Home About Browse Search
Svenska


Petersson, Johanna and Sjödin, Sofia, 2014. Blå-gröna synergier : att använda vegetation i dagvattenhanteringen för att klimatanpassa Östra Gäddviken. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
8MB

Abstract

Klimatanpassning är ett aktuellt ämne i dagens stadsplanering och en utmaning för landskapsarkitekter och stadsplanerare. Klimatförändringarnas effekter är ökad nederbörd, stigande medeltemperatur och havsnivåer samt ett mer extremt klimat överlag. Detta får konsekvenser för ekosystem och städer, där den ökade nederbörden har direkt påverkan på dagvattensystemet. Som landskapsarkitekt har man möjlighet att ta vara på dagvattnet genom att utforma mångfunktionella och variationsrika miljöer. I det här arbetet har vi studerat den naturliga vattenbalansens processer och hur dessa kan användas för att återskapa vattenbalansen i den urbana miljön. Syftet är att sammanställa och fördjupa kunskap om hur man kan använda vegetation i dagvattenhanteringen för att klimatanpassa stadsmiljöer, samt att genom ett gestaltningsförslag för dagvattenhanteringen i en stadsdel visa hur det i praktiken kan se ut. Arbetet är uppdelat i två delar, en bakgrundsstudie bestående av litteraturstudier och kvalitativa intervjuer samt en fallstudie. Fallstudien behandlar ett stadsbyggnadsprojekt i Östra Gäddviken på Kvarnholmen i Nacka kommun, där vi gör ett gestaltningsförslag för dagvattenhanteringen. Östra Gäddviken är starkt präglat av sitt industriella arv, dramatiska topografi och omgivande skärgårdsmiljö. Området ligger i direkt anslutning till Svindersviken vilket gör det naturligt att låta dagvattnet rinna av dit, dock gör miljökrav och ett förändrat klimat att en klimatanpassad dagvattenhantering är något som behövs. Framtida exploatering gör att mängden förorenat trafikdagvatten ökar, därför behövs rening av dagvattnet. Samtidig ökar mängden nederbörd, vilket innebär att dagvattnet också bör fördröjas innan det släpps ut i Svindersviken. I gestaltningsförslaget vill vi fördröja dagvattnet genom att leda det i en meandrande rörelse ner mot Svindersviken. Topografin gör att en grönstruktur med en gradient från torrt till vått kan skapas, vilket ger upphov till olika biotoper där markfuktighet och vegetation skiljer sig åt. Längs vattnets rörelsestråk placeras dagvattenelement och vegetation för att fördröja och rena vattnet. Genom att kombinera vatten, vegetation och design av öppna dagvattenelement, skapas synergieffekterna biologisk mångfald och upplevelsevärden. Valet av specifika arter är mindre relevant för vegetationens roll i dagvattenhanteringen i detta fall. Genom att se på vegetationen ur ett brett perspektiv kan man gestalta för att maximalt utnyttja de olika processerna transpiration, interception och infiltration. I vårt gestaltningsförslag kopplar vi klimatanpassningen till hantering av dagvattnet och visar hur negativa konsekvenser, som ökad risk för översvämning, kan hanteras genom att leda överskottsvatten till de gröna ytorna. I dessa ytor, som är inspirerade av den naturliga vattenbalansen, kan vegetationen dra nytta av dagvattnet och en miljö med upplevelsevärden kan skapas samtidigt som den biologiska mångfalden stöds.

,

How to adapt cities to climate change is a current challenge for landscape architects and city planners. The effects of climate change are increasing heavy rain events, rising sea levels due to an increased mean temperature and a more extreme climate that has consequences on both natural and urban ecosystems. In this thesis we have studied the natural water cycle processes, and how to apply these by using sustainable urban drainage systems (SUDS) in combination with vegetation to create a balance in the urban water cycle. As landscape architects we have the opportunity to design for an increased amount of stormwater runoff by using the water to create multifunctional and diverse cityscapes. The objective of this thesis is to compile and deepen the knowledge in how to use vegetation in stormwater management to make urban areas climate resilient, and also to give a proposal for how the stormwater management could be designed in an urban area. Our method consists of literature studies and interviews together with a case study. The case study is an ongoing urban development in Östra Gäddviken, Kvarnholmen, situated in Nacka municipality. The area is strongly characterized by its industrial heritage, dramatic topography and surrounding archipelago. Strict environmental requirements and a changing climate increase the importance of a sustainable stormwater management in Östra Gäddviken. The area is situated next to the bay Svindersviken, which is the natural recipient for stormwater runoff. Considering future development the amount of traffic will increase which will require purification of the traffic-runoff, as well as detention of the stormwater, since the topography in the area increases the runoff rate. In the design proposal we wish to detain the stormwater by conveying it in a meandering course towards Svindersviken. The topography enables us to create a green area with a gradient from dry to wet soil. This means a variation in biotopes within the green area due to varied soil humidity and vegetation. Vegetated stormwater elements are placed along the meandering course to detain and treat the stormwater. By combining water, vegetation and design of stormwater elements we create synergistic effects such as biodiversity and aesthetical values. We aim to have a broad perspective on the use of vegetation in stormwater management by utilizing the processes transpiration, interception and infiltration instead of simply looking at which plant species to use. In the design proposal we show how negative consequences of climate change, such as the risk of flooding, could be handled by designing vegetated areas for temporary flooding. The natural water cycle has been an inspiration in the design where the vegetation is used to benefit from the runoff, adding aesthetical and recreational values and supports local biodiversity.

Main title:Blå-gröna synergier
Subtitle:att använda vegetation i dagvattenhanteringen för att klimatanpassa Östra Gäddviken
Authors:Petersson, Johanna and Sjödin, Sofia
Supervisor:Abu-Bakr, Kani
Examiner:Berglund, Ulla and Eriksson, Tuula
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:dagvattenhantering, vegetation, klimatanpassad, synergier, Östra Gäddviken
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3568
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3568
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:15 Aug 2014 14:22
Metadata Last Modified:15 Aug 2014 14:22

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics