Home About Browse Search
Svenska


Ljungdahl, Helen, 2014. Inverkan av strategisk halmning på förlossningstider hos suggor (Sus Scrofa). First cycle, G2E. Skara: SLU, Dept. of Animal Environment and Health

[img]
Preview
PDF
272kB

Abstract

Forskningen har konstaterat att suggor har ett inneboende behov av att få utföra bobyggnadsbeteende och att suggor som inte fått något strömaterial och därmed inte fått möjlighet att utöva bobyggnad har haft längre och svårare förlossningar. Syftet med denna studie var att undersöka ifall strategisk halmning har någon effekt på förlossningslängd, födslointervallet mellan 1: a- 3: e kulting, genomsnittsintervallet per kulting, andelen dödfödda kultingar samt aktivitetsgraden hos suggan under pågående förlossning. I studien ingick 56 suggor från 4 konventionella gårdar som följdes under 2 grisningar. Vid en grisning fick de tillgång till 15 kg halm två dagar före förväntad grisning, (s.k. strategisk halmning) och vid den andra fick de istället 1 kg halm dagligen innan förlossningen. Resultaten visar på en trend till den strategiska halmningens fördel för samtliga studerade variabler men inga signifikanta samband kunde påvisas. Störst skillnad påvisades för den totala förlossningstiden då den var i genomsnitt 64 minuter längre än för suggorna med strategisk halmning (260,1± 29 vs. 324,7± 44,4 min). Därutöver var genomsnittsintervallet per kulting 20,1 ± 31,5 min för experimentgruppen jämfört med 23,2 ± 20,4 min för kontrollgruppen. Födslointervallet mellan 1: a och 3: e kultingen var också kortare vid grisning med strategisk halmning, med ett genomsnitt på 56,8 ± 43,1 min, mot de utan strategisk halmning som hade ett medel på 71,7 ± 84,7 min. Genomsnittet för andelen dödfödda var 5,6 ± 5,7 % vid strategisk halmning jämfört med 6,4 ± 10,8 %. Då det ej halmats strategiskt var aktivitetsgraden hos suggorna något högre. De reste sig då 0,2 fler gånger per timme i snitt (1,6 ± 1,6 vs. 1,4 ± 1,03 resningar per timme). Signifikanta skillnader hade eventuellt kunnat påvisas med ett större djurmaterial och med säkrare metoder för att registrera förlossningens längd. Ytterligare forskning med mer avancerad utrustning vore därför önskvärt. Resultaten i studien gör att det ändå är att rekommendera att erbjuda suggan en mycket riklig mängd med bomaterial inför grisning såväl ur produktionssynpunkt (kortare förlossning, lägre andel dödfödda, lugnare sugga under förlossningen) som för djurvälfärden.

,

Research has found that sows have an inherent need to carry out nesting behaviour and sows which received no bedding, and thus not given an opportunity to exercise nesting behaviour, have had longer and more difficult deliveries. Small amounts of material have had no noticeable effects on production and there is a lack of research on an appropriate amount of straw that is needed (and that is actually manageable for the farmer) to reach positive production results. The purpose of this study was to examine if the strategic use of straw has any effect on parturition duration, birth interval between first to third piglet, the average interval per piglet, the proportion of stillborn piglets and the level of activity during parturition. The study included 56 sows from 4 conventional farms which 2 days before expected farrowing had access to 15 kg straw (called a strategic use of straw). Farrowing occurred in conventional farrowing pens. All sows were included in both treatments, which meant that the sows farrowed both with and without strategic use of straw and therefore constituted its own control group. The material was analysed with paired t-tests and the results indicated a difference between treatments. Parturition duration for the control group (sows without accesses to strategic use of straw) was on average 64 minutes longer than for sows with accesses to strategic use of straw. In addition, the mean interval per piglet was 20.1 ± 31.5 min for the experimental group compared with 23.2 ± 20.4 min for the control group. The birth interval between the first and third piglet was also shorter for sows with straw-accesses strategy, with an average of 56.8 ± 43.1 min, against the control group that had an average of 71.7 ± 84.7 min. The average proportion of stillbirths was 5.6 ± 5.7% for the experimental sows in contrast to control sows where the proportion of stillborn piglets increased to 6.4 ± 10.8%. Sows in the control group rose an average of 0.2 more times per hour, with an average of 1.6 ± 1.6 times / hour, than sows in the experimental group did, which had a mean of 1.4 ± 1.03 uprisings per hour. The greatest difference occurred between the total farrowing time where the average delivery time was longer during the treatment without straw (260.1 ± 29 vs. 324.7 ± 44.4 min). With a larger animal material and safer methods to record the parturition length, there is a possibility that the tendency would be statistically significant. Further research with more advanced equipment would for that reason be desirable. The results in the study makes it recommendable to offer a sow an abundant amount of nesting material before farrowing both from the production point of view (shorter parturition, smaller percentage of stillborn, calmer sow during parturition) and the animal welfare.

Main title:Inverkan av strategisk halmning på förlossningstider hos suggor (Sus Scrofa)
Authors:Ljungdahl, Helen
Supervisor:Westin, Rebecka
Examiner:Lidfors, Lena
Series:Studentarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
Volume/Sequential designation:576
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK002 Ethology and Animal Welfare - Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health
Keywords:sugga, förlossningslängd, födslointervall, bobyggnad, strategisk halmning, halmning, gris, grisa
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3700
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3700
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural research
Animal husbandry
Language:Swedish
Deposited On:09 Sep 2014 10:19
Metadata Last Modified:09 Sep 2014 10:19

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics