Home About Browse Search
Svenska


Vallak, Maria, 2014. Stress hos häst, träningsmetoder och feromoner. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

[img]
Preview
PDF
459kB

Abstract

Då hästar är flyktdjur och bytesdjur och vanligen hålls i miljöer som är långt ifrån deras naturliga, uppstår ofta situationer som kan upplevas som stressande för hästen. Syftet med detta arbete var att undersöka om hästars ras och grundpersonlighet har inverkan på hur stressbenägna de blir, samt även se om hästar kan drabbas av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Arbetet syftade dessutom till att undersöka om det finns någon träningsmetod som visat sig ha bättre eller sämre effekt gällande hästar och rädslor, samt vilken effekt feromoner har hos hästar i de sammanhang där hästar utsätts för situationer som är stressande för dem. Stress kan påverka både individens fysiologi och beteende. Studier har visat att hästar som hade olika typer av skador eller sjukdomar hade förändrade nivåer av kortisol, ACTH, serotonin och adrenalin, jämfört med en frisk kontrollgrupp. Vid jämförelse av olika träningsmetoder sågs ingen skillnad i resultat mellan hästar tränade med positiv förstärkning jämfört med hästar tränade av en kombination av positiv- och negativ förstärkning. Ingen skillnad i resultat kunde heller ses mellan hästar där enbart en primär förstärkare användes, i jämförelse med där både primär- och sekundär förstärkare användes. Det har i vissa studier hos häst påvisats rasskillnader gällande stress- och rädslebeteenden, medan andra studier ej kunnat se detta. Feromoner för häst har visats kunna ge god effekt vid vissa situationer. Vid dessa potentiellt stressande situationer, som avvänjning av föl, klippning, skoning och transport, har de hästar som blivit lugnare av feromonerna även varit lugnare vid en liknande situation vid ett senare tillfälle, även efter avslutad användning av feromoner. Huruvida PTSD finns hos häst är oklart men inga fakta som framkommit har motsatt sig att hästar kan drabbas av detta, det finns inte heller något som tyder på att hästar skulle skilja sig från andra arter gällande stresshantering.
Det är av stor vikt att människor som hanterar hästar lär sig mer om hästars grundläggande behov och beteende för att i möjligaste mån kunna hantera hästar under stress på ett bra sätt i olika situationer. Det skulle också kunna vara av stor nytta för många som hanterar och tränar hästar att lära sig mer om inlärningsteori och metoder. Det är utom allt tvivel att mer forskning inom området vore önskvärt, både för hästarnas skull, men även för människorna som hanterar dem.

,

Horses are prey and are mostly kept in environments far from their natural habitats. Therefore horses frequently are involved in situations that might be stressful for them. The aim of this essay was to investigate if the breed and personality of the horse have influence of how stressed the horse became, and if horses can be affected of post traumatic stress disorder (PTSD). The essay also aimed to study if there is any method of training that is better or worse regarding stress and fears in horses, and if pheromones have an effect in situations where horses are exposed to things known as stressful for them. Stress may affect both physiology and behavior. Studies have shown that horses with different types of injuries or diseases have changed levels of cortisol, ACTH, serotonin and adrenalin, compared to a healthy control group. Comparison between different training methods showed no differences between horses trained with negative reinforcement compared to horses trained with both negative- and positive reinforcement. Nor could any difference been detected between horses where only a primary reinforce was used, compared to when a primary- and secondary reinforce were used. Some studies reports differences between horse breeds regarding stress- and fear behaviors, while other studies declare none. Pheromones for horses have in some stressful situations reported to have calming effects. In these potential stressful situations, like weaning, clipping, shoeing and transporting, horses that responded to pheromones also were less stressed in the same situations after stopping using pheromones. It remains unclear if PTSD exists in horses; however, nothing states that horses would differ from other species regarding this disorder.
It is of importance that people handling horses learn more about the horses’ basic needs and natural behavior so they can handle the animals as good as possible in different stress situations. In addition, it would also be of big benefit for a lot of people handling and training horses to learn more of learning theories and methods. Without any doubts more research in this area would be desirable, both for the horses, but also for the people handling them.

Main title:Stress hos häst, träningsmetoder och feromoner
Authors:Vallak, Maria
Supervisor:Sandberg, Eva
Examiner:Tydén, Eva
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (t.o.m. 2015)
Volume/Sequential designation:2014:64
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health
Keywords:feromoner, häst, hästraser, negativ förstärkning, positiv förstärkning, PTSD, stress, träningsmetoder, horse, horse breeds, negative reinforcement, pheromones, positive reinforcement, training methods
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3831
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3831
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Animal physiology and biochemistry
Language:Swedish
Deposited On:26 Sep 2014 14:08
Metadata Last Modified:26 Sep 2014 14:08

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics