, Jan
Examiner:Hunter, Erik
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G1E
Student's programme affiliation:LK006 Lantmästarprogrammet - kandidatprogram 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:optioner, prissäkring, vete, strategi, råvarurisk, spannmålshandel
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3709
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3709
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Language:Swedish
Deposited On:10 Sep 2014 07:59
Metadata Last Modified:10 Sep 2014 07:59

Repository Staff Only: item control page