Home About Browse Search
Svenska


Jönsson, Jannike and Sverkersdotter, Viola, 2014. Antal liggbås per mjölkningsrobot i olika system för kotrafik : vilket är det mest gynnsamma antalet liggbås och kor per robot?. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
801kB

Abstract

Detta examensarbete är en undersökning av hur många liggbås som finns i olika skötselsystem för robotmjölkning med dels fri kotrafik och dels olika former av styrd kotrafik.
Undersökningen föreslogs av Växa Sverige och är en enkät som skickades ut till 70 lantbrukare. Användbara svar till undersökningen lämnades av 44 av lantbrukare. I
undersökningen har vi valt att redovisa resultaten i 5 olika kategorier, Milk first, Feed first,
Frigående kotrafik, Flerboxsystem och Ekologiska.
Det finns idag inga rekommendationer för antalet liggbås per mjölkningsrobot baserade på praktisk erfarenhet, för lantbrukare som ska bygga nytt stall. De enda riktlinjer som finns är robotföretagens teorier och Sveriges djurskyddlag som kräver minst ett liggbås per ko.

I studien framkom att det var en stor variation i antal liggbås per robot och även i önskade antalet liggbås per robot. Faktorer som påverkade antalet liggbås var kornas medelavkastning, aktuellt system för kotrafik och hur lantbrukarna vande in kvigorna och sinkor till roboten
innan kalvning. En högre medelavkastning tenderade ett lägre önskat liggbåsantal. Om lantbrukarna hade tillvänjning av kvigor och sinkor bland mjölkkorna var det önskade liggbåsantalet högre. Det styrda systemet med Feed first önskade fler liggbås än de andra systemen för kotrafik och den Ekologiska gruppen. Fri kotrafik och Milk first hade samma önskade medel liggbåsantal medan Flerbox systemet låg lägre.

En målsättning med denna studie vara att ta fram rekommendationer för antalet liggbås och antal kor per robot. Vi har fått stor spridning i enkätsvaren och det beror på att Antalet liggbås omfattar några lantbrukare som tillvänjer kvigor och sinkor bland de mjölkande korna och
några som inte gör det. Därför har vi valt att basera rekommendationerna på studiens medianvärde, eftersom detta påverkas mindre av ytterligheterna. Medianvärdena för
lantbrukarens svar på det önskade antalet kor per robot bör vara en bra riktlinje för lantbrukare som ska bygga nytt.
Vi anser även att Antalet mjölkande kor därför bör vara en säkrare siffra då det inte påverkas lika mycket av hur tillvänjningen av kvigor och sinkor sker. Lantbrukaren lägger sedan till liggbås för det antal sinkor och kvigor som är tänkta att gå med i gruppen.

Studien visade att:
- Lantbrukarna hade i genomsnitt 72 liggbås i system med Feed First samt 65 liggbås i både system med Milk First och Fri kotrafik.
- Det var ett negativt samband mellan antal kor i roboten och medelavkastningen.
- Ca 50 % av lantbrukarna var nöjda med det antal liggbås som finns idag. Av resterande 50 % ville majoriteten ha fler liggbås per robot. Sannolikt beror detta på att
man ville ha plats till att vänja icke mjölkande djur till systemet
- Medianvärdet av önskat antal kor anser vi är en bra rekommendation att utgå från vid beräkning av antal liggbås. Antalet måste dock justeras beroende på antal djur som ska tillvänjas till robotsystemet.

,

This thesis is a study if there is a difference in number of cubicles per milking robot depending of system for cow traffic. The study is a questionnaire sent to 70 farmers with either controlled (Feed first and Milk first) or free-range cow traffic. Useful answers to the survey were provided by 46 of the farmers. In the survey, we have chosen to present the results in five different categories, Milk first, Feed first, Free range cow traffic, Multiple box
system and Organic farmers.

There are currently no recommendations for the number of cubical per milking robot based on practical experience, for farmers to use when building new stables. The only guidelines available are provided by the robot company’s and by Sweden’s animal protection law that requires at least one cubicle per cow.

The study revealed that there is a large variation in the number of cubical per robot. Factors affecting the number of cubicles were the cows average yield, the current care system and how farmers are accustom heifers and dry cows to the robot before calving. A higher average returns tended a lower desired number of cubicles. If farmers had habituation of heifers and dry cows among dairy cows were the desired cubicles number higher. The system of
cowtrafic with Feed first wanted more cubicles than the other systems for cow traffic and ecological farms. Free cow traffic and Milk first had the same desired of number cubicles while many box system was lower.

One objective of this study is to develop recommendations for the number of cubicle and number of cows per robot. We have been widely adopted in the survey responses and that's
because the number of cubicles includes some farmers habitueted heifers and dry cows through the milking herd and some that do not. Therefore, we have chosen to base the
recommendations of the study median, as this is less affected by extremes. The median values for the farmer's response to the desired number of cows per robot should be a good guideline for farmers that will build a new stable. The median values for the farmer's response to the
desired number of cows per robot should be a good guideline for farmers who want to build a new barn.

We also believe that the number of milking cows, therefore, should be a safer figure as it is not affected as much by the habituation of heifers and dry cows occurs. The farmer himself can then add cubicles for the number of dry cows and heifers that are supposed to join the group.

Main title:Antal liggbås per mjölkningsrobot i olika system för kotrafik
Subtitle:vilket är det mest gynnsamma antalet liggbås och kor per robot?
Authors:Jönsson, Jannike and Sverkersdotter, Viola
Supervisor:Hörndahl, Torsten and Nilsson, Rebecka
Examiner:Bergsten, Christer
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK006 Lantmästarprogrammet - kandidatprogram 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:liggbås, robot, mjölk, mjölkmängd/robot, styrt system, fritt system, Feed first, Milk first, avkastning, kor per robot, kotrafik
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3559
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3559
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural research
Technology
Language:Swedish
Deposited On:15 Aug 2014 12:24
Metadata Last Modified:15 Aug 2014 12:24

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics