Home About Browse Search
Svenska


Eriksson, Jakob and Magnusson, Mats, 2014. Optimerad höstveteetablering : en litteratursammanställning om såtid, radavstånd och utsädesmängd. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Soil and Environment

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

This bachelor thesis is intended to gather the knowledge and experimental data on the winter wheat crop production relevant for Swedish conditions, with focus on sowing time, row spacing and seed rate. This essay is a literature study with a minor component based on interviews with farmers producing winter wheat. The work is divided into a background part where basic knowledge of winter wheat physiology, development and environment interactions are described and one part where results of field trials studies are presented.
Optimal date of sowing winter wheat depends on annual weather variations. Because it is difficult to forecast the weather the choice of sowing date should be based on weather statistics, production experience and previous results depending on sowing date. The date of sowing must also be adapted to the current field conditions to achieve the best results. In southern Götaland the recommended sowing period is 10th to 25th of September, in northern Götaland the recommendation is 10th to 20th of September and in southern Svealand 10th to 15th of September. If there is no capacity or conditions to sow the planned acreage in the recommended sowing period a slightly earlier sowing is preferred rather than a later sowing. Some years the early sown winter wheat gets declined yield according to winter losses, mainly due to pathogens. In southern Götaland the yield reduction caused by delayed sowing is smaller than in northern Götaland and the reduction is even higher in southern Svealand.
In Sweden, 12,5 cm is the most common row spacing in grain production. In experiment with row spacing less than 10 cm, no or very small yield increases was observed comparing to 10 cm row space. Row spaces wider than 10 cm results in a decreased grain yield, especially in high yielding cultivations. The row space studies made in Sweden are old and based on smaller amount field trials, therefore there should be a motivation to carry out new experiments on row spacing. Based on the results found from the examined experiments, 10 cm is likely to be the most economically spacing option. It means a denser row spacing than commonly is used today. Wider row spacing can be interesting if it causes substantially reduced establishment costs, if it is able to compensate for a likely yield level reduction caused by the wider spacing. In organic cultivation wider row spacing is an opportunity for developed mechanical weed control, where a lower weed amount can increase the yield.
Seed rate should be adapted to the growing location, sowing conditions and date of sowing. Seed rate can be varied relatively much without major differences in growing profitability if the growing conditions are good. In normal time for sowing about 350 viable kernels/m2 is recommended in southern Götaland, corresponding suitable seed rate in northern Götaland is about 400 and in southern Svealand just over 450 viable kernels/m2 is recommended. When sowing before suggested sowing period a decrease of seed rate with 10-20 % per week. If sowing is delayed after the optimum time, the recommendation is to increase the seed rate with 5-10 % per week instead. In case of limited nutrient availability or growing soils sensitive for drought is usually a reduction in seed rate by 10-15 % economically favorable. There is a need of new trials studying the effect of varying seed rates depending on row spacing under conventional conditions. This is motivated because of the limited numbers of available studies and the need of knowledge if the variety of row spaces will be more common.

,

Denna kandidatuppsats har till syfte att samla den kunskap och försöksdata som finns om höstveteodling med fokus på såtidpunkt, radavstånd och utsädesmängd som är relevanta under svenska förhållanden. Uppsatsen är en litteraturstudie med en mindre del baserad på intervjustudier med lantbrukare om deras höstveteodling. Arbetet är uppdelat i en del där grundläggande kunskap om höstvetets fysiologi, utveckling och samspel med miljön beskrivs, samt en del där resultat från försöksserier redovisas.

Optimal såtidpunkt för höstvete beror av årsmånen, men eftersom man inte kan prognostisera vädret för längre perioder bör val av såtidpunkt utgå från vad som statistiskt sett brukar fungera bäst samt hur förutsättningarna i samband med sådd ser ut. I södra Götaland rekommenderas sådd under perioden 10-25 september för bästa resultat. I norra Götaland är motsvarande rekommendation 10-20 september och i södra Svealand 10-15 september. Om all sådd inte hinns med i det rekommenderade intervallet är det generellt bättre med något tidigare sådd jämfört med senare sådd. Vissa år kan den tidigt sådda arealen drabbas hårdare av utvintring främst på grund av patogener. Skördeminskningen till följd av försenad sådd är minst i södra Götaland och skördebortfallet tilltar ju längre upp i landet höstvetet odlas om sådden blir försenad.

I Sverige är 12,5 cm det dominerande radavståndet för spannmålssådd. I försök med radavstånd mindre än 10 cm har ingen eller mycket liten påverkan på skördenivån kunnat konstateras, medan en ökning av radavståndet från 10 cm resulterat i minskad kärnavkastning. Tydligast har sambandet mellan radavstånd och avkastning varit på högavkastande odlingsmark. De försök som gjorts i Sverige är gamla och relativt små och det motiverar till att utföra nya försök om radavstånd. Utifrån de resultat som finns från dessa försök skulle 10 cm radavstånd sannolikt vara ekonomiskt fördelaktigt, alltså än tätare raddelning än vad som generellt används idag. Bredare radavstånd kan vara intressant om det medför kraftigt reducerade etableringskostnader som kompenserar en sannolik skördeminskning, alternativt i ekologisk odling om det möjliggör effektiv mekanisk ogräsbekämpning.

Utsädesmängden bör anpassas efter odlingsplatsen samt förhållanden vid sådd och såtidpunkten. Utsädesmängden kan varieras relativt mycket utan att odlingsnettot påverkas särskilt mycket om odlingsförutsättningarna är goda. Vid normal såtid rekommenderas ca 350 grobara kärnor/m2 i södra Götaland, lämplig utsädesmängd i norra Götaland är ca 400 och i södra Svealand drygt 450 grobara kärnor/m2. Vid sådd före rekommenderad såtidpunkt bör utsädesmängden sänkas med 10-20 % per vecka och vid sådd senare än rekommenderat bör den istället höjas med 5-10 % per vecka. Vid begränsad växtnäringstillgång eller på torkkänsliga jordar är vanligtvis en sänkning av utsädesmängden med 10-15 % ekonomiskt fördelaktig.

Behov finns av nya försök som studerar effekten av varierade utsädesmängder beroende på radavstånd under konventionella förhållanden eftersom det endast har studerats i mycket liten omfattning i Sverige under de senaste decennierna.

Main title:Optimerad höstveteetablering
Subtitle:en litteratursammanställning om såtid, radavstånd och utsädesmängd
Authors:Eriksson, Jakob and Magnusson, Mats
Supervisor:Arvidsson, Johan
Examiner:Rydberg, Tomas
Series:Examensarbeten / Institutionen för mark och miljö, SLU
Volume/Sequential designation:2014:04
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY003 Agricultural Programme - Soil/Plant 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
Keywords:höstvete, Triticum aestivum, såtid, utsädesmängd, radavstånd, Sverige
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3182
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3182
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Cropping patterns and systems
Plant physiology - Growth and development
Agricultural machinery and equipment
Language:Swedish
Deposited On:04 Apr 2014 08:23
Metadata Last Modified:04 Apr 2014 08:23

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics