Home About Browse Search
Svenska


Eriksson, Filip, 2014. Privata skogsägares betalningsvilja för skogsförvaltning. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Products

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

De privata skogsägarna äger cirka hälften av Sveriges produktiva skogsmark. Skogsägarnas beslutssituation är komplex och är beroende av deras mål, skogstillståndet på fastigheten och omvärldsfaktorer. Trenden bland de privata skogsägarna pekar åt fler skogsägare per fastighet, större andel utbor och att skogsägare får mindre tid åt sin skog. Detta öppnar upp för ökade möjligheter för externa skogsförvaltningsbolag att knyta kontakter med nya kunder. Med skogsägare som idag har en distans till skogen och brukandet ställs det dock höga krav på kännedom om vad olika typer av skogsägare efterfrågar för tjänster och vad de är villiga att betala för dessa.

Syftet med detta examensarbete är att klargöra vad begreppet skogsförvaltning innebär, vad olika kategorier av skogsägare köper för typ av skogsförvaltningstjänster idag samt att undersöka deras betalningsvilja för olika skogsförvaltningspaket.

Som metod tillämpades både en kvalitativ och en kvantitativ undersökning. I den kvalitativa undersökningen genomfördes semistrukturerade intervjuer med fyra personer inom ett skogsförvaltningsbolag. Målet med denna del var att bygga upp en förförståelse för begreppet skogsförvaltning och vad som särskiljer ett skogsförvaltningsbolag från dess konkurrenter. Denna del användes även som underlag för den kvantitativa delen. I den kvantitativa undersökningen skickades en postenkät ut till 400 slumpmässigt utvalda skogsägare, inom Skogssällskapets marknadsområden öst och väst, som är ägare av eller delägare i fastigheter om minst 200 hektar produktiv skogsmark. Svarsfrekvensen för enkäten uppgick till 49 procent.

Skogsförvaltning är ett komplicerat begrepp med oklar innebörd men viktiga egenskaper enligt skogsförvaltarna är långsiktighet och helhetssyn. De tre vanligaste köpta tjänsterna bland skogsägarna är; skogsbruksplan, bokslut och deklaration samt bokföring. Störst andel skogsägare är villiga att betala för finansiella tjänster. De skogliga tjänsterna är dock skogsägarna beredda att betala mer för i medel. Skogsägare som har samägda fastigheter uppvisar högre betalningsvilja för samtliga förvaltningspaket jämfört med ensamägare. Utbor är mer intresserade av de skogliga tjänsterna i jämförelse med åborna som i större utsträckning betalar för affärs- och ekonomitjänster.

Resultatet visar på skillnader mellan olika grupper av skogsägare som är intressanta för skogsförvaltningsbolag i sökande efter nya kunder. Samägda fastigheter är en mycket intressant grupp. Denna kategori skogsägare har högre betalningsvilja än ensamägare. En fastighet med flera ägare kan innebära att beslutssituationen försvåras. Detta kan leda till en möjlighet för extern förvaltarhjälp. Resultaten visar också att mer än hälften av respondenterna i låg grad känner till Skogssällskapet, uppdragsgivaren för denna studie. Det finns ett ökat exponeringsbehov för företaget.

,

The NIPF (non-industrial private forest) owners own about half of Sweden´s productive forest land. The NIPF owners’ decision situation is complex and depends on the owners’ goals, forest condition of the property and market factors. The trend among NIPF owners points to the growing number of owners per property, larger share urban living owners and less time spent on their forest. This provides opportunities for external forest management companies to develop new relations with NIPF owners. Today NIPF owners in general have a distance to forest as well as management which put a high demand on forest management companies to know what different types of forest owners are demanding in terms of service and willingness to pay.

The purpose with this master thesis is to clarify the meaning of forest management, what kind of forest management services NIPF owners are purchasing today as well as their willingness to pay for different forest management packages.

The method applied was a combination of a qualitative and a quantitative research. In the qualitative survey semi-structured interviews were carried out on four respondents within a forest management company. The purpose of this part was to create an understanding of the concept of forest management and what separates forest management companies from its competitors. This part was also used as a base for the quantitative part. In the quantitative survey postal questionnaires were sent to 400 randomly selected NIPF owners in Skogssällskapets market areas east and west. The criterion was that the NIPF owners had to own or be a co-owner in a property of at least 200 hectares of productive forest. The response rate for the survey was 49 percent.

Forest management is a complex term that is difficult to understand the meaning of, but according to forest managers the important features are long-term and holistic approach. The three most commonly purchased services among NIPF is in the following order; forest management plan, financial statements including tax returns and finally bookkeeping. Most NIPF owners in general are willing to pay for the business services but they want to pay more for the forestry services in funds. Co-owned properties in general have a higher willingness to pay for all management services compared to the sole proprietorship. Urban living forest owners in general turns out to be more interested in the forestry services in comparison with forest owners living at their property which rather pay for business and financial services in general.

The results demonstrates differences between NIPF that could be of interest to forest management companies when they the search for new customers. Co-owned properties turns out to be a very interesting group, since this category of NIPF owners tend to want to pay more than the sole proprietorship, in general. While their ownership composition, with multiple owners, may complicate for individual owners to make their own decisions within the cooperation, therefore external assistance can be useful. The result shows that more than half of the respondents are not aware or hardly aware of Skogssällskapet’s offered services. These answers reflect a need for an enhanced exposure for the company.

Main title:Privata skogsägares betalningsvilja för skogsförvaltning
Authors:Eriksson, Filip
Supervisor:Bohlin, Folke
Examiner:Lönnstedt, Lars
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens produkter
Volume/Sequential designation:132
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Products
Keywords:Skogsförvaltning, enkätundersökning, betalningsvilja, privata skogsägare, samägare, utbor
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3365
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3365
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:24 Jun 2014 14:02
Metadata Last Modified:24 Jun 2014 14:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics