Home About Browse Search
Svenska


Wildmark, Linus, 2014. Flyttavstånd och flyttkostnader för skogsmaskiner samt ruttplanering hos Södra Skogsägarna : . Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

[img]
Preview
PDF
572kB

Abstract

Företag som arbetar med skogsdrivning har haft låg lönsamhet under flera decennier. Därför är det viktigt att de arbetar kostnadseffektivt. Flytt av skogsmaskiner mellan avverkningstrakter är kostsamt och kostnaden ökar med ökande flyttavstånd.

Målet var att skapa ett underlag åt Södra för att uppnå kortare flyttavstånd och lägre flyttkostnader. Studien hade tre delsyften: 1) kartlägga skogsmaskiners flyttavstånd; 2) - kartlägga arbetssätt vid schemaläggning av avverkningstrakter (ruttplanering), samt 3) beräkna flyttkostnad för en skogsmaskin med traktor och trailer.

Flyttavstånden mellan avverkningstrakter kartlades inom sex verksamhetsområden på Södra under perioderna juli – september 2012 och juli - september 2013.

Arbetssätt vid ruttplanering kartlades via kvalitativa intervjuer med produktionsledare och genom processkartläggning. Analyser testade om arbetssättet hade betydelse för flyttavstånd eller exakthet i virkesleverans (leveransprecision).

Kostnaden för maskinflytt med traktor och trailer beräknades med teoretiskt antagen tidsåtgång för lastning, flytt och lossning av en skogsmaskin vid olika avstånd. Kalkylen jämfördes med befintliga kostnadskalkyler för maskinflytt för egen maskin (hjulning) och med lastbilstrailer.

Medelflyttavståndet var 13,6 km, den 50:e percentilen av flyttavstånden var 11 km och den 90:e var 30,1 km. Inga signifikanta skillnader i medelflyttavstånd mellan verksamhetsområdena hittades.

Tre olika arbetssätt vid ruttplanering användes. Skillnaden var i vilken grad ruttplaneringsprocessen var centraliserad till produktionsledaren, eller decentraliserad till skogsinspektorerna och maskinförarna. Någon skillnad i flyttavstånd eller leveransprecision mellan arbetssätt kunde inte påvisas.

Maskinflytt med traktor och trailer var ekonomiskt fördelaktigt vid avstånd mellan 0-15 km, ifall alternativen var hjulning eller lastbilstrailer med 30 min väntetid. För Södras del motsvarar det ca 60 % av flyttarna.

,

Companies working with forest harvesting have had low profitability for several decades. Therefore, it is important that they work cost effectively. Relocation of forestry machines between harvest areas is costly and the cost increases with increasing relocation distance.

The goal was to create a decision-making foundation for the company Södra to achieve shorter relocation distance and lower relocation costs. The study had three specific aims: to 1) identify forest machines relocation distances, 2) map working method when scheduling harvesting areas (route planning), and 3) calculate the relocation cost for a forest machine when using a tractor and trailer.

Relocation distances between harvesting areas were mapped within six business areas at Södra during the period from July to September in 2012 and July to September in 2013.

The used work method during route planning was mapped through qualitative interviews with the production managers and through process mapping. Analyses tested whether the method used had significance for relocation distances or accuracy in timber delivery (delivery precision).

The cost of the machine relocation with a tractor and trailer were calculated using theoretically assumed time required for loading, relocation and unloading of a forest machine at different distances. The calculation was compared with the Södra´s existing cost calculations for machine relocation under its own steam, and the truck trailer.

The average relocation distance was 13.6 km, the 50th percentile of relocation distances was 11 km and the 90th percentile was 30.1 km. No significant differences in average relocation distance between the business areas were found.

Three different working methods were used when route planning. The difference was the degree to which the route planning was centralized to the production leader, or decentralized to the forest inspectors and the machine operators. No differences in relocation distances or delivery precision between the working methods could be found.

Machine relocation with tractor and trailer was financially beneficial for distances between 0-15 km, if the options were that the machine is running under its own or by truck trailer with 30 minutes of waiting time. At Södra, relocation distances up to 15 km correspond to about 60% of the relocations.

Main title:Flyttavstånd och flyttkostnader för skogsmaskiner samt ruttplanering hos Södra Skogsägarna
Subtitle:
Authors:Wildmark, Linus
Supervisor:Nordfjell, Tomas
Examiner:Lindroos, Ola
Series:Rapport från Institutionen för skogens biomaterial och teknologi
Volume/Sequential designation:2014:8
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)
Keywords:Maskinflytt, traktor, trailer, processkartläggning, produktionsledare
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3276
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3276
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forest engineering
Language:Swedish
Deposited On:04 Jun 2014 15:41
Metadata Last Modified:04 Jun 2014 15:41

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics