Home About Browse Search
Svenska


Ahlsten, Hanna, 2013. CCM majs och majsensilage i praktiken : produktion, kvalitet och utfodring. First cycle, G1E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
333kB

Abstract

En god hygienisk kvalité och ett bra näringsvärde i sitt foder är en viktig del i produktionen och för lönsamheten. Majsensilage blir allt vanligare i svenska foderstater
och något som är relativt nytt i Sverige är Corn Cob Mix, förkortas CCM-majs. En god kvalité kan uppnås genom rätt skördetidpunkt, sortval och motverka värmegång i
ensilaget genom rätt val av tillsatsmedel. Syftet med denna rapport var att jämföra den hygieniska kvalitén av CCM-majs, kärnmajs och majsensilage i synnerhet och öka
kunskapen om CCM-majs i allmänhet.

Ambitionen är att få ökad användning av CCM-majs och förbättra konkurrenskraften hos gris, mjölk- och nötköttsproducenter i Sverige. Under försöket samlades prover från majsensilage och CCM-majs in för analyser från både Sverige och Danmark. Under gårdsbesöken genomfördes intervjuer av lantbrukare med avseende skördemetod och
tillsatsmedel. Resultatet visar på en obefintlig halt (< log 2cfu/g) av mögelsvamp i CCM-majs och majsensilaget.
Resultatet visar att CCM-majsen har en låg halt av jästsvampar medan halterna var något förhöjda i majsensilaget. I resultatet finns ett samband av högre halter av mögelsvamp i ensilage utan tillsatsmedel, dessutom från gården i Henne som har använt
bakteriepreparatet ECO CORN from ECO SYL. Vidare ser vi fler samband som hög etanolhalt, vilket ger en följd av höga värden på estrarna, ethylacetat och ethyllactat.
Ensilage tar lättare värme om man inte använder tillsatsmedel, vilket kan vara en orsak till jästsvampar. Vi kan även se en högre halt av ammoniak i proverna som inte använt sig av tillsatsmedel.

Stärkelsehalten i CCM-majsen visar en väsentlig skillnad mot majsensilaget. Vi ser höga värden från CCM-majsen, vilket förklarar att man får en högre koncentration av
stärkelse när man bara skördar kolven. Kolhydraterna (fiber, stärkelse och socker) är de viktigaste energikällorna i majs. För att bestämma fiberhalten analyseras NDF.

Inlagringen av fiber sker i stjälken, och foder med höga NDF-halter finns främst i foder med en hög andel stjälk, som exempel majsensilage (Svensson, 2010). NDF-halten
minskar vid senare mognad, smältbarheten hos NDF minskar även vid senare mognad.

En hel del luckor finns i forskningen kring mykotoxiner, vilket gör att det inte varit helt lätt att tolka resultaten. Men inga höga värden har visats i resultaten, förutom gården i Henne som skiljde sig från de andra resultaten. En av orsakerna till varför mögelsvampar utvecklas och produceras toxiner kan vara att ensilaget tagit värme. Det innebär en minskad produktion och utnyttjande hos idisslare. Slutsatsen är att man bör
använda tillsatsmedel vid ensilering för att förhindra framförallt varmgång och höga värden på estrarna.

,

A good hygienic quality and good nutrition in animal feed is an important component in dairy production. Maize silage is becoming more common in Swedish dairy cow feed
rations and something that is relatively new in Sweden is Corn Cob Mix, abbreviated CCM maize. A good feed quality can be achieved through proper harvest time, variety
selection, and the right choice of additive. The purpose of this report was to compare the hygienic quality of CCM maize and maize silage.

The ambition is to increase the use of CCM maize and improve the competitiveness of pig, dairy and beef producers in Sweden. During the investigation, samples were
collected from maize kernels, maize silage and CCM maize in for analyzes from both Sweden and Denmark. During the farm visits, farmers were interviewed about harvesting methods and additives. Since the analyzes are expensive, not more than 11 farms could be investigated.

Results show no molds in both CCM maize and corn silage. The investigated CCM maize had a low content of yeast while the levels were higher in corn silage. A conclusion of the results is higher levels of mold in silage without additives. As well from the farm in Henne who used bacterial treatment ECO CORN from ECO SYL.

Silage stores in heat if you do not use additives, which may be a cause of yeast. We can also see a higher concentration of ammonia in the samples that did not used any additives.

The starch content in CCM was higher than in the corn silage, because of the higher proportion of stem. The carbohydrates (fiber, starch and sugar) are important chemical components in maize. Deposition of fibers occurs in the stem, and feed with high NDF concentrations are found mainly in animal feed with a high proportion of stem, for example maize silage (Smith, 2010). NDF content decreases at later maturity, digestibility of NDF also decreases at later maturity. The formation of mykotoxins is not yet fully understood. Generally, mykotoxins were very low in the investigated maize.

On one farm, Henne, Mycotoxins was at a higher level in the CCM and corn kernels. Conclusion is that we should use additives when making maize silage.

Main title:CCM majs och majsensilage i praktiken
Subtitle:produktion, kvalitet och utfodring
Authors:Ahlsten, Hanna
Supervisor:Swensson, Christian and Nadeau, Elisabet
Examiner:Herlin, Anders
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G1E
Student's programme affiliation:LK006 Lantmästarprogrammet - kandidatprogram 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:ccm-majs, hygienisk kvalité
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3199
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3199
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural research
Plant physiology - Nutrition
Technology
Language:Swedish
Deposited On:10 Apr 2014 11:26
Metadata Last Modified:10 Apr 2014 11:26

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics