Home About Browse Search
Svenska


Pettersson, Louise and Ringborg, Elin, 2014. Kombination av mjölkproduktion och annan verksamhet : betydande faktorer. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
885kB

Abstract

Under en längre period och fortfarande idag lägger många mjölkgårdar ner sin produktion. Samtidigt blir det allt vanligare att svenska lantbruk startar upp en ny verksamhetsgren utöver huvudproduktionen. Dock förekommer det mer sällan att gårdar med mjölkproduktion utvecklar en ny verksamhetsgren då de bedriver en intensiv produktion. Författarna har valt att utgå ifrån mjölkproduktionen då denna produktion intresserar författarna med sina
annorlunda förhållanden och komplexitet jämfört med andra lantbruksproduktioner.

Författarna vill öka sin kunskap om att bedriva en intensiv produktion kombinerat med en eller flera nya verksamhetsgrenar. Problematiken kan vara att det är komplext att kombinera en intensiv mjölkproduktion med en ny verksamhetgren då mjölkproduktionen är både platsoch
tidsbunden. Författarna väljer att fokusera på de mjuka värdena i denna uppsats då de ofta bli åsidosatta.
Uppsatsen syftar till att undersöka vilka de betydande faktorerna är för informanterna i denna studie vid utveckling av en ny verksamhetsgren utöver den befintliga mjölkproduktionen. För att undersöka detta används en kvalitativ metod där det samlas in data genom empiriska
observationer i form av semistrukturerade intervjuer. Det insamlade materialet kommer sedan tolkas med försiktighet för att kunna analyseras mot det teoretiska perspektivet. Gemensamt för alla fyra informanter är att huvudgrenen på gården är mjölkproduktion vilket ger dem liknande grundförutsättningar men för övrigt skiljer sig informanternas gårdar åt.

Informanterna är belägna i de östra delarna av både Östergörtland och Småland. Reslutatet av intevjuerna åskådliggör att det finns fyra faktorer som kan vara betydande vid utveckling av en ny verksamhetsgren utöver mjölkproduktionen. Dessa är produkt/tjänst och
geografiskt läge, resurser så som tid och kompetens och den sista faktorn är entreprenörens betydelse. Resultatet visar att kombinationen av en intensiv mjölkproduktion med en annan verksamhet kan behövas en modern mjölkproduktion eller tillsatt arbetskraft. Den nya satsningen kan kräva en unik produkt/tjänst och ett bra geografiskt läge för att nå önskade mål. Befintliga och nya resurser kan bidra till synergieffekter och ett effektivt resursutnyttjande. Det handlar även om incitament och motivation för att uppnå målet, det skiljer sig mellan individer, men de alla strävar mot måluppfyllelse.

,

It is more and more common that Swedish farmers start up a new venture in addition to the main production. The authors choose to examine Swedish dairy farming in combination with
another venture. This production interests the authors because it is specialized and both labor and capital intensive. It can be complex to combine an intensive milk production with another venture when milk production requires so much time and effort. The problems in milk
production and what makes it different is that the production is bound to time and place.

Which could make the development of a new venture is more complex. The study aims to observe factors that contribute to a pleasing development of one or several new ventures in addition to milk production on the farm. The authors choose to focus on the soft values as they often get sidelined. The authors choose a qualitative approach where data is collected through semi-structured interviews.

The result of the inteviews shows that there are factors that can be significant in the development of a new venture in addition to milk production. These factors are
product/service and location, resources such as time and competence and the last factor is the entreprenuer´s importance.

Combining intensive dairy farming with another venture might need a modern dairy or added labor. The new venture also requires a unique product/service and a good geographical location to achieve desired goals. Existing and new resources might contribute to synergy and
efficient resource utilization. It also involves incentives and motivation to accomplish the goal, they differ between individuals, but they all work towards goal achievement.

Main title:Kombination av mjölkproduktion och annan verksamhet
Subtitle:betydande faktorer
Authors:Pettersson, Louise and Ringborg, Elin
Supervisor:Martiin, Carin
Examiner:Lagerkvist, Carl Johan
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:873
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY001 Agricultural Programme - Economics and Management 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:mjölkproduktion, betydande faktorer, diversifiering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3483
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3483
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:22 Jul 2014 10:27
Metadata Last Modified:22 Jul 2014 10:27

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics