Home About Browse Search
Svenska


Gronow, Anna and Gustafsson, Malin, 2014. Växtgestaltning som gynnar pollinerande insekter : gestaltning av en plantering i Gotlandsparken i Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Dagens rationalisering och fragmentering av jordbrukslandskapet bidrar till en försvårad livssituation för pollinerande insekter såsom fjärilar och vildbin. I Sverige är många vildbi- och fjärilsarter hotade och flera
arter har redan utrotats helt. Vildbin, tillsammans med andra insekter, utför en oersättlig ekosystemtjänst;
pollinering av grödor. Som landskapsarkitekter kan vi påverka de pollinerande insekternas livssituation
genom att medvetet tänka på dessa vid gestaltning av parker och grönområden.

Detta arbete omfattas av en inledande litteraturstudie, ett gestaltningsförslag och en avslutande diskussion. I litteraturstudien har vi sammanfattat de hot som finns mot pollinerande insekter idag, vilka som är de viktigaste pollinerande insekterna, samt vilka växtval som kan göras för att gynna deras behov av nektar och pollen. Litteraturstudien resulterade i 5 principer och en växtlista som kan vara vägledande vid växtval för planteringar som gynnar pollinerande insekter.
Informationen från litteraturstudien tillämpades i ett gestaltningsförslag för en plantering i Gotlandsparken i Uppsala. Gestaltningsförslaget konkretiserar hur dessa fem principer kan användas samt hur man även kan gynna människan genom att ta hänsyn till pollinerande insekter.
En avslutande diskussion förs kring vikten av att tänka i ett stort perspektiv med spridningsvägar samt boplatser och värdväxter för insekterna. Vi diskuterar även hur landskapsarkitekter kan arbeta för att ta hänsyn till ekologiska aspekter under gestaltningsarbeten. Slutsatsen är att det går att tänka på både ekologiska och sociala aspekter vid gestaltning. Med andra ord går det att gestalta en plantering i en urban miljö som både gynnar pollinerande insekter och människan.

,

Today’s rationalization and fragmentation of the agricultural landscape contributes to a difficult life situation for pollinating insects such as butterflies and wild bees. In Sweden, many wild bee and butterfly species
are threatened and several species have been eradicated completely. Wild bees together with other insects
accomplish an irreplaceable ecosystem service; pollination of crops. As landscape architects we can affect the
living conditions for pollinating insects by design within parks and green spaces.

This paper covers an initial literature study, a design proposal and a final discussion. In the literature
study we have listed the threats to pollinating insects today, the spicies that are the most important pollinating
insects and a selection of plants that can benefit their needs of nectar and pollen. Based on the information
from the the literature we formulated 5 principles and a list of perennials that can be used in plantations which
are favourable to pollinating insects. The information from the literature were applied in a design proposal for
a plantation in Gotlandsparken in Uppsala. The design proposal concreticizes how these five principles can
be used and also how humans can take benefit from pollinating insects.

In the final discussion we emphasize the importance of thinking in a broad view of pathways, habitat and
host plants for insects. We also discuss how landscape architects can consider ecological aspects in the design
process. The conclusion is that it is possible to respect both ecological and social aspects in the design. In
other words, it is possible to design a planting in an urban environment that benefits both pollinating insects
and humans.

Main title:Växtgestaltning som gynnar pollinerande insekter
Subtitle:gestaltning av en plantering i Gotlandsparken i Uppsala
Authors:Gronow, Anna and Gustafsson, Malin
Supervisor:Eskilsdotter, Sofia
Examiner:Dahlman, Ylva
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Biologisk mångfald, Ekosystemtjänster, Hållbar planering, Pollinerande insekter, Växtgestaltning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3416
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3416
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:16 Jul 2014 13:37
Metadata Last Modified:16 Jul 2014 13:37

Repository Staff Only: item control page