Home About Browse Search
Svenska


Borselius, Mimmi, 2014. Rum för föränderlighet : gestaltning med fysisk modell som skissverktyg. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
23MB

Abstract

Detta arbete undersöker hur föränderlighet kan gestaltas med fysisk modell som skissverktyg, och med inspiration från den japanska föreställningen om rummet som en
föränderlig och subjektiv upplevelse. En upplevelse och erfarenhet som ständigt förändras och byter skepnad i människans medvetande, vilket Kristina Fridh beskriver i sin bok Japanska rum – Om tomhet och föränderlighet i traditionell och nutida japansk arkitektur (2001).

Min tanke när jag påbörjade arbetet var att ett stadsrum genom att gestaltas för föränderlighet skulle kunna öppna för olika tolkningsmöjligheter. Rum som formges för föränderlighet kan genom att deras identitet och karaktär skiftar och förändras visa olika perspektiv och möjliggöra olika tolkningar. I arbetets bakgrund kopplar jag detta till en problematisering av det offentliga rummet som plats för olika individer och grupper, och att det offentliga
rummet, som demokratisk arena, bör betraktas som en plats där skilda synsätt och olikheter bejakas.

Jag ville i mitt arbete undersöka möjligheten att formge rumsstrukturer som skulle kunna upplevas som föränderliga, med fysisk modell som skissverktyg. I arbetet tillämpades denna undersökning på Fridhemstorget, ett 1950-tals torg i Malmö, som är aktuellt för ombyggnation.

Syftet med arbetet var att undersöka rum och föränderlighet genom en serie workshopskisser i fysisk modell, där inspiration hämtades från Fridhs beskrivning av den
japanska synen på rum. Syftet med arbetet var även att undersöka hur föränderliga rum kan gestaltas på Fridhemstorget. För att svara på syftet indelades och utfördes arbetet i två delar: 1 Workshopserie i fysisk modell och 2 Fallstudie Fridhemstorget.

I del 1, Workshopserie i fysisk modell, undersöktes former för rum samt tre aspekter av föränderlighet inspirerade av den japanska synen på rummet som föränderligt.
Undersökningarna utgjordes av en serie skisser i en modell föreställande Fridhemstorget i skala 1:200.
I del 2, Fallstudie Fridhemstorget undersöktes Fridhemstorgets befintliga situation och ett
skissförslag för torget formgavs. Den befintliga situationen studerades genom platsbesök, förstudier och underlag från Malmö stad, samt med hjälp av Jan Gehls teorier om hur den fysiska miljöns utformning påverkar aktiviteter i utomhusmiljöer. Skissförslaget formgavs
genom att slutsatserna från denna studie vävdes samman med resultatet från workshopserien.

Resultaten som presenteras i detta arbete är först workshopseriens fyra avsnitt; former för rum, sekventiell rörelse, tomhet och abstraktion samt föränderliga material. Ur de olka avsnitten plockades aspekter vilka sammanställdes som ett resultat av workshopen.

Workshopens resultat betraktas- och används som en verktygslåda i arbetet. Verktygslådan sammanfattar hur olika former och aspekter av föränderlighet kan används för att gestalta en varierad rumsstruktur som öppnar för olika perspektiv och därmed också kan sägas öppna för olika tolknignar. Efter detta presenteras fallstudstudien av Fridhemstorget, först studien av de befintliga situationen och sedan det slutliga skissförslaget. Skissförslaget
sammanfattas och presenteras även som bilaga i A1 format.
I diskusionen återkopplar jag till arbetsprocessen, undersökningen av rum och föränderlighet, arbetets syfte och problematik.

Jag fann den fysiska modellen som ett relevant redskap för att undersöka rumsstrukturer och föränderlighet så som jag angripit mig ämnet i detta arbete. För i den fysiska modellen kan betraktaren låta ögonen vandra och själv bestämma perspektiv för betraktande, samtidigt som den tredimensionella formen ger en direkt förståelse för rummens gränser både i plan och vertikalt.

Den japanska synen på rummet utgjorde inspiration i workshopserien och blev ett konstruktivt sätt att formge för olika perspektiv och synsätt, genom att denna rumssyn utgår från rummet som en subjektiv och föränderlig upplevelse. Att arbeta med aspekter kring föränderlighet som ett sätt att öppna för olika sätt att se samma plats på har i det här arbetet väckt tankar och frågor som konkret resulterat i verktyg för formgivning.

,

My final thesis in landscape architecture is a project investigating how to design rooms with the ability to transform, with the physical model as sketching tool.
The starting point for this project was the idea that when a public place is designed for changeability it can open up for different interpretations. When designed for changeability, the character and identity of the room would be shifting or transforming rather than constant, and in this way it would show different perspectives, depending on circumstances and the person watching or acting in the place. In the introduction of this work I relate the
changeability and openness for different perspectives to the fact that the public place, as a sight for democracy, must obey differences, though it is a scene for different individuals and different groups. My intention in this project was to consider openness for those different
individuals and their diverse perspectives in my design process, by forming changeability.

The site for the project is Fridhemstorget, a square in Malmö, in the south of Sweden, which was built in the 1950s and is a subject for renovation today.

The work is inspired by the Japanese view of the room as transformative, and as a constantly changing process in the beholder’s mind and experience. The Swedish architect
and professor of design, Kristina Fridh writes about this in her book Japanese Rooms – A discussion about emptiness and changeability in Traditional and Contemporary Japanese
Architecture.

My aim with this master thesis was to investigate room and changeability through a series of workshop sketches in physical model with inspiration from the Japanese view of the room, as described by Fridh. Secondly my aim was also to make a conceptual design proposal for changeability and transformative rooms on Fridhemstorget.

The project was divided and performed in two parts. 1, Workshop sketches in physical model, and 2 Case study Fridhemstorget. In part 1, Workshop sketches in physical model; forms for rooms and three aspects of
changeability were investigated through sketches, with inspiration from the Japanese view of the room. The sketches where implemented in a model of Fridhemstorget in scale 1:200. In part 2, Case study Fridhemstorget, the current situation of the square was investigated
and presented together with a new design proposal. The current situation was studied through site visits and through readings of preparing studies and investigations made by Malmö Municipality. I also used the Danish architect Jan Gehl’s theories about how the physical environment affects human activities in outdoor spaces, for analysing the current situation and it´s needs.

The design proposal for Fridhemstorget was designed comprising the result from the workshop sketches and the study of Fridhemstorgets current situation.

The results presented in this thesis are: first the workshop sketches in four sections; form for room, sequential movement, emptiness and abstraction and transforming materials. Secondly the case study with the results from the study of Fridhemstorget’s current
situation and the design proposal are presented.
I consider the physical model as a suitable tool for designing room and changeability in this work. In the model the beholder can look at the rooms from different perspectives and let the eyes wander through the place, which gives an immediate understanding of the boarders of the rooms in all three dimensions. I also found the Japanese view of the room relevant for my process and investigation. Collecting inspiration or thoughts from different disciplines or cultures can be used as a method for creating something new, and to break everyday patterns. I believe it is important to be open to create new views and to the fact that places have different meanings to different people and that this openness demands us to design rooms and places offering different perspectives and changeability.

Main title:Rum för föränderlighet
Subtitle:gestaltning med fysisk modell som skissverktyg
Authors:Borselius, Mimmi
Supervisor:Dahlman, Ylva
Examiner:Johansson, Lars and Åkerblom, Petter
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:landskapsarkitektur, föränderlighet, rum, modell, skissprocess, Japan
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3621
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3621
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:26 Aug 2014 13:54
Metadata Last Modified:26 Aug 2014 13:54

Repository Staff Only: item control page