Home About Browse Search
Svenska


Södergren, Kristofer, 2014. Österplan – en ny kvarterspark i Uppsala : samhällsnyttig utveckling genom omdisponering av allmän plats. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
4MB

Abstract

Centralt belägen offentlig mark är i regel ytor som används effektivt. Kommunerna behöver göra avvägningar mellan praktiska lösningar och rekreativa miljöer för att skapa
en fungerande stadskärna. Parkering och parkmark är exempel på samhällsnyttiga faktorer som behöver erbjudas i stadsrummet. Österplan i Uppsala är en kommunalt ägd
yta som består av lika delar parkering och parkmark. Uppsalas mest centrala delar saknar kvarterspark i närområdet, vilket Österplan skulle kunna erbjuda. Det skulle innebära en större parkmark av högre kvalitet. Syftet med detta arbete är att undersöka om och hur
Österplan kan planeras för att erbjuda en kvarterspark samtidigt som parkeringsbehovet bibehålls. Genom denna studie beaktas de sociala och funktionella perspektiven inom
offentlig mark. Ekologiska och ekonomiska aspekter är även viktiga att ta i beaktning, dock behandlas dessa faktorer inte i detta arbete. Utnyttjandet av parkeringsplatserna och
Uppsala Kommuns riktlinjer för kvarterspark analyseras tillsammans med Jan Gehls teorier om mänsklig skala och uppfattning i det offentliga rummet. Detta för att
säkerställa en planläggning som täcker de funktionella behoven som kan ske i relation till just Österplan som specifikt område. Parkeringen vid Österplan har halvfull beläggning vilket möjliggör en omdisponering av området. De gröna ytorna kan omvandlas till kvarterspark med fler funktioner samtidigt som dagens parkeringsbehov fortfarande
erbjuds. Det finns anledning för kommunerna att utvärdera städers centralt belägna offentliga mark för att eventuellt kunna erbjuda platser med högre samhällsnytta.

,

Centrally located public areas are usually places witch are intensely used. Local authorities need to find a balance between practical solutions and recreational
environments to create a well functioning city centre. Car parking and park are examples of socially beneficial factors that need to be offered in the city. Österplan in Uppsala is a municipally owned area consisting of equal parts of car parking and park. Today Uppsala's most central areas are in need of neighbourhood park in a close distance, which Österplan could offer. It would mean a larger park of higher quality. The purpose of this essay is to investigate if and how Österplan can be re-planned to offer both a neighbourhood park and parking for cars. This study cares about the social and functional perspectives within this particular public area. Ecological and economic aspects are also important to take into consideration, but these aspects are not treated in this essay. The
existing use of the car parking and Uppsala municipality's guidelines for neighbourhood park is analysed together with Jan Gehl theories of human scale and the perception in the
public domain. The car parking at Österplan has a half-full occupancy which allows a reconfiguration of the area. The green surfaces can be converted to neighbourhood park
with more features while today's parking still will be offered. There are reasons for municipalities to evaluate cities' central public areas in order to possibly be able to offer civic developed places.

Main title:Österplan – en ny kvarterspark i Uppsala
Subtitle:samhällsnyttig utveckling genom omdisponering av allmän plats
Authors:Södergren, Kristofer
Supervisor:Hedberg, Maria
Examiner:Steffner, Lena
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Central parkering, offentlig yta, planläggning, samhällsnytta, urban park
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3615
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3615
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:26 Aug 2014 11:07
Metadata Last Modified:26 Aug 2014 11:07

Repository Staff Only: item control page