Home About Browse Search
Svenska


Prejer, Martina, 2014. Grön omsorg på gård : meningsfull omsorg, aktivitetsvärdet i lantbruksmiljön. Second cycle, A1E. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society

[img]
Preview
PDF
7MB

Abstract

Daglig verksamhet på gård har högt aktivitetsvärde och upplevs som meningsfull. Lantbruksmiljön tillgodoser många av målgruppens behov och kvalitéerna i lantbruksmiljön
bidrar till upplevelsen av delaktighet, valfrihet och självständighet i aktivitet. Syftet med studien är att undersöka upplevelsen av aktivitetsvärdet i lantbruksmiljö för personer i daglig verksamhet på gård enligt LSS och diskutera relationen mellan miljöns betydelse samt personens upplevda aktivitetsvärde. Teorierna i miljöpsykologin fokuserar på naturens och trädgårdars kraft att återställa människans balans, att naturen och miljön
som helhet kan få en personen att reflektera och att växa. Grön Omsorg är meningsfull sysselsättning på gårdar i lantlig miljö för människor med behov av särskilt stöd. Inom
Grön Omsorg är ofta djuren en naturlig del av gårdsmiljön och tillsammans med djur känner vi oss lugnare och tryggare, djuren skapar glädje och förbättrar vårt humör.
Kommunerna efterfrågar tjänster med meningsfulla aktiviteter som kan anpassas efter individens förmåga, intresse och behov och ett resultat som går att utvärdera. Värdet i aktivitet uppstår i samspelet mellan personen – uppgiften och den omgivande miljön och detta bidrar till den övergripande upplevelsen av meningsfullhet i vardagen.
Aktivitetsvärdet mäts utifrån tre värdedimensioner: Konkret, Socio-Symboliskt och Självbelönande. Resultat visar att daglig verksamhet på gård har högt aktivitetsvärde och upplevs som meningsfullt. Det visar också att lantbruksmiljön tillgodoser många av
målgruppens behov och att kvalitéer i lantbruksmiljön bidrar till upplevelsen av delaktighet, valfrihet och självständighet i aktivitet. Det nationella projektet Grön Arena som drivs av Hushållningssällskapet har identifierat köparna av tjänsterna som den största utmaningen för utveckling av gårdsbaserad omsorgsverksamhet. Resultat visar att daglig verksamhet på gård har stora möjligheter att erbjuda det som kommunerna efterfrågar. Kommunerna
är den främsta uppdragsgivaren och har det yttersta ansvaret att erbjuda daglig verksamhet. Fallstudien inbegriper både kvalitativa och kvantitativa metoder i form av deltagande observation, semistrukturerade intervjuer som analyserats utifrån IPA.

Strukturerade intervjuer utifrån arbetsterapeutiska instrumenten Occupational Value with pre-defined items (OVal-pd) mäter aktivitet i vardagen och Occupational value in a singel occupation – 9 items (Oval-9) mäter en specifik aktivitet.

,

Daily activities on the farm has high activity value and is perceived as meaningful. Agriculture Environment meets many of the target group's needs and qualities of
agricultural environment contributes to the experience of participation, choice and independence in activity. The purpose of the study is to examine the experience of the
activity value in agricultural environment of people in daily activities at the farm in LSS and discuss the relationship between the importance of the environment and the person's perceived task value. The theories in environmental psychology focuses on nature and gardens force to restore human balance, to nature and the environment as a whole can get a person to reflect and grow. Green Care is meaningful employment on farms in the
countryside for people with special needs. In Green Care the animals often is a natural part of the farm environment and with animals, we feel calmer and safer, animals brings us creativity and improves our mood. Municipalities demand services with meaningful activities that can be adapted to the individual's abilities, interests and needs, and an
outcome that can be evaluated. The value of the activity occurs in the interaction between the person - the activity and the environment and this adds to the overall experience of meaningfulness in daily life. Activity is measured based on three value dimensions :
Concrete , Socio - Symbolic and Self Rewarding. Results show that daily activities at farm has high activity value and is perceived as meaningful. It also shows that farming
environment caters to many of the target group's needs and qualities of agricultural environment contributes to the experience of participation, choice and independence in
activity. The national project Grön Arena, which is run by Hushållningssällskapet has identified the buyers of the services as the biggest challenge for the development of farmbased care activities. Results show that daily activities at farm has great potential to offer it
as local governments demand. Municipalities are the primary client and has the ultimate responsibility to provide daily activities .The case study involves both qualitative and
quantitative methods, participant observation, semi-structured interviews analyzed on the basis of the IPA. Structured interviews based occupational therapy instruments Occupational Value with pre -defined items (OVal -pd ) measures the activity of everyday life and Occupational value in a single occupation - 9 items (OVal -9) measures a specific activity.

Main title:Grön omsorg på gård
Subtitle:meningsfull omsorg, aktivitetsvärdet i lantbruksmiljön
Authors:Prejer, Martina
Supervisor:Pálsdóttir, Anna-Maria and Mårtensson, Fredrika
Examiner:Grahn, Patrik
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:LG001 Nature, Health and Garden - Magister's Programme 60 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:miljöpsykologi, arbetsterapi, Grön omsorg, daglig verksamhet, aktivitetsvärde, ValMo-modelen
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3509
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3509
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:06 Aug 2014 13:52
Metadata Last Modified:06 Aug 2014 13:54

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics