Home About Browse Search
Svenska


Lundberg, Andreas and Ångman, Anders, 2014. Kostnader för naturvårdsavsättning, jämnhet i avverkning och virkesförrådsuppbyggnad : strategisk analys med Heureka PlanVis. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Norra Skogsägarna äger två fastigheter i Skellefteåtrakten som innehåller skyddsvärda biotoper. Ägaren för diskussioner med skogsstyrelsen och länsstyrelsen om vilken hänsyn som ska tas och om hur det virkesproducerande skogsbruket ska bedrivas. I föreliggande kandidatuppsats redogörs för hur skogsskötseln och den ekonomiska avkastningen påverkas av några olika strategier för naturvårdsavsättning och skogsbruk.
Med hjälp av planeringsverktyget Heureka PlanVis visas hur de olika avsättningsstrategierna Originalplan, Lagen och Länsstyrelsen påverkar nuvärdet av skogsbruket. Dessutom visas nettointäkten över en kommande 100 årsperiod, och vad restriktioner för jämnhetskrav och krav på ökat virkesförråd får för påverkan på fastigheternas nuvärde.
Analyserna har utförts med stöd av det forskningsbaserade planeringssystemet Heureka PlanVis version 2.0, och baseras på ajourhållna data från de skogsbruksplaner som upprättades 2013.
Resultaten visar att nuvärdet på fastigheterna sjunker om andelen naturvårdsavsättningar ökar. Utfallet av nuvärdesminskningen blir dock mindre om fastigheterna samplaneras och brukas som en enhet. Det uppstår alltså samordningsfördelar, och effekterna av samordningen blir tydligare då andelen naturvårdsavsättningar ökar.
Vidare visar analysen av samordningen att upprättandet av Originalplanen minskar fastighetens nuvärde med cirka 11 procent och att Länsstyrelsens alternativ sänker nuvärdet med ytterligare cirka 6 procent.
Ett intensivare skogsbruk på fastigheterna med användande av främmande trädslag, gödsling och förädlat material ökar nuvärdet med 4,3 procent.
Jämnhet i avverkningsvolym mellan perioder påverkar inte nuvärdet i någon väsentlig grad. Däremot är det dyrt att bygga upp ett stort virkesförråd på fastigheterna.

,

Norra Skogsägarna owns two properties in the Skellefteå area which contains habitats with high nature conservation value. The owner are conducting discussions with the Swedish Forest Agency and the provincial government about what kind of nature considerations to be taken and how the timber -producing should be managed in the forest. This bachelor thesis analyses how forest management and economic performance is effected by different strategies for nature conservation provision and forestry. The effects that the different deposition strategies Originalplan, Lagen and Länsstyrelsen have on the present value of the forestry analysed by using the planning tool Heureka PlanWise. The analysis calculates the net income of an upcoming 100 -year period, and what even-flow restrictions and the storage building of standing volume might have for impact on the properties' value. The analysis were performed with support of the research-based planning system Heureka PlanWise version 2.0, and is based on adjourned maintained data from the forestry plans made in 2013. The results show that the present value of the properties will decrease if the proportion of conservation reserves increases. The outcome of the present value reduction will be smaller if the properties are planned together and operated as one unit. Thus, there are synergy benefits, and the effect of coordination becomes clearer when the proportion of conservation reserves increases. Furthermore the analysis shows that the establishment of the coordination for the Originalplan reduces the property's current value with about 11 percent and that the alternative Länsstyrelsen lowers the present value by another 6 percent. A more intensive forestry on the properties using foreign tree species, fertilization and improved material increases the present value of 1 414 260 SEK. Even-flow restriction of the felling volume between periods does not affect the present value to any significant degree. However it is expensive to build up the growing stock on the properties.

Main title:Kostnader för naturvårdsavsättning, jämnhet i avverkning och virkesförrådsuppbyggnad
Subtitle:strategisk analys med Heureka PlanVis
Authors:Lundberg, Andreas and Ångman, Anders
Supervisor:Wilhelmsson, Erik
Examiner:Mörling, Tommy
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:2014:27
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:nuvärde, optimering, samordningsfördelar, avverkningsprofil, död ved
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3646
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3646
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:29 Aug 2014 13:43
Metadata Last Modified:29 Aug 2014 13:43

Repository Staff Only: item control page