Home About Browse Search
Svenska


Lindström , Johan, 2014. Analys av potentiell kostnadsbesparing vid införande av ST-kran. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

[img]
Preview
PDF
552kB

Abstract

Virkestransporter står för ca 25 % av de totala anskaffningskostnaderna för skogsindustrin. Implementeringen av High Capacity Transports (HCT) i syfte att reducera transportkostnaderna och minska miljöpåverkan för att bibehålla en hög konkurrenskraft för svensk skogsindustri har på senare tid fått ett ökat intresse. Ett av dessa HCT-fordon är ST-kran, där ST står för ”Större Travar” och är en kranbil som utvecklats för rundvirkestransporter med en bruttovikt på 74 ton vilket är 23 % högre än en konventionell 60 tons kranbil.

Syftet med detta examensarbete var att undersöka besparingsmöjligheter för rundvirkestransporter genom införande av ST-kran hos Södra Skogs eget åkeri.

Studien delades upp i tre faser. I fas 1 fastställdes uppdragsområden och typer av fordon som skulle ingå i studien samt kartlades utförda transportuppdrag. I fas 2 skapades kostnadsfunktioner för ST-kran och de konventionella kranbilarna i uppdragsområdena med hjälp av kalkylverktyget Gille Kalkyl. I fas 3 utfördes kostnadsberäkningar med kostnadsfunktionerna för att påvisa eventuella reduceringar av transportkostnaden där förslag på uppdragsområde för införande av ST-kran delgavs.

Resultaten visar att vid införande av ST-kran beräknades besparingspotentialen mot studiens befintliga konventionella kranbilar till 7,2–20,6 %. Besparingspotentialen ökade med en ökad skillnad i nyttolast mellan ST-kran och konventionell kranbil.

Studiens resultat påvisar ingen tydlig skillnad i besparingspotential mellan ST-kran och de befintliga kranbilarna till följd av variationer i transportavstånd. Vid jämförelse mellan uppdragsområde där befintliga kranbilar har likvärdiga tjänstevikter kan en ökad besparingspotential kopplas till ett ökat transportavstånd i kombination med en ökad andel kranlossning. Vid införande av ST-kran ökar andelen samlaster till följd av den högre lastkapaciteten.

,

Transportation represents approximately 25 % of the total wood supply costs for the Swedish forestry industry. Implementation of High Capacity Transport (HCT) in order to reduce transportation costs and decrease environmental impact to maintain a high level of competitiveness of the industry has recently gained an increasing interest. One of these HCT-vehicles is ST-kran, where ST stands for “Bigger Stacks” and are self-loading trucks that has been developed for timber hauling with a tare weight of 74 tonnes, which is 23 % higher than a conventional 60-ton self-loading truck.

The objective of this study was to investigate the potential cost reduction for timber hauling by introducing ST-kran at Södra Skog.

The study was divided into three main phases. In phase 1 the assignment areas and vehicle types was identified and a mapping of performed transports was carried out. In phase 2 cost functions for ST-kran and current conventional self-loading trucks in each assignment area was created with the spreadsheet tool Gille Kalkyl. In phase 3 cost calculations with the created cost functions was conducted to identify reductions in transport costs and assignment areas for the introduction of ST-kran was provided.

When introducing ST-kran the calculated potential cost savings against current conventional self-loading trucks was 7,2-20,6 %. The cost saving potential increased with an increasing difference in payload between ST-kran and the current conventional trucks.

Introduction of ST-kran increases the proportion of loads from multiple sites due to the higher load capacity. The results from the study shows no significant difference in potential cost savings when introducing ST-kran due to variations in transport distances. In a comparison between assignment areas where current conventional self-loading trucks have equivalent tare weights, increased savings is related to a longer transport distance in combination with an increased proportion of crane unloading.

Main title:Analys av potentiell kostnadsbesparing vid införande av ST-kran
Authors:Lindström , Johan
Supervisor:Fjeld, Dag
Examiner:Bergström, Dan
Series:Rapport från Institutionen för skogens biomaterial och teknologi
Volume/Sequential designation:2014:16
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)
Keywords:transport, rundvirke, HCT, kostnadsfunktioner, nyttolast, kranbil
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3474
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3474
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry production
Forest engineering
Language:Swedish
Deposited On:21 Jul 2014 13:53
Metadata Last Modified:21 Jul 2014 13:53

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics