Home About Browse Search
Svenska


Andersson, Stina, 2014. Uppsalas cykelinfrastruktur : förslag på utveckling baserat på studier av danska och nederländska exempel. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img] PDF (original)
70MB
[img] PDF (Komprimerad version)
14MB

Abstract

Hållbarhet har blivit ett av vår tids nya ledord. Vår resursförbrukning och ökande koldioxidutsläpp har gett negativ effekt på klimatet och ekosystemen. I stadsplanering är infrastruktur för cykeltrafik en viktig beståndsdel av hållbara städer. Detta examensarbete är tänkt
att vara en inspirationskälla för alla som vill skapa bättre trafiklösningar för cyklister på stadsgator
med blandtrafik. De olika delarna i arbetet ger en sammansatt bakgrund till behovet av en säkrare
trafiksituation för cyklister. I Danmark och Nederländerna finns exempel på välplanerade cykelinfrastrukturlösningar som synliggör cykeln i stadstrafiken. Studier av några av dessa trafiklösningar utgör en del av detta arbete, som även består av litteraturundersökningar, intervjuer och platsbesök. Arbetet ger avslutningsvis principiella förslag till utveckling av cykelinfrastrukturen i tre korsningar längs med Östra Ågatan i Uppsala. Utvecklingsförslagen
baseras på utvalda trafiklösningar som återfinns i fallstudierna. En viktig slutledning av undersökningen är att cykelinfrastrukturens olika beståndsdelar, som exempelvis skyltning, parkeringsmöjligheter eller cykling i blandtrafik, måste fungera tillsammans som en helhet. I
förslagen har cyklister en tydlig placering i gaturummet, möjliga färdriktningar och stopplikt är markerade och cykelbanorna är separerade från både trottoarer och körfält. Förbättringar av cykelinfrastruktur kan bidra till att öka antalet cyklister i stadstrafiken och bidra till att fler vill välja en hållbar livsstil.

,

Sustainability has become one of the key words for our present society. The climate and ecosystems have been negatively affected by our extensive use of resources and increasing emissions of carbon dioxide. In city planning, bicycle infrastructure is an important component
of sustainable communities. This paper attempts to serve as a source of inspiration for people who aim to create good traffic solutions for cyclists in cities. The different parts of the paper provide the context that describes the need for safer traffic solutions for cyclists. Denmark and
the Netherlands offer examples of bicycle infrastructure that clarify the place of the bicycle in an urban traffic environment. One part of the paper consists of studies of these traffic solutions. The paper also includes literature studies, interviews and case studies. Finally the paper provides principal suggestions for the development of bicycle infrastructure at three street crossings in the
city of Uppsala, Sweden. The development proposals are based on traffic solutions that are found in the case studies. An important conclusion of the study shows that the various components that are included in the concept of bicycle infrastructure, for example signs, parking possibilities or cycling in mixed traffic, must all work together as a whole. In the final proposals cyclists have
distinguishable positions in the street, possible directions of movement and stopping instructions
are marked and the bicycle lanes are separated from sidewalks and car lanes. Bicycle infrastructure can increase the amount of cyclists in urban traffic and contribute to more people choosing a more sustainable life style.

Main title:Uppsalas cykelinfrastruktur
Subtitle:förslag på utveckling baserat på studier av danska och nederländska exempel
Authors:Andersson, Stina
Supervisor:Åkerskog, Ann
Examiner:Berg, Per G and Åkerblom, Petter
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:cykel, cykelinfrastruktur, landskapsarkitektur, Amsterdam, Köpenhamn, Uppsala, Östra ågatan
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3920
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3920
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:20 Oct 2014 14:13
Metadata Last Modified:20 Oct 2014 14:13

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics