Home About Browse Search
Svenska


Svärdeborg, Magda, 2014. Stora leverflundran hos får : en enkätundersökning om förekomst, problem samt åtgärder mot parasiten i Hallands län. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Stora leverflundran (Fasciola hepatica) beskrevs som en infektion hos får första gången år 1379, idag finns den spridd över hela världen och orsakar stora ekonomiska förluster samt är ett betydande hot mot djurvälfärden. Parasiten kan angripa alla idisslare men även infektera
andra djurslag såsom häst, gris och människa.

För att leverflundrans olika förstadier ska kunna utvecklas krävs det en mellanvärd, i Europa är det främst den amfibiska dammsnäckan Lymnaea truncatula som förekommer. När de omogna flundrorna infekterat värddjuret ägnar de flera veckor åt att borra sig genom levern, när de sedan når gallgångarna har de utvecklats till mogna flundror och börjar producera ägg. Dess framfart i lever och gallgångar orsakar stora skador och blödningar, hur sjukdomsbilden ser ut beror på hur kraftig infektionen är.

Enkätundersökningen är gjord i samarbete med Landsbygdsenheten vid Länsstyrelsen i Hallands län. Syftet med undersökningen var att få en bild av hur utbredd stora
leverflundran är i Halland, vilka problem som upplevs, vilka åtgärder som gjorts samt hur behovet av rådgivning ser ut.

Enkäten skickades ut till samtliga djurhållare som anmält att de har en produktionsplats med 10 får eller fler, antalet var 372 stycken. Inkommande svar var 173 stycken vilket ger en svarsfrekvens på 46,5 %.

Av de som svarat är det 6 % som har konstaterat att deras får har stora leverflundran och 28% som svarat nej på frågan om deras får har stora leverflundran. Dock kan förekomsten vara större då det verkar råda en osäkerhet kring om parasiten finns i de övriga besättningarna
eller inte med tanke på de andra svarsalternativen som kryssats i.

71 % har uppgett att de inte har upplevt några ekonomiska förluster som kan kopplas till stora leverflundran. Av de 11 % som hade upplevt ekonomiska konsekvenser var det främst
högre dödlighet och ofrivillig utslagning som var orsaken.
Resultatet visar att den vanligaste åtgärden mot eller förebyggande mot stora leverflundran är avmaskning, men det visar också att 47 % inte vidtagit några åtgärder alls.

Överlag verkar lägesbilden rörande stora leverflundran i Halland vara god, dock kan vissa resultat visa på att kunskapsnivån och förståelsen för stora leverflundran bör höjas för att kunna motverka framtida förekomst och konsekvenser av F. hepatica.

,

The first recorded reference to the infection by Fasciola was made in sheep in 1379, today it has spread in the entire world and is causing large economic losses and is also a significant threat against animal welfare. The parasite can attack all ruminants but also infect other
species as horse, pig and human.

The parasite requires an intermediate host for the fluke larvae to develop. Primarily in Europe, the amphibious snail is the most common. When the immature fluke has infected the host, it spends several weeks drilling through the parenchyma. Reaching the bile ducts, the now sexually mature fluke starts producing eggs.

This survey was conducted in collaboration with the Rural Unit at the County Administrative Board of Halland. The purpose of the survey was to investigate the prevalence of the liver fluke in the county of Halland, which issues the farmers experience, the measures taken and the need of counselling.

The survey was sent to all 372 farmers that had reported they hold ten or more sheep. 173 farmers responded which resulted in a response rate of 46.5%. The farmers representing this result may not be representative for the whole county therefore it will be difficult to draw any definite conclusion. Instead it can be used as an indication.

Of those who answered only 6% responded their sheep had been infected by the liver fluke. 28% answered “No” with certainty, that their sheep had not been infected. However the prevalence of the liver fluke may be higher because of the uncertainty around the existence of the parasite in the other herds, considering the responses in other answer alternatives.

71% has responded that they have not experienced any economy losses that can be connected with the liver fluke. Of the 11% that had experienced economic consequences,
high mortality and involuntary culling was the most common causes.

The main measure against or preventing the liver fluke was using an anthelmintic. 47% has not taken any measurements against liver fluke.

Over all, the surveys indicate that the situation considering the liver fluke in the county of Halland is good. However, some results show that the level of knowledge and understanding about the liver fluke should be increased in order to prevent future occurrence and
consequences of F. hepatica.

Main title:Stora leverflundran hos får
Subtitle:en enkätundersökning om förekomst, problem samt åtgärder mot parasiten i Hallands län
Authors:Svärdeborg, Magda
Supervisor:Herlin, Anders and Giselsson, Elisabeth
Examiner:Bergsten, Christer
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK006 Lantmästarprogrammet - kandidatprogram 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:får, stora leverflundran, Fasciola hepatica, prevalens, Halland
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3560
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3560
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural research
Language:Swedish
Deposited On:15 Aug 2014 12:56
Metadata Last Modified:15 Aug 2014 12:56

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics