Home About Browse Search
Svenska


Sandervig, Jessica and Ulfstedt, Sophia, 2014. Standarder för corporate social responsibility inom livsmedelsbranschen : en kartläggning på uppdrag av Kiwa Sverige AB. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Användandet av etiska standarder som inbegriper sociala, miljömässiga och ekonomiska värden har blivit allt mer vanligt under de senaste åren. Detta på grund av en större efterfrågan från konsumenter. En av de branscher där intressenter efterfrågan ett större samhällsansvar (CSR) är inom livsmedelsbranschen. Ett företag som idag erbjuder certifieringar i Sverige inom livsmedelsbranschen är Kiwa Sverige. Företaget har känt av en ökad efterfrågan av CSR-standarder från sina kunder. De har därför bett Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala om en kartläggning av CSR-standarder inom livsmedelsbranschen. Ändamålet med denna uppsats är därför att ta fram ett antal CSR-standarder som kan anses lämpliga utifrån huruvida de är kontrollerbara, användarvänliga och dess möjlighet till certifiering.

Utifrån litteratursökningar har tidigare forskning i ämnet samlats in. Den insamlade teorin har sedan sammanställts under rubrikerna standarder, CSR och för- och nackdelar med standarder. I empirin har fakta tagits fram om olika certifieringsorgan och CSR-standarder inom livsmedelsbranschen. Av dessa har sedan fyra standarder valts ut som ansetts lämpliga för Kiwa Sverige. Standarderna har valts utifrån deras möjlighet att tillämpas internationellt eftersom Kiwa Sverige även har kunder i Tyskland, Nederländerna och Spanien. Även användarvänlighet och användbarhet samt standardens storlek och certifierbarhet har tagits i beaktande. De utvalda standarderna är Global Reporting Iniative (GRI), ISO 26000, CSR Performance Ladder och International Sustainability & Carbon Certification (ISCC).

De fyra standarderna analyserades ur ett 'strategic management' perspektiv. Resultatet pekar på att de jämförda standarderna har många likheter. Den konceptuella utgångspunkten the triple bottom line har påvisat samstämma med samtliga fyra standarder i sina tre aspekter; socialt, ekonomiskt och miljömässigt. I analysen har även standarderna jämförts utifrån om reglerna är reviderbara, om standarden är ackrediterad - i så fall av vem, samt om möjlighet finns till att certifiera. För- och nackdelar med standarder har sedan diskuterats i ett bredare perspektiv, där nackdelar med standarderna setts i att företag påtvingas att arbeta med CSR istället för på frivillig basis. Fördelar för företag att arbeta med CSR-standarder är att de visar ansvarstagande i sociala frågor såsom med bra arbetsförhållanden, barnarbete samt att kontrollera sina leverantörer.

Slutsatsen av resultatet är att det är positivt för Kiwa Sverige att kunna erbjuda certifiering av CSR-standarder till sina kunder. Detta på grund av att det idag inte finns många ackrediterade certifieringsorgan i Sverige inom detta område.

,

The use of CSR standards have become increasingly common in recent years, this is due a greater demand from consumers. One of the industries where the demand for CSR has grown is in the food industry. The purpose of this paper is to develop a number of CSR standards as may be considered appropriate on the basis if they are accredited, auditable and user-friendly.

Theory has been collected through a deductive approach. The empirical facts have been developed on various certification and CSR standards in the food industry. Out of the theory, four standards were selected as they seemed appropriate for Kiwa Sweden. The selected standards are GRI, ISO 26000, CSR Performance Ladder and ISCC. They were chosen out of usability and workability. They were also chosen by size, possibility to certification and use International.

The chosen standards were future analyzed trough the theoretical framework. The results shown that they have many similarities. The triple bottom line has been demonstrated to align with all four standards in its three aspects, socially, economically and environmentally. The pros and cons of standards have been discussed in a broader perspective where disadvantages such as that imposed on companies working with CSR instead of voluntary.
Conclusions have been drawn that it is positive for Kiwa Sweden to offer certification of CSR standards to their customers. This is due to the fact that today there are few accredited certification body in Sweden in this area, and because it is a growing issue.

Main title:Standarder för corporate social responsibility inom livsmedelsbranschen
Subtitle:en kartläggning på uppdrag av Kiwa Sverige AB
Authors:Sandervig, Jessica and Ulfstedt, Sophia
Supervisor:Mark-Herbert, Cecilia
Examiner:Lagerkvist, Carl Johan
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:866
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK005 Economics and Management - Bachelor's Programme, 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:CSR, ansvar, certifiering, standarder, GRI, ISO 26000, CSR Performance Ladder, ISCC
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3468
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3468
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:21 Aug 2014 07:14
Metadata Last Modified:21 Aug 2014 07:14

Repository Staff Only: item control page