Home About Browse Search
Svenska


Forsberg , Erik and Östman, Per , 2014. En analys av Holmen Skogs KORUS uppföljning för gallringar. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
461kB

Abstract

Holmen Skog gör flera uppföljningar på deras gallringar och ville undersöka hur väl entreprenörernas egenuppföljning KORUS överensstämde med den Distriktinventering de själva utför. I analysen gjordes jämförelser för att se ifall det fanns signifikanta skillnader i uppgivna grundytor, stickvägsbredder och stickvägsavstånd. Analyserna gjordes på uppföljningar från Region Örnsköldsvik, från detta datamaterial gjordes enskilda analyser på Distrikt Bredbyn och Distrikt Lycksele. Ytterligare simulerades volymutveckling på de trakter där mätningarna skilde sig mest åt för att se vad felaktiga skattningar kan innebära. Hypotesen var att entreprenörerna överskattade grundytan då de använder en subjektiv metod vilket skulle visa sig vid jämförandet mot Distriktsinventeringen som är en mera objektiv metod. Jämförelsen gjordes parvis på trakter och medeltal beräknades. För att se ifall det fanns signifikanta skillnader mellan uppföljningarna gjordes parade t-test för de undersökta parametrarna. Vid jämförelser visade det sig att mätningarna av stickvägsbredd i de olika uppföljningarna hade en signifikant skillnad, stickvägsbredden i KORUS var lägre. Mätningarna på grundyta och stickvägsavstånd visade sig inte ha någon signifikant skillnad. Felskattning av grundyta i den grad den gjorts på enskilda objekt kan leda till skillnader i virkesförråd vid lägsta slutavverkningsålder på upp till 87 m3sk/ha.
Jämförelserna visade att mätningarna överensstämde över förväntan på det samlade datasetet. Entreprenörernas subjektiva metod gav ett mycket tillfredställande resultat överlag men kunde på enskilda trakter skilja mycket från den mer systematiska Distriktinventeringen. Trakter med stora skillnader i mätningar kan vid prognoser av framtida virkesuttag avvika mycket från det verkliga utfallet.

,

Holmen Skog makes follow-ups on their thinning and wanted to investigate how well the contractors own monitoring “KORUS” correlates with their own “Distriktinventeringen”. In the analysis, comparisons were made to see if there were significant differences in reported basal area, strip road widths and strip road spacing. Analyses were made on follow-ups from Region Örnsköldsvik, from this data we made individual analyses on District Bredbyn and District Lycksele. Simulations of volume growth were made on the tracts where the measurements differed most to see what erroneous estimates may entail. The hypothesis was that the contractors overestimated the basal area because they use a subjective method for measuring in comparison to “Distriktsinventeringen” which is a more objective method. The comparison was made on paired tracts and averages were calculated. To see if there were significant differences between the follow-up methods a paired t-test was used to analyse the parameters we wanted to examine. The comparisons revealed that the measurements of the strip road width in the different follow-ups had a significant difference, in KORUS the width was lower. Measurements of basal area and service road spacing had no significant difference. Volume differences of up to 87 m3/ha at earliest recommended clear cutting age were simulated.
The comparisons showed that the measurements were consistent over the overall dataset. Contractors subjective method gave a very satisfactory result overall but could on individual tracts differ much from the more systematic “Distriktsinventeringen”. The tracts with large differences in measurements can at forecasts of future timber extraction deviate much from the actual outcome.

Main title:En analys av Holmen Skogs KORUS uppföljning för gallringar
Authors:Forsberg , Erik and Östman, Per
Supervisor:Valinger, Erik
Examiner:Mörling, Tommy
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:2014:15
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:grundyta, stickväg, jämförelse, prodmod, entreprenörer
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3598
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3598
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:22 Aug 2014 12:04
Metadata Last Modified:22 Aug 2014 12:04

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics