Home About Browse Search
Svenska


Johansson, Christofer and Johansson , Martin, 2014. Tjäderbergets lövskogar. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Tjäderberget i Lycksele och Vindelns kommun är av Länsstyrelsen i Västerbotten identifierad som en lövvärdetrakt. Fem av sex arter som behandlas av åtgärdsprogram för hotade arter på asp och björk har hittats i området. SCA har beslutat att skapa en mångfaldspark i anslutning till Tjäderbergetsnaturreservat för att koncentrera naturvårdsinsatser till ett större sammanhängande område. Målet med vår kandidatuppsats är att skapa skötselalternativ för att öka lövandelen i mångfaldsparken och för att skapa livsmiljöer för de hotade arterna.
För att inom Tjäderbergets mångfaldspark skapa 10 % lövrik barrskog och 10 % lövdominerad skog innan år 2030 ska åtgärder utföras på 16 % av mångfaldsparkens produktiva areal. De åtgärder som blir aktuella är frihuggning, röjning/gallring och bränning. Bränning prioriters på 3 brännområden som innefattar 17 avdelningar och upptar 11 % av den produktiva arealen. På två av dessa brännområden föreslås stängsling för att säkerställa att lövdominerad skog skapas. Dessa stängsel kommer att ha en längd på ca 3300 meter vardera och innesluta vardera ungefär 2,5 % av den produktiva arealen. Frihuggning prioriteras på två avdelningar som sammanlagt upptar 1 % av den produktiva arealen. Röjning/gallring prioriteras på 9 avdelningar, 5 % av den produktiva arealen. Till fri utveckling lämnas 9 % av den produktiva arealen. Efter att dessa åtgärder utförts kommer Tjäderbergets mångfaldspark innehålla 11 % lövrik barrskog och 12 % lövdominerad skog av den produktiva arealen.

,

Tjäderberget between Lycksele and Vindeln is an area with high conservation values bound to deciduous trees. Five out of six species that are covered by two action plans for endangered species on aspen and birch in Norrland have been found in this area. SCA has decided to create a Diversity Park next to Tjäderberget’s Nature Reserve to concentrate their conservation efforts to a large contiguous area. The goal with this bachelor paper is to create management tools to increase the proportion of deciduous in the Diversity Park and by adapting these management tools the new habitats will sustain populations of endangered species on aspen and birch.
To create 10 % deciduous rich coniferous forest and 10 % deciduous dominated forest before the year 2030, measures are taken on 16 % of the Diversity Parks productive area. The measures are burning, clearing around trees, and clearing/thinning. Burning is suggested in 17 stands confined to three well confined units that constitute 11 % of the Parks productive area. To ensure that deciduous dominated forest is created after burning two of these three areas are fenced. These fences will extend roughly 3300 meters each and enclose approximately 2.5 % of the productive area each. Clearing around selected trees will take place in two stands, covering about 1 % of the productive area. Clearing/thinning will be done in nine stands, covering 5 % of the productive area. Deciduous stands left for free development will cover nine % of the productive area. After these measures are taken, The Diversity Park’s productive forest area will have 11 % deciduous rich coniferous forests and 12 % deciduous dominated forests.

Main title:Tjäderbergets lövskogar
Authors: Johansson, Christofer and Johansson , Martin
Supervisor:Pettersson, Roger and Andersson, Jon
Examiner:Mörling, Tommy
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:2014:23
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:lövvärdetrakt, åtgärdsprogram, rödlista, mångfaldspark
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3642
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3642
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:29 Aug 2014 12:41
Metadata Last Modified:29 Aug 2014 12:41

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics