Home About Browse Search
Svenska


Rosander, Agnetha, 2014. Utevistelse vid äldreboende : möjligheter och hinder. Second cycle, A1E. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Då positiva hälsoeffekter av utevistelse påvisats inom forskning är det angeläget att det skapas möjligheter för de äldre att på olika sätt dra nytta av sin utemiljö. Möjlighet till utevistelse vid äldreboende är beroende av strukturer i den fysiska, sociala och kulturella miljön. Syftet med detta arbete är att undersöka vilka möjligheter och hinder som finns, för att de boende ska tillgodogöra sig utomhusmiljön. Teoretiska utgångspunkter har varit miljöerbjudanden och känsla av sammanhang. Ett äldreboende med salutogen omsorgsprofil och tillgång till ute-miljö med många möjligheter har studerats. I den salutogena vården skapas en känsla av sammanhang genom meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet. Studien visar att det är ett samspel mellan miljö, organisation, ledning, vårdpersonal och boendes egen attityd och för-måga. Detta samspel påverkar huruvida de boende upplever en känsla av sammanhang i sin sociala och fysiska omgivning. Genom att erbjuda och delta i olika aktiviteter, egna eller i grupp, skapas denna känsla av sammanhang, vilket leder till ökat välbefinnande för både bo-ende och personal. Förutsättningar för utevistelse erhålls genom en organisation med en enga-gerad personal som på olika sätt hjälper till att locka ut de äldre. Bland boende och personal upplevs möjligheterna och hindren med stor variation. Utifrån fältstudier och djupintervjuer synliggörs i detta arbete vilka aspekter som påverkar dessa möjligheter respektive hinder för utevistelse.

,

The positive health effects of being outdoors have been scientifically proved and it is essential that the elderly, too, can profit from outdoor environments in different ways. The possibilities of being outdoors at nursing homes depend on structures in the physical, social and cultural environment. The objective of this study is to investigate which possibilities and obstacles there are for the residents to benefit from their outdoor environment. My theoretical approach has been affordances in the environment and a sense of coherence. A nursing home based on salutogenic care and access to an outdoor environment, which provides many opportunities, has been studied. In the salutogenic care a sense of coherence is created through meaning-fulness, comprehensibility and manageability. The results of this study show that there is an interaction between environment, organization, management, residents’ attitude and ability and attitudes of the nursing staff. This interaction creates a sense of coherence among the
residents. By offering/participating in different activities, individually or in groups, both the staff and the elderly obtain a sense of coherence, which increases their well-being. The pre-requisites of benefitting from the outdoor environment are good organization, and committed staff which support and entice the elderly to go out. The possibilities and obstacles are experi-enced very differently among residents and staff. Resulting from field studies and in-depth interviews, different aspects, that affect the possibilities and obstacles to being outdoors, are shown in this work.

Main title:Utevistelse vid äldreboende
Subtitle:möjligheter och hinder
Authors:Rosander, Agnetha
Supervisor:Mårtensson, Fredrika
Examiner:Grahn, Patrik
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:LG001 Nature, Health and Garden - Magister's Programme 60 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:utevistelse, äldreboende, känsla av sammanhang, miljöerbjudanden, salutogen vård
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3796
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3796
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:24 Sep 2014 09:49
Metadata Last Modified:24 Sep 2014 09:49

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics