Home About Browse Search
Svenska


Johansson, Anna, 2014. Inhysningssystem för unga kalvar. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

[img]
Preview
PDF
501kB

Abstract

Denna uppsats syftar till att genom en litteraturstudie belysa några olika inhysningsformers påverkan på unga kalvar. Arbetet ämnar till att förklara vikten av kalvars tillväxt, hälsa och naturliga behov och beteenden. I arbetet tas tre inhysningsaspekter upp. Dessa är inhysningsklimat, gruppstorlek och mjölkutfodringssystem. I delen om inhysningsklimat tas kalvars temperaturreglering och termoneutrala zon upp. Denna del innehåller även inhysningsklimatets påverkan på tillväxt, hälsa och beteende. Delen om gruppstorlek förklarar gruppstorlekens påverkan på kalven sett till tillväxt, hälsa och beteende. För- och nackdelar med att hålla kalvar ensamma och i grupp tas upp, stora och små grupper jämförs. Det som jämförs i fråga om mjölkutfodringssystem är utfodring med automatisk amma, napphink och hink med öppen yta. Litteraturen pekar på att kalvar som hålls ute i ett kallt klimat har bättre hälsa än kalvar som hålls inne i varmt klimat, vilket även är en del av slutsatserna. Enligt litteraturen finns det många för- och nackdelar med att hålla kalvar i grupp. Då ensamhållning jämförs med grupphållning finns det flest fördelar med att hålla kalvar i grupp, kalvar som hålls i grupp får sina naturliga beteenden uppfyllda i högsta mån och de har även en bättre välfärd än ensamhållna kalvar. När små och stora grupper jämförs är det dock mer fördelaktigt att hålla kalvarna i små grupper. De olika mjölkutfodringssystemen har olika för- och nackdelar, men det utfodringssystem som lämpar sig sämst är utfodring via hink med öppen yta medan det mjölkutfodringssystem som uppfyller kalvars naturliga beteenden i störst mån är utfodring med amma.

,

This paper aims, through a literature review, to highlight the influence of some different housing systems influence on the performance of young calves. This paper intends to explain the importance of calves growth, health and natural needs and behaviors. This paper deals with three aspects of calf housing. These are housing climate, group size and milk feeding systems. The part about housing climate are including calves temperature control and thermo neutral zone. This part also contains the housing climates impact on the growth, health and behavior. The part about group size explains the group size's impact on calf seen from the growth, health and behavior. The pros and cons of having calves in single stalls and in groups, large and small groups are compared. In terms of milk feeding systems feeding with automatic feeder, feeding with teatbucket or bucket with open space are compared. The literature indicates that calves kept outside in a cold climate have better health than calves kept inside in a warm climate, which also is a part of the conclusions. According to the literature, there are many pros and cons of keeping calves in groups. When comparing having calves in single pens or in group, the group holding is the best. Calves kept in groups get their natural behaviors met in a higher degree and they also have a better welfare than single stalled maintained calves. When small and large groups are compared, it is more advantageous to keep the calves in small groups. The different milk feeding systems have different advantages and disadvantages, but the least suitable feeding system is when fed via bucket with open space while the milk feeding systems that meet the calves’ natural behavior in the highest extent is feeding it with an automatic feeder.

Main title:Inhysningssystem för unga kalvar
Authors:Johansson, Anna
Supervisor:Andrée, Lisa
Examiner:Olsson, Ingemar
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Volume/Sequential designation:487
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)
Keywords:inhysning, kalvhälsa, kalvhyddor, grupphållning, beteende, tillväxt
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3340
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3340
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Animal physiology - Growth and development
Language:Swedish
Deposited On:23 Jun 2014 13:33
Metadata Last Modified:23 Jun 2014 13:33

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics