Home About Browse Search
Svenska


Burström, Adam, 2014. Indelning av trakter inför gallring på Holmen Skog : en utvärdering av svårigheter och möjligheter. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Resource Management

[img]
Preview
PDF
539kB

Abstract

A common goal in practical forest management is to maximize the yield, measured in economical terms. When a forest stand is thinned a so called inoptimality loss can arise due to non-optimal decisions. This means that the selected management schedule results in a lower net present value than the optimal one which lowers the profitability for the forest owner. Holmen Skog uses the term tract which means an aggregation of stands made before a management action. A tract should be delineated in different tract parts in connection with pre-thinning planning if there is different bearing capacity within the tract, different thinning grades should be used or if the tract contains a weaker part that should not be thinned. If this delineation is neglected and a standardized forest management is practiced over a bigger thinning area, there is a risk of non-optimal decisions. Inaccurate estimation of forest variables in the pre-thinning planning, e.g. basal area, has also been a problem at Holmen Skog´s region Örnsköldsvik. There is also a fear that the volume production capacity is not fully used. The aim of this study was to examine the planning of tracts done at Holmen Skog as today and analyze the possible consequences of insufficient tract delineation.
53 tracts where inventoried with an objective plot survey and the differences between the estimated basal area and dominant height and the planners’ judgments of these values were calculated. An examination was also done of how often tracts were delineated by the planners through a search in Holmen Skog´s tract bank. This was followed by two analyzes in Heureka PlanWise to determine how much of the inoptimality loss that can be assigned to erroneous forest data respective insufficient tract delineation. Interviews were done with employees at Holmen Skog to look into the possibilities and difficulties with tract delineation.
The results show that planners overestimated the basal area with 3,4 m2/ha on average while dominant height on average was underestimated with 1,8 m. The planners judgments were aggregated around the average basal area in a typical thinning stand and the overestimation can partly be explained by the fact that the planners did not exclude weaker parts from thinning in a sufficient way. The extent of tract delineation varied also a great deal between different districts at region Örnsköldsvik. The analyzes in PlanWise showed an inoptimality loss of just over 2 % because of erroneous forest data and about 1 % due to insufficient delineation of the tract. The interview respondents had in general a positive attitude to tract delineation since the work becomes easier for the machine drivers, especially if areas without need for thinning are excluded. They also thought that tract delineation for different thinning grade and thinning form is good as long as the map over the tract is intelligible. The possibility to in practice delineate a tract in parts is mostly dependent on how much time the planners have vacant for this. They work under time pressure since every district has to reach a minimum limit according to the estimated harvest level made at the head office.

,

Holmen Skog använder begreppet traktindelning när en gallringstrakt delas efter skillnader i bärighet, gallringsuttag eller ifall svagare delar undantas från gallring. Om inte det bästa åtgärdsalternativet väljs inför gallring uppstår en förlust i nuvärde, en s.k. inoptimalförlust, Inoptimalförluster kan uppstå om föreslagna åtgärder baseras på en felaktigt skattade beståndsdata men även om samma skötsel tillämpas på ett större och heterogent område, d.v.s. vid bristande traktindelning. Syftet med detta arbete var att se hur traktplaneringar görs vid Holmen Skog och vilka konsekvenserna kan bli vid en bristande traktindelning.
En objektiv fältinventering gjordes för 53 trakter följt av differensberäkningar mellan uppmätt grundyta och övre höjd respektive traktplanerarnas motsvarande värden. Omfattningen av traktindelning undersöktes genom att analysera traktbanken och analyser gjordes i Heureka för att beräkna inoptimalförluster p.g.a. felaktiga indata respektive bristande traktindelning. Intervjuer genomfördes för att undersöka anställdas syn på traktplanering men även möjligheter och svårigheter med traktindelning.
Resultaten visar att traktplanerarna i snitt överskattade grundytan innan gallring med 3,4 m2/ha. En dragning mot mitten bland angivna värden i traktdirektiven var tydlig och överskattningen förklaras delvis av att traktplanerarna missat att exkludera sämre delar från trakten. Omfattningen av traktindelning varierade också mycket mellan olika distrikt på region Örnsköldsvik. Heureka-analyserna visade en inoptimalförlust på ca 2 % p.g.a. felaktiga indata och ca 1 % p.g.a. bristande traktindelning. Intervjurespondenterna var överlag positivt inställda till traktindelning då skogsskötseln kan varieras mer på en trakt samtidigt som maskinförarnas arbete underlättas. Möjligheten till traktindelning beror dock till stor del på traktplanerarnas arbetssituation eftersom de jobbar under tidspress.

Main title:Indelning av trakter inför gallring på Holmen Skog
Subtitle:en utvärdering av svårigheter och möjligheter
Authors:Burström, Adam
Supervisor:Hedström Ringvall, Anna
Examiner:Wilhelmsson, Erik
Series:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Volume/Sequential designation:415
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
Keywords:traktplanering, subjektiv inventering, intervjuer, Heureka, inoptimalförlust
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3270
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3270
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Forestry production
Language:Swedish
Deposited On:02 Jun 2014 12:32
Metadata Last Modified:02 Jun 2014 12:32

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics