Home About Browse Search
Svenska


Österberg, Hanna, 2014. Motivation för att vara förtroendevald i Lantmännen : en undersökning om vad som motiverar förtroendevalda. Då, nu och i framtiden. Second cycle, A1E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Lantmännen ekonomisk förening (Lantmännen) är en av Nordens största koncerner inom lantbruk, lantbruksmaskiner, livsmedel och energi. Företaget är ett medlemsägt företag med cirka 33 500 medlemmar, som var och en har en röst. Lantmännens uppdrag är att bidra till lönsamheten på medlemmarnas gårdar och ge god avkastning på deras kapital i föreningen.
Lantmännens medlemskår står inför stora förändringar då flertalet lantbrukare är över 55 år. Mellan åren 1999 och 2010 har antalet jordbruk i Sverige minskat med 31 %. Detta innebär att Lantmännen tappar medlemmar samt kapital i föreningen. Lantmännen måste få kunskap om den nya generationens lantbrukare samt vilka faktorer som påverkar dessa till att vara ägare av och att engagera sig i Lantmännen.
Lantmännens nuvarande distriktsindelning kom till 2006. Lantmännens alla 28 distrikt har en distriktsstyrelse med förtroendevalda som fungerar som en länk mellan koncernstyrelsen och medlemmarna. Distriktsstyrelsen fungerar även som bollplank åt koncernstyrelsen och ska framföra medlemmarnas åsikter om föreningens verksamheter och utveckling.
Forskning tyder på att det finns ett samband mellan medlemmarnas lojalitet i kooperativa föreningar och storleken på föreningen med avseende på hur stor den geografiska utbredningen är samt hur divergerad verksamheten är. Medlemmarna kan om ovanstående faktorer är uttalade uppleva att avståndet mellan styrelsen och medlemmarna blir för stort och att beslutsfattandet hamnar för långt ifrån dem. Detta kan leda till att medlemmarna får en minskad motivation att engagera sig i sin förening. Lantmännen verkar därför aktivt för att få medlemmarna att känna sig stolta över sin förening samt öka deras vilja att vara aktiva och engagerade i föreningen. Detta förutsätter en stark delägarkänsla och kunskap om föreningens fördelar och dess betydelse för medlemmarna.
Distriktsstyrelsen utgör en viktig grupp i Lantmännens beslutsorganisation, då den för medlemmarnas åsikter och idéer vidare till koncernledningen. Utan väl fungerande distriktsstyrelser försämras länken mellan medlemmarna och koncernledningen och information kan då falla mellan stolarna. För koncernstyrelsen och ledningen är distriktsstyrelserna en viktig kanal för att sprida information men också för att inhämta information om vad medlemmarna tycker om Lantmännens lokala verksamhet. Avståndet mellan primärproduktion och högsta beslutsfattande organ kan kännas långt, men genom distriktsstyrelserna kan lantbrukaren ha möjlighet att påverka beslut som fattas högst upp i organisationen.
Studien visar att det inte finns några stora geografiska och åldersmässiga skillnader vad gäller faktorer som motiverar förtroendevalda. Flertalet respondenter uppger att den kooperativa ägarformen är viktig och den skapar motivation att påverka föreningens verksamhet och framtid. Detta stöds av att respondenterna vill få en fördjupad kunskap och lära sig mer om branschen i dess helhet för att på så vis kunna påverka föreningen. Genom detta kan de förtroendevalda få fördelar i sina egna företag såsom ökad kunskap, tillgång till mer information och ett bredare kontaktnät.
För att rekrytera nya förtroendevalda krävs enligt respondenterna en tydligare kommunikation om vad uppdraget innebär samt fortsatt utbildning av ledamöterna. Det framkommer även att fler yngre förtroendevalda behövs för att skapa ringar på vattnet och få in kommande generationer i förtroendemannaorganisationen.

,

Lantmännen is one of the Nordic countries’ largest firms within food, energy, machinery and agriculture (Lantmännen's Annual Report, 2012). The corporation is owned by 33 500 Swedish farmers, operates in 22 countries, has about 8 600 employees and a turnover of SEK 36.5 billion. The mission of Lantmännen is to contribute to the profitability of the members' farms and provide a good return on their capital in the corporation.
Lantmännen is facing major challenges as most members are above 55 years of age and the number of farms in Sweden has decreased by 31% from 1999-2010. Hence, the number of members in Lantmännen is decreasing and thereby their monetary contribution is reduced. Lantmännen must be aware of the new generation of farmers’ needs and priorities as well as the factors influencing them to become members and engage in Lantmännen.
Lantmännen's current districting was implemented in 2006. Lantmännen was divided into 28 districts and each district has a board of trustees that serve as a link between the Group Board and its members. The District Board also serves as a sounding board for the Group Board and shall provide the members' views on the corporation's activities and development.
Recent research shows that the loyalty of members of cooperatives in general is decreasing. The new generation of farmers and the fierce market competition makes the members not as faithful as before to the cooperatives. Therefore, Lantmännen works actively to get the members to become proud of their corporation and to increase their willingness to participate and influence the corporation. This requires a strong sense of ownership and an understanding about the benefits of the cooperative. The District Board represents an important group. The task of the District Board is to forward members' opinions and ideas to management. Without well-functioning District Boards the link between members and the group management deteriorates and information can be lost. The communications from the District Boards are a significant source of information for the Group Board and management but also a way to gather information on what the members thinks about Lantmännen's local operations. The distance between primary production and the highest decision-making, Group Board, may seem far, but the District Boards allows the farmers to influence decisions made at the top of the corporation.
This study shows that there are no major geographical and age differences between the motivational factors for the District Board directors. Most respondents state that the cooperative form of ownership is important and it creates motivation to participate and influence the activities of the cooperative and the future focus thereof. This is supported by the fact that the respondents expressed a view to get a deeper knowledge and learn more about the agricultural industry as a whole in order to be able to influence the corporation. Thereby, the trustees may reap benefits in their own businesses through a greater knowledge, access to key information and a wider network.
The key factors for recruiting new members are clearer communication about Lantmännen’s mission and continuing education of its members. The result of this study suggests that younger trustees are needed to secure succession and attract the new generation of farmers to the cooperative.

Main title:Motivation för att vara förtroendevald i Lantmännen
Subtitle:en undersökning om vad som motiverar förtroendevalda. Då, nu och i framtiden
Authors:Österberg, Hanna
Supervisor:Nilsson, Jerker
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:841
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:NY001 Agricultural Programme - Economics and Management 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:förtroendevalda, kooperation, Lantmännen, motivation, socialt kapital
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3255
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3255
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:English
Deposited On:15 May 2014 11:33
Metadata Last Modified:15 May 2014 11:33

Repository Staff Only: item control page