Home About Browse Search
Svenska


Karlsson, Martin, 2014. Jordbrukets och järnframställningens påverkan på skogsutvecklingen vid Eskilshult, en by med medeltida anor : en studie baserad på pollenanalys. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Människans påverkan på den omgivande miljön har ökat genom historien med ökad bofasthet och samhällsbildning. Vid övergången järnålder-medeltid, när Sverige började ta form som rike skedde flera förändringar inom jordbruk, teknik och samhälle. En resurs som kom att exploateras hårdare var järn som fick stor betydelse ekonomiskt och politiskt i det framväxande riket. I Möre i Kalmar län uppkom en långvarig och intensiv utvinning av järn i skogsbygderna. Idag är dock tämligen lite känt om järnutvinningen i Möre. Det övergripande syftet för detta examensarbete var att undersöka en lokal utanför Bäckebo i Möres skogsbygder för spår efter järnhanteringen och hur järnhantering och jordbruk där har påverkat vegetationen på kortare och på längre sikt. För att undersöka detta har en pollenanalys inklusive räkning av kolpartiklar och tungmetallsanalys (XRF) utförts på en torvlagerföljd från Svarte mosse, nära byn Eskilshult. Resultaten visar att den mänskliga påverkan varit långvarig och lett till förändringar av landskapet. Störningsregimen i området har förändrats vid flera tillfällen med skogsbete, jordbruk och påverkan från järnhanteringen. Flera av de störningar som kunde identifieras kunde kopplas till järnhanteringen och gav indikationer på att järn-hantering kan ha förekommit i området redan före den medeltida expansionen. Järnhanteringen anses ha kommit igång i Möres skogsbygder i större skala under 1100-talet och pågått in på 1400-talet. I Möres slättområden närmare kusten är dock järnutvinning belagd sedan 400-talet f.Kr.

,

The impact of humans on the environment has grown through history with settlements and community formation. In the transition Iron Age – middle ages, when Sweden began to take shape as a kingdom several changes occurred in agriculture, technology and society. A resource that came to be exploited harder was iron that was very important economically and politically in the emerging kingdom. In Möre in Kalmar County a prolonged and intensive extraction of iron arose in the woodlands. Today relatively little is known about iron mining in Möre. The overall aim of this thesis was to investigate when the ironworking began in the area around Bäckebo in Kalmar County and how it has affected the vegetation in the shorter and longer term. The disturbance regime in the area has changed several times with forest grazing, farming and the influence of the iron industry. To investigate this pollen analysis including charred particles and heavy metal analysis (XRF) were conducted on a peat core from the peat mire “Svarte mosse”, near the village Eskilshult. The results showed that the human impact has been substantial and led to changes in the forest landscape. Many of the disturbances that were identified could be linked to the iron working and the results gave indications that iron was produced in the area before the medieval expansion. The ironworking is considered to have begun in Möre on a larger scale in the 12th century and lasted into the 15th century. From Möres plain areas, closer to the coast, ironworking is known since 400 BC.

Main title:Jordbrukets och järnframställningens påverkan på skogsutvecklingen vid Eskilshult, en by med medeltida anor
Subtitle:en studie baserad på pollenanalys
Authors:Karlsson, Martin
Supervisor:Segerström, Ulf
Examiner:Valinger, Erik
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Volume/Sequential designation:2014:7
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:Pollenanalys, järnhantering, skogsutveckling, blästerugnsbruk, agrar verksamhet, pollen analysis, bloomery furnace, iron works, agrarian activities, forest development
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3197
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3197
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:10 Apr 2014 11:08
Metadata Last Modified:10 Apr 2014 11:08

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics