Home About Browse Search
Svenska


Nordström, Ellen, 2014. Enens betydelse för stora alvaret. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
799kB

Abstract

Det stora alvaret är en unik biotop, där många säregna arter existerar. Stora alvaret karakteriseras som ett mosaikartat landskap bestående av blottade kalkstensplattor, gräsdominerade ytor, och buskmark. Den vedart som dominerar på stora alvaret är juniperus communis Enen (här efter betecknad som JC). Alvaret har sedan länge varit påverkat av människan, men efter 1950-talet avtog användningen. Det här ledde till att JC började överta ytan på alvaret. Vid 1996 sattes det in medel för att restaurera stora alvaret. Restaureringen påverkade inte enbart JC utan även den övriga floran på alvaret. I det här arbetet har vi studerat täckningsgradens utveckling av vissa kärlväxter. Den endemiska örten Ölandssolvändan visade på en statistisk signifikant minskning av sin täckningsgrad på stora alvaret vid de jämförda åren 1997 och 2001. Minskningen är troligen främst kopplad till att arten har blivit mer utsatt för skador av slitage när mängden betesdjur ökade. Axveronikan visar på en statistisk ökning av sin täckningsgrad vid de jämförda åren 1997 och 2001. Den huvudsakliga orsaken till axveronikans ökning är nog kopplad till att konkurrensen mellan arterna på stora alvaret har blivit mindre på grund utav ökad hävd. Knölsmörblomman visade på en statistisk signifikant ökning av sin täckningsgrad vid de jämförda åren 1997 och 2001 samt 1997 och 2006. Den ökningen beror nog även till största del av den minskade konkurrensen. Även om vi inte direkt har kunnat jämföra hur JC har påverkat dessa arter, så kan vi se att för arter som är ljuskrävande, och vars föryngring kräver en mark med ett högt pH, påverkas negativt av JC:s förekomst på stora alvaret. Men alvaret har en hög biologisk mångfald som i sin helhet gynnas av JC:s närvaro.

,

The great alvar is a unique biotope where many distinctive species exist. The great alvar is described as a mosaic landscape covered by exposed limestone, grass dominated areas and bushes. The species of wood which dominates the great alvar is juniperis communis juniper (henceforth denoted as JC). The great alvar has since long been affected by the human hand, but after the year of 1950 the use of the great alvar decreased. This decreasing led to an overtaking of the great alvar by JC. Year 1996 restoration means was set in play, the restoration did not only affect JC but also the rest of the flora. In this study we have researched the development of the contribution ratio of some of the vascular plants. The endemic herb Helianthemum oelandicum subsp oelandicum showed a statistic significant decrease of its contribution ratio on the great alvar comparing the years of 1997 and 2001. The decrease is most likely a result of the species encounters with the increasing herbivores and the wear and tear that comes with them whilst sharing the same area. Veronica spicata showed a statistic significant increase of its contribution ratio on the great alvar comparing the years of 1997 and 2001. The main reason of veronica spicatas increase probably goes hand in hand with the decrease of competition between the species of the great alvar due to more maintenance of herbivores. Ranunculus bulbosus showed a statistic significant increase of its contribution ratio on the great alvar comparing the years of 1997 and 2001, and also in comparing the years of 1997 and 2006. This increase is most likely a result of the decrease of competition. Even if we could not directly compare JC and its effect on these species, we can still see that species depending on direct sunlight, and whose rejuvenation demands soil of high pH is negatively affected by JC:s presence on the great alvar. Although, the great alvar has a high biological diversity that in its whole is positively affected by JC:s presence.

Main title:Enens betydelse för stora alvaret
Authors: Nordström, Ellen
Supervisor: Jäderlund, Anders
Examiner:Mörling, Tommy
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:2014:29
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:Juniperus communis, södra Öland, kärlväxter, täckningsgrad, restaurering, ekosystem
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3648
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3648
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:29 Aug 2014 14:21
Metadata Last Modified:29 Aug 2014 14:21

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics