Home About Browse Search
Svenska


Helgée, Sebastian, 2014. Skogsvårdstjänster inom Södra Skog Region öst : skogsvårdsledares och entreprenörers uppfattning om samarbete och inköpssätt . Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Resource Management

[img]
Preview
PDF
406kB

Abstract

Antalet skogsvårdsentreprenörsföretag har under de senaste 20 åren ökat drastiskt och idag sysselsätts tusentals skogsarbetare med skogsvårdsarbete. I och med att skogsvårdsarbetet i högre utsträckning utförs av entreprenörer, har ett stort ansvar för det praktiska genomförandet av skogsvårdsåtgärder, såsom markberedning, plantering och röjning, flyttats från de stora skogsföretagen till entreprenörerna.

Stora skogsföretag som skogsägarföreningar upphandlar skogsvårdstjänster från entreprenörer på olika sätt. Hur avtalen sluts bör påverkas av vad man som skogsföretag vill nå med dessa inköp.

Studiens syfte var att kartlägga hur skogsvårdsledarna, som ansvarar för inköp av skogsvårdstjänster, utför inköpen samt hur de upplever samarbete och avtal med entreprenörerna. Vidare var syftet även att klargöra samma aspekter ur entreprenörernas synvinkel .Skogsvårdsledarnas uppfattning har undersökts genom intervjuer, entreprenörernas genom intervjuer och heltäckande webbenkätundersökning.

I ett av de sex verksamhetsområden som undersökts har en öppen anbudsupphandling genomförts. Skogsvårdsledaren i det verksamhetsområdet motiverar det med att man för medlemmarnas skull måste söka marknadspriser och marknadskvalitet genom att utsätta skogsvårdsentreprenörerna för konkurrens. I ett annat verksamhetsområde motiverar skogsvårdsledaren att man inte genomför öppna anbudsupphandlingar med att transaktionskostnaderna för en sådan process skulle kunna överstiga de eventuella vinsterna med en sådan process. I övriga verksamhetsområde anser skogsvårdsledarna att man inte vill utsätta sina entreprenörer för konkurrens då det kan skada samarbetet och därmed resultera i sämre förutsättningar för verksamhetens genomförande.

Studien visar på att det hos entreprenörerna finns ett intresse av differentierad ersättning beroende på traktegenskaper. Anledningen för differentierad ersättning är att man vill nå en rättvis betalning där entreprenörernas lönsamhet inte är beroende av vilka objekt de tilldelas utan av det arbete de utför.

,

The number of contractor companies in silviculture has increased drastically over the past 20 years and today employ thousands of forestry workers within silvicultural work. As the forestry work more often is carried out by contractors, a great responsibility for the practical implementation of silvicultural activities such as scarification, planting and clearing, has been moved from the big forest companies to the contractors.

Large forest companies such as forest owner associations commonly purchase forestry services from contractors through different purchase models. How contracts are concluded should be influenced by what the forest companies want to achieve with the purchases. Those who have operational responsibility for the purchase of forestry services within the forest owners' association is the operation manager.

The purpose of the study was to show how and what the operation managers in a forest owner association prioritize in the purchase of forestry services from contractors, and also how the methods differ between operation managers and their conceptual reasons for difference. The aim was also to display how the entrepreneurs perceive cooperation and contracts with the forest owner association, and the difference in the perception amongst different groups of contractors. The perception amongst the operation managers was surveyed through interviews, for the contractors interviews and a comprehensive web survey was implemented.
In one of the six geographical areas surveyed, an open bidding procedure has been implemented. The operations manager in the business area justifies this with the motive that the association for the sake of the members must seek market prices and quality by exposing the silviculture contractors with market competition. In another area, the operations manager justifies not implementing an open bidding procedure with the perception that the transaction costs of such a process could outweigh any potential benefits. In the other four areas the operations managers do not want to expose their contractors to competition as it may harm the cooperation and thus result in less favourable conditions for the execution of operations.
The study also shows that there among the contractors is an interest with differentiated compensation depending on site characteristics. The argument is that a differentiated compensation would enable a fair payment where contractors' profitability is not dependent on which sites they are assigned.

Main title:Skogsvårdstjänster inom Södra Skog Region öst
Subtitle:skogsvårdsledares och entreprenörers uppfattning om samarbete och inköpssätt
Authors:Helgée, Sebastian
Supervisor:staal Westerlund, Dianne
Examiner:Bergsten , Urban
Series:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
Keywords:skogsvårdsentreprenörer, anbudsupphandling, transaktionskostnad, traktdirektiv, avtal
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3271
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3271
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Forestry production
Language:Swedish
Deposited On:02 Jun 2014 14:02
Metadata Last Modified:02 Jun 2014 14:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics