Home About Browse Search
Svenska


Eckerberg, Andreas, 2014. Vision Västra Boländerna : visionsförslag för en stadsdelsomvandling. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
13MB

Abstract

Uppsala passerade år 2011 gränsen för vad som i Sverige räknas som en storstad – 200 000 invånare. Staden växer i en snabb takt och förväntas fortsätta göra så under en längre tid framöver. Under de kommande 40 åren spås en tillväxt på ungefär 50 procent av dagens befolkning.
Västra Boländerna, idag ett lågbyggt småindustri- och verkstadsområde, ligger endast ett stenkast från Uppsalas nyutvecklade Resecentrum och inte mycket längre från den mest centrala delen av stadskärnan.

Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur en stadsdelsomvandling av den västra delen av Boländerna kan vara en del i Uppsalas hållbara utveckling.
Litteraturstudier, studier av referensprojekt samt ett undersökande skissarbete har resulterat i ett visionsprogram och ett visionsförslag för hur Västra Boländerna kan utvecklas till en grön och socialt hållbar stadsdel som tillåts växa på höjden. Området undersöktes med SWOT-analys samt indelades i mindre karaktärsområden baserat på befintliga strukturer och framtida potentiell utveckling. Boken A Pattern language (Alexander m.fl.) har kommit att spela en speciellt stor roll som inspirationskälla och idégrund.

Det framtagna visionsprogrammet innehåller en rad punkter som beskriver stadsdelens utveckling - där funktionsintegrering är en av de viktigaste punkterna. Andra ledstjärnor är blandade boendeformer, stadsdelscentrum som identitetsskapare och närhet till stadsgrönska. Programmet konkretiserar mina tankar kring hur ett område som detta kan utvecklas till en livfull och hållbar stadsdel och ligger till grund för visionsförslaget där programpunkterna anpassas till och illustreras i det aktuella området.

Visionsförslaget visar hur nya kvartersstrukturer kan växa fram inom det befintliga gatunätet och beskriver hur området kan delas in och ges olika karaktärer och funktioner för att bilda en funktionsintegrerad och varierad stadsdel med närhet till grönska och goda förutsättningar för ett rikt gatuliv och social interaktion. I Vision Västra Boländerna finns olika boendeformer samt arbetsplatser av olika slag, närservice och handel, funktioner som genom sitt centrala läge i staden minskar behovet av vardagstransporter. Genom området löper gröna transportstråk med träd- och buskplanteringar där trafikslagen är separerade av gröna barriärer men ryms inom samma gaturum. En ny stadsdelsskog, kallad Bolandsskogen, ger närhet till stadsgrönska och avskärmar området från det befintliga kraftvärmeverket, beläget strax utanför området.

En kraftigt växande stad som Uppsala måste tillåtas att växa på ett hållbart sätt, kanske är det så att vi redan är på väg att göra det med de planer som finns för nya stadsdelar som Östra Sala backe. Då är inte en omdaning av västra Boländerna så långt borta ändå.

,

This master’s thesis is a vision for the urban transformation of the small scale industrial area West Boländerna in Uppsala, Sweden. The vision is created in a time when Uppsala just passed the Swedish population limit for being a larger city, 200 000 inhabitants, and the city continues to grow at a rapid pace. The demand for residential areas close to the city center is increasing and will continue to do so with an estimated population growth of nearly fifty percent over the coming 40 years. With Boländerna located a stone’s throw away from the central train station and the city center, a renewal of West Boländerna, focused towards residential housing, is a logical step towards making Uppsala a dense city where the population lives close to the city’s heart.

The purpose of this thesis is to investigate and show how the transformation of this area can be a vital step in the sustainable development of Uppsala. Key questions are:
 How to transform an old small scale industrial area into a mixed-use integrated area with a focus on housing as well as green and social sustainability?

- Is it possible to transform an older area of the city and conserve some layers of the areas cultural heritage?
 Can a central part of the city be given a new main function without risking gentrification?
Literature studies, examination of reference projects and research by sketching has resulted in an illustrated text based visionary program and a series of plans and perspectives. The program and the illustrations show how West Boländerna could develop into a green and socially sustainable city district. The area was investigated with a SWOT-analysis and sorted into smaller character areas based on existing structures and potential of future development. A Pattern Language (Alexander et.al.) has been an especially influential book and has provided many interesting thoughts and ideas.
The visionary program is organized into different items that when combined form the recipe for transforming this city district. Functional integration is perhaps the most important item in the program – mainly because it links many of the other items together and gives them coherence.
The illustrations, plans and perspectives, show how new urban structures can develop within the existing street network and describe how the area can be given several different characters and functions to create a large-structure functionally integrated city district. Urban green areas within walking distance, streets that provide a green infrastructure through extensive planting, work and services close to home and people from all walks of life all help West Boländerna to become a sustainable part of Uppsala’s future.
A rapidly growing city has to be given the chance to grow in a sustainable way, and that may be just what is starting to happen given the plans of development for new city districts such as Östra Sala backe. Perhaps a transformation of West Boländerna is not too far away.

Main title:Vision Västra Boländerna
Subtitle:visionsförslag för en stadsdelsomvandling
Authors:Eckerberg, Andreas
Supervisor:Dahlman, Ylva
Examiner:Berglund, Ulla and Åkerblom, Petter
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Uppsala, Boländerna, stadsplanering, stadsdelsomvandling, visionsarbete
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3567
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3567
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:15 Aug 2014 14:11
Metadata Last Modified:15 Aug 2014 14:11

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics