Home About Browse Search
Svenska


Andersson, Linnea, 2014. Hundars rädslor - orsaker, effekter och åtgärder. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

[img]
Preview
PDF
122kB

Abstract

Stress kan definieras på många olika vis. En del författare beskriver det som förändringar i biologiska funktioner. Andra författare beskriver det som påverkan från miljön som överbelastar individens kontrollsystem och minskar dess ”fitness”, eller uppenbart kan komma att göra det. När djur utsätts för en potentiellt hotfull situation startar en mängd olika reaktioner som kan fungera som en indikator på djurs rädsla. Normaltillståndet förändras för att kunna
bemöta både psykisk och fysisk påfrestning. Syftet med denna litteraturstudie var att sammanställa olika faktorer som kan påverka hundars benägenhet att känna rädsla och vad som då händer beteendemässigt och fysiologiskt. Det finns flera olika omständigheter som påverkar hur starkt hundar reagerar och agerar i situationer som framkallar stress, ex. gener erfarenhet och inlärning. Hundar kan använda olika beteendestrategier vid rädsla, såsom aggressivitet
eller passivitet och det finns en stor individuell variation vilken strategi som hunden använder sig av. Det finns även tydliga rasskillnader i personlighet och detta har visat sig ha betydelse även för hur hunden reagerar på eventuellt stressframkallande stimuli. Stress kan ha negativa effekter på hundars välmående och hälsa och kan associeras med sjukdom och förkortad livslängd.

Olika åtgärder för att reducera stress kan vara olika typer av träningsprogram eller användning av feromoner. Slutsatsen av denna litteraturstudie är att stress hos hund kan påverkas av en mängd olika faktorer som tillsammans resulterar i olika reaktioner. Litteraturen visar att det går att behandla hundar som lider av stress med lyckat resultat. Mer studier på området vore dock önskvärt för att få en djupare kunskap om hur rädsla bäst behandlas hos olika
hundar.

,

Stress can be described in many different ways. Some authors describe stress as changes in biological functions. Other authors describe stress as an environmental effect on an individual which overtaxes its control systems and reduces its fitness or appears likely to do so. When
animals are exposed to a potentially threatening situation a variety of reactions starts which can serve as an indicator of animal fear. The normal state changes in order to respond to both mental and physical stress. The purpose of this study was to compile the various factors that
can affect dogs' tendency to feel fear. Factors, such as genes, experience, and learning affect how dogs act and react in stress inducing situations. Dogs can use various strategies, like aggression and passivity, with a huge individual difference. What strategy the dog uses also depends on the situation. There are distinctive breed differences in personality, which has shown to matter how dogs react to situations they experience as stressful. Stress can have negative effects on the animals' health and welfare and may be associated with disease and shortened
lifespan. Different actions to take if the dog is suffering from stress can, for instance, be different training programs, or exposure to pheromones. The conclusion of this literature study is that dogs’ stress can be affected by numerous different factors that together contributes to
how the dog acts and reacts on a potentially stress inducing situation. It is also obvious that it is possible to treat a dog that suffers from stress with successful results. However, more studies on fearfulness in dogs are needed in order to receive a deeper knowledge in how to best
treat the individual dogs.

Main title:Hundars rädslor - orsaker, effekter och åtgärder
Authors:Andersson, Linnea
Supervisor:Sandberg, Eva
Examiner:Dahlborn, Kristina
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK001 Animal Science - Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)
Keywords:beteende, hund, kortisol, rasskillnader, stress, stressbehandling, behavior, breed difference, cortisol, dogs, stress, stress treatment
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3356
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3356
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal physiology and biochemistry
Language:Swedish
Deposited On:24 Jun 2014 11:46
Metadata Last Modified:24 Jun 2014 11:46

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics