Home About Browse Search
Svenska


Nilsson, Annika, 2014. Integrerat växtskydd i rapsodling. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Crop Production Ecology

[img]
Preview
PDF
867kB

Abstract

Under andra delen av 1900-talet utvecklades ett stort antal kemiska bekämpnings-medel (pesticider) som gav goda kontrolleffekter mot ogräs och växtskadegörare. Dessa medel blev vanliga att använda inom det konventionella lantbruket. Under senare år har dock resistens mot bekämpningsmedel börjat utvecklas hos insekter, svampar och ogräs. Vidare har antalet tillgängliga pesticider minskat på marknaden beroende bland annat på ökade krav på låg miljöpåverkan. År 2009 tog Europeiska unionen (EU) beslut om direktivet ”Hållbar användning av bekämpningsmedel”. Direktivet säger bland annat att integrerat växtskydd (IPM) ska användas av alla jordbruksproducenter år 2014. Integrerat växtskydd innebär att både förebyggande åtgärder och direkta metoder ska använda vid reglering av växtskadegörare och ogräs. Målsättningen är att när förebyggande och mekaniska åtgärder används i större utsträckning så kan mängden kemisk bekämpning minskas. Ovan nämnda faktorer (resistensutveckling, färre tillgängliga preparat och EU:s direktiv) har gjort att intresset för alternativa metoder till kemisk bekämpning har ökat inom det kon-ventionella lantbruket. I Sverige ansvarar Jordbruksverket för arbetet med införande av integrerat växtskydd. Jordbruksverket har sammanfattat integrerat växtskydd i fyra nyckelord: Förebygg – Bevaka - Behovsanpassa - Följ upp. Att förebygga problem med ogräs och växtskadegörare görs främst genom val av växtföljd, ut-säde, odlingsteknik och gynnande av naturliga fiender. Att regelbundet bevaka utvecklingen av växtskadegörare och ogräs i fält gör det lättare att behovsanpassa eventuell bekämpning så att en effektiv åtgärd sker vid rätt tidpunkt. Slutligen är det viktigt att följa upp och utvärdera effekterna av bekämpningen för att eventuellt kunna dra lärdom av detta inför nästa säsong.
Raps är den tredje vanligast odlade grödan i svenskt lantbruk efter vall och strå-säd. Den odlas för frönas höga oljeinnehåll och används till produktion av livsme-del, foder och tekniska ändamål. Under de senaste åren har intresset för rapsodling ökat genom bland annat det stora intresset för biodiselproduktion.
Vid användning av integrerad bekämpning i rapsodling är de förebyggande åt-gärderna mycket viktiga. Exempelvis bör raps inte odlas oftare än vart femte år eftersom det annars finns risk för en uppförökning av växtföljdssjukdomar som bomullsmögel och klumprotsjuka. Rapsens tillväxt gynnas av bra markstruktur och god kvävetillgång vilket gör att en vallgröda är en bra förfrukt. Odlingsmetodik som val av såtidpunkt bör anpassas efter lokala förhållanden. När det gäller bevak-ning och behovsanpassning är det viktigt att kontrollera utveckling och angrepps-nivå av (1) ett- och fleråriga ogräs, (2) rapsjordloppa, rapsbagge, åkersnigel, och (3) bomullsmögel, klumprotsjuka, vissnesjuka och torröta. Vid eventuell bekämpning anpassas den direkta bekämpningen efter förekomst/angreppsnivå. Effekterna av den direkta bekämpningen följs upp genom att lämna så kallade nollrutor där ingen bekämpning utförs. Genom ett konsekvent arbete med integrerat växtskydd kommer förutsättningarna för fortsatt framgångsrik svensk rapsodling att vara goda.

,

During the second half of the 1900s a large number of pesticides were developed, which have had a positive impact on weed and pest control. The use of these pesti-cides has become common in conventional agriculture. In recent years, however, insects, fungi and weeds have started to develop resistance towards pesticides. Fur-thermore the number of available pesticides in the market has decreased, partly due to the increased demands for low environmental impact. In 2009, the European Union (EU) decided to implement the directive “Sustainable Use of Pesticides”. The directive says that integrated pest management (IPM) must be used by all agri-culture producers in 2014. Integrated pest management involves both preventative and direct methods for use in the control of pests and weeds. The aim is to reduce the amount of chemical pesticides in agriculture. The factors above (development of resistance, fewer available substances and the new EU directive) have increased the interest in alternative methods to chemical control in conventional agriculture. In Sweden it is the Swedish Board of Agriculture which is responsible for the intro-duction of integrated pest management. The Swedish Board of Agriculture has summarized four keywords in integrated pest management: Prevent – Watch – Adjust- Follow up. Preventing problems with pests and weeds is mainly done by the choice of crop rotation, sowing, cultivation techniques and promotion of natural enemies. Regular supervision in the field makes it easier to adjust chemical use so effective action can be done at the right time. Finally, it is important to supervise and evaluate the effects of the chemical treatment so the experiences can be used in the next season.
Oilseed rape is the third largest crop in Swedish agriculture after grassland and cereals. It is grown for the high oil content in the seed and is used for the production of food, feed and technical purposes. In recent years the interest in rapeseed cultiva-tion has increased partly because of the interest in biodiesel production.
In rapeseed production, the preventative action step in integrated pest manage-ment is very important. For example rapeseed should not be cultivated on the same field more often than every fifth year because of the high risk of crop rotation dis-eases like Sclerotinia Disease and Club Root. The growth of rapeseed is enhanced with good soil structure and a good supply of nitrogen, which makes hay a good preceding crop. Cultivation techniques such as selection of sowing dates should be adapted to local conditions. During supervision of the crop it is important to ob-serve the development of and the harm caused by: (1) annual and perennial weeds; (2) cabbage stem flea beetles, pollen beetles, and snails; (3) Sclerotinia Disease, Club Root and Verticillium Stem Disease. All potential measures should be adjusted for the situation in the field and should be followed- up and evaluated. For example the result of the treatment can be compared with an untreated area in the field. Through consistent work with integrated pest management Swedish rapeseed has a good opportunity to be a successful crop in the future.

Main title:Integrerat växtskydd i rapsodling
Authors:Nilsson, Annika
Supervisor:Lundkvist, Anneli
Examiner:Frankow-Lindberg, Bodil
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY003 Agricultural Programme - Soil/Plant 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology
Keywords:integrerat växtskydd, direkta metoder, ogräs, förebyggande åtgärder, rapsodling, växtskadegörare
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3683
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3683
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agriculture - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:03 Sep 2014 10:12
Metadata Last Modified:09 Oct 2018 10:08

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics