Home About Browse Search
Svenska


Fahlander, Jessika, 2014. Renens parasiter och deras effekter på rennäringen. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

[img]
Preview
PDF
339kB

Abstract

Renen har genom tiderna varit ett bytesdjur, arbetsdjur och produktionsdjur. Dagens renskötsel är inriktad på köttproduktion med sekundära inkomster från pälsar och hantverk. Rennäringen drabbas årligen av ekonomiska förluster till följd av snöskred, laviner, trafikolyckor och rovdjur. Även förluster i form av minskad reproduktion och minskad slaktvikt uppstår till följd av exempelvis virus, bakterier och parasiter. Att parasiter orsakar förluster för djurproduktion är ett välkänt problem världen över. Svårigheten inom renskötseln är att det inte finns samma möjlighet att skydda sina djur med betesstrategier, uppstallning och avmaskning. Syftet med denna litteraturstudie är att få en översikt över vilka parasiter som kan drabba renar, deras prevalens, deras effekter på djurhälsan och vilka konsekvenser de ger på rennäringen.
Renen kan liksom alla däggdjur drabbas av flera olika parasitiska insekter som myggor, flugor och fästingar. Till detta har renen två artspecifika parasitiska flugor, kormflugan och styngflugan, som är mycket vanligt förekommande och som orsakar stora problem inom rennäringen. Renen har även en del artspecifika endoparasiter varav den allra vanligaste är O. gruehneri. Denna parasit har visat sig kunna påverka fortplantningen negativt. Forskning visar att renen inte bara kan smittas utav parasiter som drabbar andra hjortdjur utan att den även kan smittas av parasiter som vanligen drabbar nöt, får och get, vilket ger den en mycket bred parasitfauna.
Parasiterna påverkar sina värddjur genom att orsaka direkt eller indirekt energiförlust. Direkta energiförluster kan exempelvis vara en parasit som absorberar näringsämnen i magtarmsystemet medan indirekta energiförluster utgörs av exempelvis minskad betestid pga. irritation, minskad aptit och minskad selektivitet av födan. Detta dränerar värddjuret på energi som istället kunde användas till tillväxt, underhåll eller reproduktion vilket leder till negativa konsekvenser för rennäringen. Det finns studier på enskilda parasiters effekter men då renen oftast är infekterad med flera olika parasiter samtidigt är det svårt att utvärdera de sammanlagda ekonomiska konsekvenserna. I litteraturen finns dock stöd för förluster så höga som 15 % enbart på grund av parasitiska insekter.
Parasitiska insekter utgör enligt litteraturen endast en liten dela av de parasiter som renen kan drabbas av. Jag anser att den verkliga sammanlagda förlusten måste vara betydligt högre än de 15 % som omnämnts. Så stora förluster inom en industri borde påkalla mer uppmärksamhet och jag anser att mer forskning behövs både avseende parasittryck och framförallt kring förebyggande strategier.

,

The reindeer have over time been used for meat, as a working animal and as a producer of milk. Today’s reindeer husbandry is focused on meat production with additional incomes from furs and handicraft. Each year the reindeer meat industry suffers economic losses due to avalanches, traffic incidents and predation. Also losses of declining fecundity and decrease in body mass can occur due to infection of viruses, bacteria or parasites.
Parasite infection is a general problem in farm animals as well as in reindeer. Parasite infections is however more problematic in reindeer herding because of the limited ability to protect the animals with housing, anti-parasitic treatment and rotation of pastures. The aim of this literature study is to review which parasites that affect reindeer, their prevalence, their effects on animal health and their economical consequences on reindeer husbandry.
Reindeer, as any other mammal, is affected by a number of different parasitical insects such as mosquitoes, flies and tics. In addition to these the reindeer has two species-specific parasitic flies that are known to cause big problems in the reindeer industry, the warble fly and the throat bot fly. Reindeer also possesses some species-specific endoparasites of which the most common one, O. gruehneri, has been reported to have negative effects on fecundity. Moreover, reindeer can also be affected by parasites that commonly infect other cervids, sheep, cattle and goats making the list of possible parasite infections very long.
Parasites harm their hosts by direct or indirect energy cost, which for example could be a direct loss of energy caused by a gastrointestinal parasite absorbing nutrients in the intestine. An indirect loss of energy can be caused by reduced feeding time and increased physical activity due to insect harassment. The hazard caused by parasites will lead to decreased hours of grazing, maintenance or reproduction thus result in negative effects on meat production.
Several studies have tried to evaluate the effects of a specific parasite infection but as the reindeer is often infected with several different parasites at the same time, it is hard to evaluate the combined negative effect. This literature study revealed losses as high as 15 % only due to parasitic insects. Since the parasitic insects only represents a small part of the parasites that infect reindeer the combined economic loss due to parasite infection is probably even higher. Such great loss in one industry deserves more attention and more research is needed, particularly in the field of anti parasitic treatment and prevention.

Main title:Renens parasiter och deras effekter på rennäringen
Authors:Fahlander, Jessika
Supervisor:Tydén, Eva
Examiner:Tydén, Eva
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (t.o.m. 2015)
Volume/Sequential designation:2014:70
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health
Keywords:renar, rennäring, parasit, prevalens, insekt, nematod, reindeer, reindeer husbandry, parasite, prevalence, insect, nematode
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3841
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3841
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:29 Sep 2014 14:27
Metadata Last Modified:29 Sep 2014 14:27

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics