Home About Browse Search
Svenska


Angergård, Hannes, 2014. Prioriterad cykeltrafik : en undersökning om cykelplanering i centrala trafikkorsningar. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
4MB

Abstract

Bilens tidigare dominerande plats i trafikplaneringen är idag inte lika självklar. Forskning visar att användningen av fossila bränslen får förödande konsekvenser för miljön. Avgaser och partiklar förstör luften, bullret från bilar tar över stadsrummet och bilvägar är barriärer för gående och cyklister. Trots insikter om biltrafikens negativa följder väljer många bilen vid kortare sträckor. För att
minska bilåkandet behöver vi förbättra användningen av hållbara alternativ. Cykeln är ett mer hållbart färdmedel än bilen, men för att cykeln ska bli ett självklart alternativ måste cykelnätverket prioriteras.

Den största konfliktzonen för cyklister är trafikkorsningar.
Trafikkorsningar är ofta nödvändiga men genom en bra planering kan de flesta konflikter undvikas. Syftet med uppsatsen är att undersöka med vilka metoder och principer en trafikkorsning för gång-, cykel-, bil- och busstrafik kan planeras med prioriterad cykeltrafik.

I uppsatsen presenteras de vanligaste korsningslösningarna med prioriterad cykeltrafik som används inom EU. Undersökningens resultat appliceras därefter på den befintliga korsningen mellan Kungsgatan och Vaksalagatan i centrala Uppsala, med förslag på hur denna kan omgestaltas med cyklisterna i fokus. För denna plats visar sig en trafiklösning med trafikljus, separata cykelbanor och cykelboxar längst fram i korsningen vara en möjlighet.

Gestaltningsförslaget exemplifieras med två illustrationsplaner och diskuteras utifrån den konkreta
platsens förutsättningar.

,

The car’s previously dominant position in traffic planning is today not as obvious. Research shows that the use of fossil fuels has devastating consequences on the environment. Exhaust fumes and particles are damaging the air, the noise of the cars takes over the urban room and the roads are barriers for pedestrians and cyclists. Despite
insights about negative environmental impacts caused by car traffic, many people choose the car for short distances. In order to reduce car travel, we need to improve the use of sustainable alternatives.

The bike is a more sustainable means of transport than the car, but for cycling to become an obvious option the cycle network must be prioritized. The main conflict zone for cyclists is traffic intersections.

Traffic intersections are often necessary, and through good
planning most conflicts can be avoided. The purpose of this paper is to study ways and principles of designing traffic intersections for pedestrians, bicycles, automobiles and bus traffic, with priority on bicycling.

The paper presents the most common intersection solutions
with priority on bicycling used in the EU. The results of the study are applied to the existing intersection Kungsgatan/Vaksalagatan in central Uppsala, with suggestions on how it can be designed with cyclists in mind. For this place a traffic solution design with traffic
lights, separate bike lanes and cycle boxes at the front of the junction seems to be a possibility. The design is exemplified with two illustration plans and discussed in relation to the site´s actual conditions.

Main title:Prioriterad cykeltrafik
Subtitle:en undersökning om cykelplanering i centrala trafikkorsningar
Authors:Angergård, Hannes
Supervisor:Dahlman, Ylva
Examiner:Tandre, Anna and Myhr, Ulla
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:cykel, cykeltrafik, hållbarhet, infrastruktur, klimat, miljö, stadsplanering, trafikkorsning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3419
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3419
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:16 Jul 2014 14:23
Metadata Last Modified:16 Jul 2014 14:23

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics