Home About Browse Search
Svenska


Driscoll, Hanna, 2014. Betydelsen av att utfodra råmjölk till mjölkraskalvar tidigt – olika utfodringsmetoder. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

[img]
Preview
PDF
440kB

Abstract

Syftet med den här litteraturstudien är att diskutera betydelsen av att utfodra kalven med råmjölk tidigt efter födseln samt att jämföra sondmatning av råmjölk med andra utfodringsmetoder. Det är viktigt att kalvar får i sig råmjölk tidigt efter födseln eftersom de föds utan ett fungerande immunförsvar. Råmjölken innehåller immunoglobuliner (antikroppar) som kalven behöver för att bygga upp ett eget immunförsvar. Förmågan att absorbera antikroppar avtar dock snabbt efter födseln och upphör helt efter ungefär ett dygn. Det kan vara svårt att få i kalvar tillräcklig mängd råmjölk med nappflaska och hink eftersom studier har visat att kalvarna helst inte dricker mer än 2,5 liter frivilligt vid ett mål. Rekommendationer kring hur mycket råmjölk kalvar bör få vid första utfodringen skiljer sig mellan olika studier, men de flesta är eniga om att kalvar bör få tre till fyra liter. Några forskare anser att det är bättre att ge kalvarna hela givan i ett mål medan andra menar att det är lika effektivt att ge kalvarna samma mängd uppdelat på två givor. I Sverige har intresset för sondmatning av råmjölk till nyfödda kalvar ökat på senare tid för att säkerställa att kalvarna får i sig råmjölk i tid. Att utfodra kalvar råmjölk med sond gör att upptaget av antikropparna fördröjs eftersom råmjölken hamnar i förmagarna istället för direkt i löpmagen som vid utfodring med andra metoder. Utfodring av råmjölk med sond kan orsaka stress och obehag för kalven. Det finns studier som visar att kalvar som utfodrats med sond inte är lika benägna att dricka mjölk på annat sätt efter att de sondmatats. Ännu finns det inga studier som visar om och i så fall hur svalget och strupen hos kalvar påverkas vid sondmatning. Det krävs mer forskning inom området för att ta reda på hur sondmatning påverkar kalvens hälsa och välmående. Om kalven är frisk och kan dricka själv finns det ingen anledning att ge den råmjölk via sond. Endast kalvar som av någon orsak inte kan dricka på egen hand bör ges råmjölk med sond i livräddande syfte.

,

The aim of this literature review is to discuss the importance of feeding the calf with colostrum soon after birth and to compare feeding of colostrum with esophageal tube other feeding methods. It is important that calves ingest colostrum soon after birth because they are born without a functioning immune system. Colostrum contains immunoglobulins (antibodies) that the calf needs to build its own immune system. The ability to absorb antibodies decreases rapidly after birth and ceases completely after about 24 hours. It can be difficult for the calves to ingest a sufficient amount of colostrum by feeding them with bottle and bucket because studies have shown that calves rather not drink more than 2.5 litres voluntarily at a single feed intake. Recommendations on how much colostrum calves should receive at first feeding differs from study to study, but most of them agree that calves should receive three to four litres. Some scientists believe that it is better to give the whole amount of colostrum in one dose while others believe that it is equally effective to give the calves the same amount divided in to two doses. Feeding colostrum with an esophageal tube (OT) to newborn calves have recently been introduced to ensure that the calves ingest colostrum in time. Feeding colostrum with an OT delays the absorption of antibodies because colostrum passes through the fore stomachs instead of directly into the abomasum as feeding with other 1
methods does. Feeding of colostrum with the OT can cause stress and discomfort for the calf. There are studies showing that calves fed with an OT is not as likely to drink milk on their own after being fed with the OT. Yet there are no studies to show how the pharynx and trachea of the calves are affected by OT. More research is needed in this area to find out how feeding colostrum with an OT affects the calf's health and wellbeing. If the calf is healthy and can drink on its own there is no reason to give colostrum through the OT. Only calves who, for some reason, cannot drink on their own should be given colostrum by OT in lifesaving purpose.

Main title:Betydelsen av att utfodra råmjölk till mjölkraskalvar tidigt – olika utfodringsmetoder
Authors:Driscoll, Hanna
Supervisor:Svennersten Sjaunja, Kerstin
Examiner:Olsson, Ingemar
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Volume/Sequential designation:479
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)
Keywords:råmjölk, mjölkraskalvar, utfodring, sond
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3342
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3342
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Animal physiology - Nutrition
Language:Swedish
Deposited On:23 Jun 2014 13:48
Metadata Last Modified:23 Jun 2014 13:48

Repository Staff Only: item control page