Home About Browse Search
Svenska


Olsson, Gabriella, 2014. Orsaker till problem med skal-fasthet hos matpotatis. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Crop Production Ecology

[img]
Preview
PDF
544kB

Abstract

Idag ställs stora krav på matpotatisen utseende. Att förbättra skalfinishen är många gånger önskvärt för matpotatisodlaren. En försämring av skalfastheten hos etablerade matpotatissorter har uppmärksammats av Lars Bolin, VD på Svensk Potatis. Genom att undersöka praktisk odling och därigenom samla in underlag för slutsatser alternativt för framtida studier inom området är förhoppningen att minska problem med skalhållfasthet. Målsättningen är att hitta metoder som ger potatisen ett bra hållfast skal vilket skulle öka lönsamheten för odlarna.
Skalet består av tre olika lager av celler: phellem, phellogen och phelloderm. Flossning inträffar när phellogencellagret går sönder och på så vis inte kan hålla ihop phellem och phellogen längre. Det ursprungliga skalet är färdigbildat strax efter knölsättning när knölarna har samma storlek som en ärta. För att skydda knölen mot patogener och uttorkning i lager är det viktigt att skalet behålls intakt. Skalets bildning och mognad är ett komplext samspel mellan många olika processer vars fullständiga funktion inte är fullt utredd.
Blastdödning är en åtgärd som genomförs för att påskynda mognaden av knölarnas skal. Dess effektivitet beror på genotyp där tidiga sorter är lättare att blastdöda jämfört med sena. Skalbildningsutveckling hos rödskaliga sorter är oftast långsammare och mer problematisk jämfört med gulskaliga sorter. Alltför höga kvävegivor förlänger tillväxtsäsongen och signalen för initiering av avmognad senareläggs. Detta innebär att skalet inte hinner fullbildas innan lagringen. Varsam kvävegödsling i kombination med en strävan efter jämn tillväxt där näringsstatusen i plantan kontrolleras under säsongen är konkreta råd från potatisrådgivningen.
Försök i både Finland och USA visar på positiva resultat av kalci-umgödsling i potatis. Potatisplantan behöver kalcium för att bygga upp bra cell-membran och starka cellväggar samtidigt som kalcium är ett viktigt växthormon. Då knölar är lågtranspirerande organ har de ofta kalciumbrist eftersom vattengradienten är mycket högre för vattentransporten från blad till luft jämfört med vattentransporten från knöl ut till fuktig jord.
För att kunna mäta och jämföra skalfasthet behövs en metod som är objektiv och reproducerbar. En idag accepterad metod är mätning med hjälp av torquemeter.
Matpotatisodlare och potatisrådgivare med geografisk spridning har intervjuats för att delge sina erfarenheter och åtgärder för att förbättra skalfastheten. Bland dessa finns odlare och rådgivare som gödslar respektive förespråkar kalciumgödsling. I intervjuerna ställdes frågor om odlarnas strategier för att uppnå bra skalfasthet, blastdödningstekniker, gödslingsstrategier, upptagningsförhållande, lagring m.m.

,

Today the requirements on the visual appearance of table potatoes are set high. Improvement of the surface of the potato is often desirable to the grower of table potatoes. A deterioration of skin-set in frequently grown varieties of table potatoes has been seen by Lars Bolin, CEO at Svensk Potatis. By examining the practical potato farming and collect material for conclusions alternatively for future studies in the area, hope is to reduce the problems concerning bad skin-set. The goal is to find methods that give the potatoes a good strong skin which would increase profit-ability for the growers.
The skin consists of three different layers of cells: phellem, phello-gen and phelloderm. The native skin is completely formed shortly after the nascent tuber has reached the size of a pea. To protect the tuber against pathogens and dehydration it is crucial that the skin is kept intact. The formation and maturity of the skin is a complex interaction between numerous processes’ whose complete function is not determined.
Haulm desiccation is a measure used to enhance the maturity of the skin of the tubers. The efficiency of this measure is partly dependent on the genotype with early maturing varieties are easier to haulm desiccate than late maturing varieties. Skin-set development in red skinned varieties is often slower and more problematic than in yellow skinned varieties. Excessive use of nitrogen fertilizers extends the growing period and the signal of initiation of maturity is delayed. This means that the skin does not have time to fully form before the tuber is being put into storage. Careful use of nitrogen fertilizers in combination with an ambition of continuous growth with regular measurements of the nutritional status of the plant during the growth season are concrete advice given by potato crop advisers.
Field trials in both Finland and the U.S show positive results in cal-cium fertilization in potato crop. The potato plant needs calcium for the formation of good cell membranes and strong cell walls while calcium also being a plant hor-mone. Given that tubers are low transpiring organs calcium deficiency is common since the water gradient is much higher for water transport from leaf to air com-pared to water transport from tuber to moist soil.
In order to measure and compare skin-set there is a need for a method that is objective and reproducible. An accepted method is measurement by use of a torquemeter.
Table potato growers and potato crop advisers geographically scat-tered have been interviewed in order to share their experience and measures taken to enhance skin-set. Among these there are growers and crop advisers who use and recommend calcium fertilization. In the interviews the growers were asked about their strategies for achieving a good skin-set concerning haulm desiccation strategy, fertilization plan, harvesting conditions, storage and so on.

Main title:Orsaker till problem med skal-fasthet hos matpotatis
Authors:Olsson, Gabriella
Supervisor:Hagman, Jannie
Examiner:Båth, Birgitta
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY003 Agricultural Programme - Soil/Plant 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology
Keywords:skalfasthet, periderm, skal, skalmognad, matpotatis, kalcium, torquemeter, knölar, phellem, phellogen,, phelloderm, skalfinish
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3710
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3710
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agriculture - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:10 Sep 2014 10:29
Metadata Last Modified:09 Oct 2018 10:08

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics