Home About Browse Search
Svenska


Svahn, Johanna, 2014. Framkomlighet för cyklister : en jämförelse mellan policy och verklighet på två platser i centrala Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Mitt syfte med detta arbete var att undersöka cyklisters undermåliga framkomlighet i anslutningen till Uppsala centrum och att studera vilka problem som uppstår då cykeltrafikens förutsättningar förändras. Frågeställningen preciserade syftet genom att avgränsa undersökningen till vilka faktorer i den fysiska miljön som motverkar framkomligheten till Uppsala centrum för cyklister.
För att svara på min frågeställning valde jag att undersöka två välanvända platser där cykelvägar ansluter till Uppsala centrum. Jag sammanställde ett protokoll utifrån TRAST (Banverket, Boverket, Sveriges kommuner och landsting & Vägverket 2007) med kriterier för att undersöka platsernas fysiska miljö med avseende på kontinuitet, kapacitet, tillförlitlighet, orienterbarhet, bekvämhet och överblickbarhet. För att kunna dra slutsatser av denna inventering utförde jag även en observation på var plats där jag registrerade konflikter som uppstod och mellan vilka typer av trafikanter. Inventeringen och observationen utgjorde tillsammans underlag för min analys av platserna, vilken är den del av arbetet som i högst grad svarar på min frågeställning.
Resultatet visar att det uppstår konflikter på de två undersökta platserna och att dessa kan härledas till den fysiska miljöns utformning. Resultatet tyder dock på att man inte kan planera en trafikstruktur med avseende på endast en trafikantgrupp då många konflikter som cyklister var inblandade i uppstod även där cykelstrukturen var till belåtenhet men då till följd av bristfällig infrastruktur för till exempel fotgängare.

,

My aim with this essay was to investigate the accessibility of bicyclists in connection to the center of Uppsala and to study the problems that occur when the bicycle-traffic conditions change. The question at issue specified the purpose by separating the investigation to the factors in the physical environment which interfere with the accessibility to the center of Uppsala for bicyclists.
To answer my question I chose to examine two busy places where bike paths connect to the center of Uppsala. I drafted a protocol based on TRAST (Banverket, Boverket, Sveriges kommuner och landsting & Vägverket 2007) with criteria to examine the physical environment with respect to continuity, capacity, reliability, legibility, comfort and transparency. In order to be able to draw conclusions from this inventory I also carried out an observation on each place where I registered conflicts that occurred and between which type of road users. Inventory and the observation was together a basis for my analysis of the locations, which is the part of the essay that most respond to my question. The result shows that there are conflicts in the two investigated sites and that these can be attributed to the design of the physical environment.
The results suggest, however, that it is not possible to plan a traffic-structure with respect to only one group of road users when many conflicts that bicyclists were involved in occurred even where the structure for bicyclists was satisfactory, but then as a result of the inadequate infrastructure for other groups of road users such as pedestrians.

Main title:Framkomlighet för cyklister
Subtitle:en jämförelse mellan policy och verklighet på två platser i centrala Uppsala
Authors:Svahn, Johanna
Supervisor:Queiroz, Marina
Examiner:Steffner, Lena
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:cykelplanering, cyklism, framkomlighet, konflikt, Uppsala
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3616
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3616
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:26 Aug 2014 11:17
Metadata Last Modified:26 Aug 2014 11:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics