Home About Browse Search
Svenska


Haglund, Caroline, 2014. Lövskogsmålen i FSC-certifierat skogsbruk : tolkning, uppföljning och skötseldirektiv. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Den mest eftertraktade råvaran i svenska skogar är barrvirke och detta har sedan länge varit vägledande för skogsbrukets planering och skötsel. Brandskydd, ökat betestryck och skötsel för barrträd har missgynnat lövträden. Eftersom lövskogar i den boreala zonen tillhör ett av de artrikaste ekosystem är kontinuerlig förekomst av lövträd och lövdominerade bestånd viktigt för den biologiska mångfalden. Den standard skogsägare certifierade enligt FSC (Forest Stewardship Council) har att följa innehåller två lövindikatorer, 6.3.8. och 6.3.9.. Certifieringen kräver skogsbruk som leder till minst 10 % (i norr minst 5 %) lövvolym i skog som nått slutavverkningsålder (6.3.8.) och lövdominerade skogar på minst 5 % av arealen frisk och fuktig mark (6.3.9). I praktiken är det dock oklart hur dessa indikatorer skall implementeras och följas upp. Denna studie utfördes på uppdrag av Holmen Skog AB och har haft fyra huvudsyften: (1) Att precisera tolkningen av lövindikatorerna med hjälp av certifikatsinnehavare och certifierare (2) Att, kontrollera om lövförekomsten enligt beståndsregistret motsvarar FSC-standarden på Holmen Skog, region Örnsköldsvik. (3) Ge förslag på rutiner för uppföljning och (4) Ge förslag på skötseldirektiv som långsiktigt gynnar efterlevnaden av FSC-standarden.
I intervjuer med tre certifierade skogsbolag (certifikatsinnehavare) och två revisorer (certifierare) visade det sig att indikatorerna tolkades olika och indikatorerna upplevdes diffusa. Detta leder troligtvis till att indikatorerna implementeras olika och varierande grad av hänsyn till biologisk mångfald kommer erhållas. Holmen skogs ledning har tidigare utryckt oro för att lövförekomsten i region Örnsköldsvik är för liten. Studiens sammanställning av beståndsdata gav inte stöd för den uppfattningen. Särskilt inte om tolkningsutrymmet som framkom i intervjuerna accepteras. Den genomsnittliga volymandelen för regionen var 14,1 % och i åldersklasserna ≥80 år där föryngringsavverkning kan förekomma var lövandelen över 10 %. Arealandelen lövdominerad skog på frisk och fuktig skogsmark var 5,1 %, följaktligen uppfylldes standarden enligt båda lövindikatorerna.
Uppföljningen av FSC:s lövindikatorer skulle vinna på att göras mer resultatbaserad. För närvarande läggs mest fokus på implementering (vad som utförts) vilket gör det svårare att se trender i det faktiska utfallet och att göra lokalt anpassade skötselanvisningar. En simulering av sex typbestånds (tre tallbestånd och tre granbestånd) volymandel löv från sista gallring till slutavverkningsbar ålder visade att virkesförrådet efter sista gallring bör innehålla ca 10 % volymandel lövträd för att motsvara FSC-standardens indikator 6.3.8. i norra Sverige. Den typen av gränsvärden kan ge vägledning i samband med föryngring och beståndsvård. Lövträden måste också friställas för att kunna utveckla sin grönkrona och blir grova. Gällande skötsel för 6.3.9. så skiljde sig uppfattningarna i intervjuerna om vad en skötsel så att ”goda betingelser för biologisk mångfald främjas” innebär. Av den anledningen bör skogsägaren göra en kalibrering av sin tolkning mot sin certifierares och därefter bestämma vilken typ av skötsel som är aktuell. I denna studie föreslås fri utveckling, aktiv naturvårdsskötsel eller produktionsskötsel med förstärkt lövhänsyn (figur 8) beroende av tolkning. Vid val av aktiv naturvårdsskötsel bör även fri utveckling användas för att kunna utvärdera naturvårdsskötseln.

,

The most desirable raw material in Swedish forests have long since been softwood which have shaped the forestry planning and management. Fire protection, increased browsing pressure and management beneficial to conifers have not been advantageous for deciduous trees. Due to the fact that deciduous forests in the boreal zone belong to one of the most species-rich ecosystems, a continuous presences of deciduous and deciduous-dominated stands are important for biodiversity. The forest owners certified by the FSC (Forest Stewardship Council) have to comply with the two indicators, 6.3.8. and 6.3.9.. The certification requires forest management which leads to at least 10% of the volume (5 % in northern Sweden) should constitute of deciduous trees in final felling (6.3.8). Furthermore should deciduous forests represent at least 5 % of the total area of mesic and moist forest land (6.3.9). However, it is still unclear how the implementation and monitoring of these indicators should be conducted. This study was conducted on behalf of Holmen Skog AB and has had four main objectives: (1) To clarify the interpretation of indicators 6.3.8. and 6.3.9. by forestry companies and certifiers (2) carry out a status report on the basis of stand data at Holmen Skog, for the Örnsköldsvik region. (3) Provide monitoring suggestions for how the indicators should be monitored. (4) Provide suggestions for how forests should be managed to achieve FSC:s requirements of 6.3.8. and 6.3.9..
Interviews with three certified forest companies and two certifiers showed that the indicators were interpreted differently and that some respondents thought the indicators were defined so generally that they did not provide enough guidance for the forest management. The outcome of this is likely to be that the indicators will be implemented in various ways and with varying degrees of consideration given to biodiversity. Holmen Skog has previously expressed concern that the presence of deciduous trees in the region is too low. The analysis of stands register did not support that view. The average proportion of deciduous volume for the region was 14.1% and in age classes ≥ 80 years, where final felling may occur, the proportion of deciduous trees was above 10 %. The deciduous-dominated areas were measured to be 5.1 % of the total area of mesic and moist forest land, thus the requirement of 6.3.8. and 6.3.9. were met. In order to better monitor 6.3.8. and 6.3.9., a results-based monitoring and evaluation systems is suggested. Currently the focus is on implementation (what is done), making it more difficult to see trends in the actual outcome and to make locally adapted management programs. PlanWise were used to simulate deciduous-proportion development in conifer stands and 10 % is an appropriate deciduous-proportion in a stand after final thinning to reach the requirement of 6.3.8. in northern Sweden. Deciduous trees also need to be given space to develop their crown and a large diameter. During the interviews, there were different opinions regarding how to create good conditions for biodiversity (6.3.9.) through forest management. This study recommends free development, nature conservation management or production management with enhanced consideration of deciduous trees (figure 8), depending on interpretation of 6.3.9.. When selecting nature conservation management you should also use free development in the forest management to be able to evaluate the conservation management.

Main title:Lövskogsmålen i FSC-certifierat skogsbruk
Subtitle:tolkning, uppföljning och skötseldirektiv
Authors:Haglund, Caroline
Supervisor:Hallsby, Göran
Examiner:Josefsson, Torbjörn
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Volume/Sequential designation:2014:14
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:Lövskogsskötsel, lövträd, FSC, certifiering, PlanWise, Management of diciduous forest, deciduous trees, certification
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3235
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3235
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:08 May 2014 13:08
Metadata Last Modified:08 May 2014 13:08

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics