Home About Browse Search
Svenska


Carlstén, Freija, 2014. Wetland development in the context of ecotourism : a conceptual design proposal for a wetland site in Lake Victoria, Kenya. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
4MB

Abstract

The travelling sector is expanding worldwide, which puts all destinations under pressure to have a functioning
social system and good resources to manage the problems and take advantage of the opportunities that the
tourism sector can offer a community. The area around Kisumu in Kenya, like much of Africa, tourism can
simultaneously ensure a stable financial future while it removes, as a result of a growing population, more and
more of the scenery that many tourists want to experience. Responsible travel to natural areas that promotes
conservation of the environment and improves the welfare of local people is what defines ecotourism. A
concept that implies a closed cycle, where visitor’s needs are met in balance with what can be given back,
without risking creating imbalances in society.
Along the coast of Lake Victoria, valuable papyrus wetlands provide Kisumu vital ecosystem services
such as water purification, climate adaptation while it also serves as a reservoir for biodiversity. The wetland
in the area have the last 50 years lost more than 50 % of its acreage and capacity due to an increasing
population in the area. The population growth is the highest in the world and poverty and diseases like AIDS
and parasites in the lake are recurring issues. To tackle these problems, a plurality of organizations of various
size in Kisumu have established ecotourism as a brand for the region. Many projects have already been
initiated at a national and international level but it requires a long term commitment and the right profession
in context for all parts of the initiative to come, and develop, together.
In agreement with the stakeholders at Dunga Beach and at Jaramogi Oginga Odinga University of Science
& Technology , I give a suggestion of how their ecotourism brand can be further developed. By looking
at the area from a landscape architect perspective, I want to take advantage of the perpetual impression
that Dunga’s, and the rest of Kisumu’s wetland provide. This proposal is inspired of the successful concept
Naturum® in Sweden, and based on The International Eotourism Society ’s principles for application of
ecotourism. The aim is to create a conceptual design proposal for an eco-tourism site that will inspire people
to want to contribute to protect the sensitive habitat in the area.
During a Minor Field Study, granted and partly financed by Sida, the area was inventoried and analysed
through extensive literature studies, by discussing with residents and stakeholders in the area, by conducting
site observations and through, among landscape architects often used analysis methods such as SWOT and
LCA. Based on the results of the inventory and analysis a program was created in line with Naturum®’s
guidelines and ecotourism principles to reach a foundation as motivated as possible for the final proposal. A
concluding discussion is surrounding the design proposal, the Wetland Gallery, on the subject of how making
a site more available can help to increase the understanding of the conservation of it.
The conceptual proposal The Wetland Gallery is created to bring people closer to nature, to be inspired
and learning by experiencing. Those who work on the beach should naturally be able to take advantage of
the facility and use as a functioning complement to the ordinary tourist guidance that is offered. The main
purpose with the design is still that it should be open to the public since nature should not only be for those
who can pay a great deal of money for travel experiences. The last goal for me with the Wetland Gallery is for
it to be a small step in the direction to strengthen Kisumu’s trademark as an ecotourism destination, according
to the wishes of the KLIP through Mistra Urban Future, a sub-organization to Sida.

,

Resandet tilltar världen över vilket ökar pressen på alla destinationer att ha ett fungerande samhällssystem
och goda resurser för att kunna hantera och tillvarata de problem och möjligheter som turismsektorn
erbjuder. Området kring Kisumu i Kenya, liksom stora delar av Afrika, behöver turister för att kunna försäkra
en stabil finansiell framtid samtidigt som det, till följd av befolkningsökningen, försvinner mer och mer av
den natur som många turister vill uppleva. Ansvarsfullt resande till naturområden som gynnar ett bevarande
av miljön och förbättrar välbefinnandet för lokalbefolkningen definierar ekoturism. Ett begrepp som innebär
ett slutet kretslopp, där allt som tas av besökare förs tillbaka, utan att skapa obalans i samhället.
Invid Victoriasjön förser värdefulla papyrusvåtmarker Kisumu med livsviktiga ekosystemtjänster som
exempelvis vattenrening, klimatanpassning och fungerar som en reserv för biologisk mångfald. Våtmarkerna
har de senaste 50 åren förlorat mer än 50% av sin volym till följd av en ökande befolkning i området som är
den högsta i världen samtidigt som fattigdom och sjukdomar som AIDS är ett ständigt aktuellt problem. För
att råda bot på problemen vill flertalet organisationer av olika storlekar i Kisumu etablera ekoturism i området
och många projekt har redan initierats, både på nationell och internationell nivå men det krävs ett långvarigt
engagemang och rätt profession i sammanhanget för att alla delar av satsningen ska kunna utvecklas
tillsammans.
I samförstånd med aktörer på Dunga Beach och vid Jaramogi Oginga Odinga University of Science &
Technology ger jag ett förslag på hur ekoturismen i området kan vidareutvecklas. Genom att se området ur
en landskapsarkitekts perspektiv vill jag ta vara på de perceptuella intryck som Dungas våtmarker skänker.
Förslaget är inspirerat av det i Sverige lyckade konceptet Naturum® samt grundat på The International
Ecotourism Society’s principer för tillämpande av ekoturism. Syftet är att skapa ett konceptuellt designförslag
för en ekoturismanläggning som ska inspirera människor till att vilja skydda den känsliga biotop som finns
i området.
Under en Minor Field Study, beviljad och delvis finansierad av Sida, inventerades och analyserades området
genom omfattande litteraturstudier, samtal med boende och verkande i området, platsobservationer och med,
bland landskapsarkitekter ofta använda platsanalysmetoder så som SWOT och LCA. Utifrån resultaten av
inventering och analys skapades ett program i linje med Naturum®s riktlinjer och ekoturismens principer för
att få en så välförankrad grund som möjligt till det slutgiltiga förslaget. Kring detta gestaltningsförslag, the
Wetland Gallery, förs en avslutande diskussion kring ämnet om hur ett tillgängliggörande kan hjälpa att öka
förståelsen för bevarandet av dessa våtmarker.
Det konceptuella förslaget The Wetland Gallery är anpassat för att föra folk närmare och därmed inspirerade
och verkande i ett självbildande syfte. De som arbetar på stranden ska kunna dra nytta av anläggningen och
ha som ett fungerande komplement till den turistguidning som i dag sker i området, samt vara öppen för
allmänheten. Detta för att naturen inte bara ska vara till för de som kan betala för önskade upplevelser.
Tanken med the Wetland Gallery är även att det ska vara ett litet steg för att stärka Kisumus varumärke som
Ekoturismdestination, ett önskemål från KLIP genom Mistra Urban Future, en underorganisation till Sida.

Main title:Wetland development in the context of ecotourism
Subtitle:a conceptual design proposal for a wetland site in Lake Victoria, Kenya
Authors:Carlstén, Freija
Supervisor:Johansson, Rolf and Agong, Stephen and Wärnbäck, Antoienette
Examiner:Dahlman, Ylva
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:conservation, ecotourism, landscape architecture, sustainable development, Wetland
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3571
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3571
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:English
Deposited On:18 Aug 2014 11:15
Metadata Last Modified:10 Feb 2015 10:44

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics