Home About Browse Search
Svenska


Dahlgren, Joel and Lundberg, Marcus, 2014. Skötsel för tallskog i Tjäderbergets mångfaldspark. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Tallskogarna i Norrland har genomgått en strukturförändring det senaste århundradet. Minskningen av skogsbränder tillsammans med ett intensivare skogsbruk har gjort dagens tallskogar homogena, enskiktade och död ved har blivit en bristvara. Strukturförändringarna har lett till minskad biologisk mångfald i skogarna. En del i SCA:s naturvårdsarbete för att gynna den biologiska mångfalden är öppnandet av mångfaldsparker. En mångfaldspark är ett område på minst 500 ha där halva arealen avsatts för naturvård. I Västerbotten öppnas Tjäderbergets mångfaldspark till sommaren 2014. Den produktiva skogsmarksarealen är på 967 ha och minst 483,5 ha ska skötas för att främja natur- och kulturvärden. En målsättning för de 483,5 ha är att öka tallskogar med höga naturvärden från 71,6 ha (14,8 %) till 145,1 ha (30 %) till år 2030. Syftet med denna studie var att identifiera bestånd som skulle kunna utveckla höga tallnaturvärden genom olika skötselåtgärder. De föreslagna åtgärderna är 1) lämna för fri utveckling, 2 naturvårdsbränna, 3) mekaniskt skapande av död ved, 4) luckhuggning. I analysen ställdes kriterier upp för att identifiera lämpliga bestånd för respektive åtgärd. De bestånd som uppfyllde kriterierna bäst tilldelades en passande åtgärd. Resultatet blev 19 bestånd med en sammanlagd areal på 103,6 ha som tilldelades skötselåtgärder. De föreslagna åtgärderna garanterar dock inte att höga naturvärden utvecklas inom planperioden då denna process kan ta lång tid i tallskogar. Studien behandlar ett av flera mål med mångfaldparken och kan ingå som beslutsstöd i en större översiktsplanering.

,

In northern Sweden pine forests have undergone structural changes the past century. The reduction of forest fires along with intensive forestry has made today’s pine forests homogeneous, single layered and dead wood has become scarce. These structural changes have led to a decline in forest biodiversity. A part of SCA's conservation work, to the benefit of biodiversity, is the opening of biodiversity parks. A biodiversity park is an area of at least 500 ha where half of the area is set aside for nature conservation. In the summer of 2014, SCA will open Tjäderberget biodiversity park in Västerbotten County. In this park the area of productive forest is 967 ha and at least 483.5 ha will be managed to promote natural and cultural values. One goal for the 483.5 ha is to increase pine forests with high conservation values from 71.6 ha (14.8%) to 145.1 ha (30 %) by year 2030. The purpose of this thesis was to identify pine stands that could develop high natural values through various restoration treatments. The proposed treatments are 1) free development, 2) burning, 3) mechanically create dead wood, 4) slot cutting. In the analysis, desirable stand criteria were set up to identify suitable stands for each treatment. Stands meeting the criteria were given restoration treatments. The result gave 19 stands (103.6 ha) which were given restoration treatments. Since processes can take a long time, the proposed treatment does not ensure that high conservation values will develop within the plan period. The study handles one of several objectives for the biodiversity park and can be included as decision support in a larger comprehensive planning scheme.

Main title:Skötsel för tallskog i Tjäderbergets mångfaldspark
Authors:Dahlgren, Joel and Lundberg, Marcus
Supervisor:Andersson, Jon and Pettersson, Roger
Examiner:Mörling, Tommy
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:2014:9
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:naturvård, restaurering, beståndsanalys, naturvårdsbränning , död ved
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3593
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3593
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:21 Aug 2014 12:50
Metadata Last Modified:21 Aug 2014 12:50

Repository Staff Only: item control page