Home About Browse Search
Svenska


Vilhelmsson, Isabella, 2014. Entreprenörskap på landsbygden : en studie om förutsättningar för företagare i Sysslebäck. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
998kB

Abstract

Denna kandidatuppsats är skriven inom agronomprogrammet för landsbygdsutveckling. Syftet är att undersöka vilka möjligheter respektive hinder det finns för företagande i Sysslebäck samt på vilket sätt entreprenörerna, genom sina företag, bidrar till en levande landsbygd. Uppsatsen bygger på intervjuer gjorda med personer som driver företag på platsen. För att besvara frågorna har litteratur använts för att kunna göra en analys och förstå vilka faktorer som ligger bakom det som företagarna ger uttryck för och upplever. Begrepp som nätverk, gleshet och ”community” har använts för detta syfte. Studien visar att lagar och regelverk från myndigheter ofta är ett hinder för företagarna. Regler medför ofta stora ekonomiska kostnader för verksamheterna och företagarna uttrycker att de inte känner sig sedda och förstådda av myndigheter, från kommunnivå till EU-nivå. Tillgången till ett nätverk är en viktig del i verksamheten. Genom nätverket kan kunskap bytas och företagets namn få en spridning. Genom nätverket kan företagarna även hämta stöd från andra företagare. På den geografiska platsen finns det hinder, men framför allt stora möjligheter i och med närheten till naturen. Landskapet är en stor ”turistmagnet” som företagarna utnyttjar genom att nischa sina produkter för att locka till sig turister. De hinder som finns är främst kopplade till det låga kundunderlag som finns på platsen. Företagens betydelse för en levande landsbygd gestaltas på olika vis. Bland annat genom skapandet av arbetsmöjligheter, men även genom att agera som inspirationskällor och bidra till att socialt kapital kan skapas bland de boende i bygden.

,

This bachelor thesis is written within the Agriculture Rural Development program. The aim is to examine the opportunities and barriers that exist for entrepreneurs in the village of Sysslebäck and in what way the entrepreneurs, through their companies, contribute to a living countryside. The study is based on interviews conducted with individuals who run businesses in the area. To answer the questions, literature was used to make an analysis of the issues. Concepts such as network, sparsity and community have been used for this purpose. The study shows that laws and regulations from government agencies are often an obstacle for entrepreneurs. Policies often cause large economic costs for businesses and entrepreneurs say that they do not feel seen and understood by authorities, on the municipal level to the European level. Access to a network is an important part of the business. Through the network, knowledge can be exchanged and the company name get spread. Through the network, entrepreneurs can also find support from other entrepreneurs. On the geographic location, there are both barriers but also large opportunities, with proximity to nature. The countryside is a major tourist “magnet” that entrepreneurs use by creating a niche for their products to attract tourists. The obstacles are mainly linked to the low customer base in the local area. The importance of the local entrepreneurs for a living countryside is shown in different ways. Partly through the creation of job opportunities, but also by acting as sources of inspiration and to be a place where social capital can be created with the residents in the area.

Main title:Entreprenörskap på landsbygden
Subtitle:en studie om förutsättningar för företagare i Sysslebäck
Authors:Vilhelmsson, Isabella
Supervisor:Pettersson, Katarina
Examiner:Gunnarsdotter, Yvonne
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX
Student's programme affiliation:NY007 Agriculture Programme - Rural Development 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:företagande, landsbygd, nätverk
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3618
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3618
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Rural population
Language:Swedish
Deposited On:26 Aug 2014 12:50
Metadata Last Modified:26 Aug 2014 12:50

Repository Staff Only: item control page