Home About Browse Search
Svenska


Jideståhl Stenström, Erik and Wilsson, Jonatan, 2014. Inträdesbarriärer till lantbruksbranschen : en studie av upplevda hinder. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Andelen svenska lantbrukare i övre medelåldern ökar, samtidigt minskar andelen lantbrukare under 35 års ålder. Detta problem återfinns i hela västvärlden och har nu
uppmärksammats även från politiskt håll. Nyligen framlades ett åtgärdsprogram om hur Centerpartiet vill föryngra lantbrukskåren, författarna ville därför undersöka de faktiska barriärerna som hindrar yngre från att komma in i branschen.

Genom undersökning av inträdesbarriärer för småföretagare, där det finns betydligt mer studier, har författarna kunnat urskilja ett antal barriärer som skulle kunna vara hinder
för succession även i lantbruksbranschen. Den mest allmänt diskuterade är kapitalbehovet, men det finns fler. Några exempel som kan nämnas är hur inkomstpotentialen ser ut i framtiden, möjlighet att vara ledig och sociala barriärer.
Något som också påverkar möjligheterna för yngre att starta är utbudet på marknaden, då många äldre väljer att behålla företaget så länge som möjligt.

För att studera denna problematik, om in- och utträdesbarriärer i lantbruksbranschen, har författarna genomfört intervjuer som grundar sig på den litteraturgenomgång som genomförts. Intervjumetoden har varit en kvalitativ undersökning med öppet ställda
frågor, för att få så informativa svar som möjligt. Respondenterna har i första hand bestått av ägarna till nystartade lantbruksföretag men även ytterligare referensgrupper för att få flera perspektiv. På detta sätt har respondenterna kunnat berätta vad de själva har upplevt som hinder för att starta i branschen.

Slutsatserna av studien är att kapitalbehovet upplevs som det spontant största hindret, samtidigt som det finns många åsikter om hur man kan ta sig förbi denna barriär.
Författarna har upptäckt att även sociala barriärer uppfattas som ett stort hinder när frågan om sociala barriärer ställts till respondenterna. Det här är ett problem som hamnat i skymundan och som respondenterna inte reflekterat över i samma utsträckning som ekonomin. Detta kan vara en bidragande orsak till att många väntar med att starta ett eget lantbruksföretag tills att företagaren har bildat familj. Det här leder till att det är en ganska hög ingångsålder i branschen, vilket i sin tur leder till att medelåldern blir hög.

Barriärer i form av myndighetskrav, kostnadsnackdelar (oberoende av storlek), kunskapsbrist och kommunikation med mera, upplevdes inte som hinder för nystart i branschen som helhet, även om det kan vara det i andra branscher.

Ett område som, enligt studien, behöver utvecklas för att underlätta succession i lantbruksbranschen är system för marknadsplatser, då många upplevt att det är svårt att få kontakt mellan en säljare och köpare av en befintlig verksamhet.

,

The proportion of Swedish late middle age farmers increases, while the proportion of farmers under the age of 35 is reducing. This problem can be found throughout the
western hemisphere, and is now recognized even politically. Recently Centerpartiet presented a program on how to rejuvenate the farming profession. The authors of this
thesis therefore wanted to examine the actual barriers that prevent young people from entering the industry.

Through examination of the entry barriers for small businesses, where more studies have been made, the authors have been able to identify a number of barriers, which could be obstacles to succession in the industry. The most widely discussed is the issue of funding, but there are also many other barriers. Some examples of these are what the income potential would be in the future, the ability to take time off from work and social barriers. Something that also affects the possibility for younger people to start is the market supply, many elderly choose to keep their company as long as possible. This reduces the number of businesses for sale, and creates difficulties in the handover during the succession, leading to companies having to close down.

In order to study the problems of entry and exit barriers in the agricultural sector, the authors conducted interviews based on the literature review conducted. The interview method was a qualitative survey, with open-ended questions to obtain the most informative answers possible. The respondents were mainly comprised of owners to newly started agricultural businesses but also additional focus groups to broaden the perspective. In this way, the respondents have been able to explain what they themselves
have experienced as obstacles, when starting in the industry.

The study concludes that funding is spontaneously perceived as the main obstacle, and that there are many opinions on how to get past that barrier. The authors have discovered
that social barriers are also perceived as a major obstacle when the question about social barriers is given to the respondents. This is a problem that is pushed into the background and the respondents did not reflect over it in the same extent as the economics. This may be a contributing factor to why many postpone the start there own farming business until they have started a family. This leads to a fairly high entry age in the industry, which in
turn results in the average age becoming high.

Entry barriers in the form of legal requirements, cost disadvantages (regardless of size), lack of knowledge and communication etc. were not seen as obstacles to establishing in the field as a whole, even though it may be an obstacle in other industries.

One area that, according to the study needs to be developed to make it easier for succession in the agricultural sector are systems for marketplaces, as many experienced that it is difficult to establish contact between a seller and a buyer of an existing business.

Main title:Inträdesbarriärer till lantbruksbranschen
Subtitle:en studie av upplevda hinder
Authors:Jideståhl Stenström, Erik and Wilsson, Jonatan
Supervisor:Hunter, Erik
Examiner:Ekelund Axelson, Lena
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK006 Lantmästarprogrammet - kandidatprogram 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:inträdesbarriärer, utträdesbarriärer, övertagande, överlämnande, hinder, lantbruk, ägarskifte
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3552
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3552
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:12 Aug 2014 14:22
Metadata Last Modified:12 Aug 2014 14:22

Repository Staff Only: item control page