Home About Browse Search
Svenska


Loberg, Joakim, 2014. Årstidernas park : ett gestaltningsförslag för Banvaktsparken. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img] PDF (Planscher: resultat och gestaltningsförslag)
20MB
[img] PDF (Årstidernas park: reflektioner kring resultat och gestaltning)
4MB

Abstract

Banvaktsparken ligger utmed Hällbygatan i stadsdelen Luthagen i Uppsala och är cirka 0,4 hektar stor. En parkering, ett äldreboende och ett bullerplank mot Dalabanan angränsar mot parken. Jag upptäckte parken när jag sommarjobbade på Uppsala kommun under 2013. Jag besökte parken flera gånger och upptäckte att parkens enda besökare verkade vara hundägare som rastade sina hundar i parkens utkant mot Hällbygatan.

Syftet med examensarbete är att ge parken en annan utformning och växtgestaltning som kan locka fler besökare. Målsättningen är att göra den mer använd och levande jämfört med idag.
Arbetet inleddes med en litteraturstudie och samtal med Uppsala kommun som gav mig bakgrundsinformation och underlag. Därefter inventerade jag platsen och undersökte befintligt växtmaterial, markmaterial, markutrustning och klimat. Landskapsarkitekten och professorn Gunnar Jarle Sorte beskriver utifrån ett miljöpsykologiskt perspektiv hur åtta olika faktorer kan användas för att undersöka vilka kvaliteter parker tillför människor. Faktorerna är trivsamhet, komplexitet, helhet, rumslighet, kraftfullhet, social status, affektion och originalitet. Han beskriver slutligen hur dessa åtta faktorer bör vägas samman för att uppnå den ideala parken. Jag analyserade parken med inspiration från Sortes teori och som komplement analyserade jag stråk, målpunkter, barriärer och landmärken enligt Kevin Lynchs strukturanalys.

Förslaget blev en park med en sluten del med ett gångstråk bland fält av perenner, prydnadsgräs och blommande träd. Det finns även en fond av blandvegetation av naturlik karaktär i kontrast mot delen med perenna planteringar. Den slutna delen avgränsas från den öppnare delen av en stödmur i lagom sitthöjd. Den öppna delen av parken består av en gräsmatta och befintliga lönnar som tillsammans med en måbärshäck ramar in parken från Hällbygatan.

Gestaltningen inspirerades av Sortes teorier. Parken blev trivsam genom det stora antalet växter och bearbetningsnivån på planteringarna. Den uppnådde komplexitet genom växtmaterialets artrikedom och helhet gavs av återkommande kompositioner i planteringsytorna. Rumsligheten blev varierad genom en sluten och en öppen del. Kraftfullhet gavs av de befintliga lönnarna och stödmurens starka linje. Prydnadsgräs, perenner och blommande buskträd gav mjukhet i balans mot kraftfullheten. Affektionsvärden gavs av växtgestaltningens årstidsdynamik. Parkens originalitet gavs av stråket efter parkdelen med perennerna och den belysta stödmuren gav intressanta synintryck under dygnets mörka timmar.

Examensarbetet resulterade i sex stycken planscher. Förslaget fick namnet Årstidernas park eftersom växtgestaltningen och upplevelsen av de olika årstiderna är gestaltningsförslagets huvudsakliga upplevelsemässiga mål. Parken erbjuder en promenad där växtgestaltningen ger olika upplevelser under året. Vuxna och äldre är de potentiella besökarna.

,

Banvaktsparken is located along Hällbygatan in the district of Luthagen in Uppsala. The total area is 3700 square metres. A parking lot, a retirement home and a noise barrier that protects the area from the Dala Line is facing the park. I discovered the park when I was working at Uppsala Municipality during the summer of 2013. I visited the park several times and realized that the only visitors seemed to be people who were walking their dogs at the edges of the park.

The purpose with this thesis is to present a design proposal for Banvaktsparken which aims to attract more visitors to the park. This will be achieved by focusing on the planting design to show the different seasons of the year.

A litterature study and contact with officials at Uppsala Municipality gave me background information. I did an on-site inventory to study the content of the present park. The landscape architect and professor Gunnar Jarle Sorte writes in his theory in environmental psychology how eight different aspects can be used to describe the experience of parks and nature. These are; pleasantness, complexity, coherency, spatiality, virility, social status, affection and originality. My Analyzis was inspired by Sorte's theory and I also analyzed paths, nodes, barriers and landmarks inspired by the method of Kevin Lynch.

The design proposal resulted in a park with an enclosed space with a refined part with different perennials and flowering trees. To add a volume of vegetation there is a mix of indigenous and horticultural species with similar character in contrast to the more refined parts. The enclosed space is separated from the open by a supporting wall in similar height as a bench. The open space consists of a lawn and some older, Norway maples in a line along Hällbygatan.

The design was inspired by Sorte's theory. The park achieved pleasantness through the large amount of plants and level of refinement. Complexity is achieved by the diversity of species amongst the plants and coherency was given by repeating compositions in the planting design. The aspect of spatiality is given by including both an enclosed and an open space. Virility is achieved by keeping the existing Norway maples and the line that the supporting wall projects. Perennials and flowering trees are soft elements to balance the virility aspects. Affection is achieved by a planting design that gives different experiences during the year. Originality is given by the walking path amongst the perennials and the illuminated supporting wall gives interesting visual experiences during evening and night.

The thesis resulted in six posters. The seasonal park (Årstidernas park) is the name of the proposal because the planting design was the most significant part of the design. The design proposal offers a walk for adults and older people who are the most potential visitors.

Main title:Årstidernas park
Subtitle:ett gestaltningsförslag för Banvaktsparken
Authors:Loberg, Joakim
Supervisor:Myhr, Ulla
Examiner:Berglund, Ulla and Åkerblom, Petter
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:gestaltning, omgestaltning, småpark, fickpark, växtgestaltning, banvaktsparken, årstidsdynamik
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3663
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3663
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:01 Sep 2014 14:08
Metadata Last Modified:01 Sep 2014 14:09

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics