Home About Browse Search
Svenska


Zetterström, Frida, 2014. Hur påverkas hundar av transport?. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

[img]
Preview
PDF
296kB

Abstract

Det har blivit allt vanligare att ta med sin hund på resa, vilket bland annat kan bero på att det numera är både billigare och lättare att resa med hundar, sedan Jordbruksverket 1 januari 2012 införde nya regler rörande införsel av hund. I denna litteraturstudie sammanställs tillgänglig litteratur för att undersöka hur sällskapshundar påverkas av stress och om transport är stressande, samt vilka faktorer som är av betydelse under transporten. Stress kan ge både fysisk och psykisk påverkan och på sikt påverka immunförsvaret och öka mottagligheten för infektioner. I flera studier på olika djurslag har en ökning av bland annat hormonerna kortisol, adrenalin och noradrenalin uppmätts vid stress. Olika typer av beteendeförändringar kan också uppkomma i samband med stressfyllda situationer, men vilka beteenden som uppkommer varierar mellan individer och olika stressorer. Stresskänslighet beror inte enbart av yttre faktorer, utan även av individuella faktorer som exempelvis genetik och tidigare erfarenhet. Det finns många olika omständigheter som kan framkalla en stressrespons under transport, t ex störande ljud, nya miljöer, nya situationer, extrema temperaturer, hög luftfuktighet, vibrationer och begränsad rörelsemöjlighet. En del hundar lider av åksjuka, vilket också kan vara en orsak till stress i samband med resan. Flera studier har visat en ökad stressrespons hos hundar i samband med transport med bil och flyg. Hundar som under transport befunnit sig i flygplanets lastutrymme har visats få ett ökat stressvar jämfört med hundar som transporterats i kabinen. Det har även visats att lastning och avlastning i samband med flygtransport är stressande moment. Stressresponsen kan vara svår att studera på grund av att den varierar mellan individer och andra omständigheter som är svåra att ta hänsyn till, exempelvis ljudnivå och väderlek. I de flesta studier har försökshundar använts vilket kan göra det svårt att extrapolera resultat till sällskapshundar, då hundarna lever under olika förhållanden.
Slutsatsen från denna litteraturstudie är att transport i varierande grad kan orsaka stress hos sällskapshundar, då det finns många olika faktorer som kan framkalla en stressrespons under transport. Det behövs dock mer forskning inom området då det tycks finnas begränsat med studier inom ämnet stress och transport hos sällskapshundar, detta för att på sikt minska stress, öka välfärd och bättre anpassa transportmedlen till hundar.

,

It has become increasingly common to travel with dogs, which may be a result of the revised rules concerning the import of dogs. The new rules are conducted by the Department of Agriculture 1 January 2012 and have made traveling cheaper and easier to implement. This study compiles available information and studies to explore how pet dogs are affected by stress and if transportation is stressful, and in that case which factors that are of importance during transport. Stress can cause both physical and psychological stress and ultimately affect the immune system and increase susceptibility to infections. Several studies in different species have shown an increase in e.g. the hormones cortisol, adrenaline and noradrenaline during stress. Different types of behavioral changes may also occur in relation to stress, but the type of behavior that affects varies between individuals and stressors. Stress sensitivity depends not only on external factors, but also by individual factors such as genetics and past experience. There are many different factors that can induce a stress response during transport, such as noise, new environments, new situations, extreme temperatures, high humidity, vibrations and limited movement ability. Some dogs suffer from motion sickness, which can cause stress associated with the trip. Several studies have shown an increased stress response in dogs during transportation by car and air plane. Dogs that during transport remained in the hold of the aircraft have been shown to have an increased stress response compared with dogs transported in the cabin. It has also been shown that loading and unloading in connection with air transportation is stressful moments. Stress response can be difficult to study because it varies between individuals, and other circumstances that are difficult to account for, such as noise and weather. In most studies experimental dogs are used, which can make it difficult to extrapolate results to companion dogs, as the different groups of dogs mostly live under different conditions.
The conclusion from this study is that transport to varying degrees can cause stress in pet dogs, since there are many different factors that can induce a stress response during transport. However, more research in the area is needed since there seems to be limited experimental studies in the field of stress and transport in dogs. Hopefully more knowledge in this area will help to reduce stress, increase welfare and better adapt transportation to dogs.

Main title:Hur påverkas hundar av transport?
Authors:Zetterström, Frida
Supervisor:Sandberg, Eva
Examiner:Tydén, Eva
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (t.o.m. 2015)
Volume/Sequential designation:2014:65
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health
Keywords:beteende, bil, flygplan, fysiologi, hund, stress, stressor, transport, airplane, behaviour, car, dog, physiology, transportation
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3834
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3834
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:29 Sep 2014 08:22
Metadata Last Modified:29 Sep 2014 08:22

Repository Staff Only: item control page