Home About Browse Search
Svenska


Lundahl, Emmie, 2014. Interaktion i utemiljöbranschen : en studie om aktörer, intressen och inställning till samarbete. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
743kB

Abstract

Utemiljöbranschen är en del av trädgårdsbranschen, vilken har många små aktörer och ett fåtal större (Ekelund et al. 2012). Utemiljöbranschens aktörer arbetar i stor utsträckning med arbetsområden som även berör andra branscher, och utemiljöbranschens gränser ter sig därför oklara. Då det inte finns någon övergripande branschorganisation som samlar utemiljöbranschens aktörer i gemensamma frågor, framstår även aktörerna som oklara.
Att utemiljöbranschens aktörer inte finns samlade påverkar deras förmåga att utöva inflytande över branschen, till exempel dess utveckling, då enskilda aktörer och små samarbeten skapar ett mindre avtryck, jämfört med om branschen stod samlad mot sin omvärld.
Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) gjorde 2010 en gravt felaktig uppskattning av trädgårdsbranschens omfattning i form av antal anställda, då man skulle bedöma kommande behov av arbetskraft för att reglera utbildningsvolymen.
Som svar gjorde aktörer från utemiljö- och trädgårdsbranschen en ny rapport för att markera trädgårdsbranschen omfattning och betydelse (Ekelund et al. 2012). MYH:s felaktiga uppskattning kan på sikt påverka branschernas tillgång av utbildad arbetskraft. Aktörernas förmåga att påverka den här typen av situationer är därför en viktig faktor för branschens framtida utveckling.
Studien genomfördes med en kombination av metoderna litteraturstudie, enkätundersökning och uppföljande telefon intervju. Enkät- och intervjufrågorna besvarades av representanter från följande branschorganisationer: Föreningen Sveriges kyrkogårdschefer (FSK), Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare (FSS), Landskapsingenjörernas riksorganisation (LIR), Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation (SKAO), Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund (SKKF), och Trädgårdsanläggarna i Sverige (STAF).
Resultatet visar att representanterna från organisationerna har olika upplevelser av utemiljöbranschen och det samarbete som förekommer idag. Det råder också olika uppfattning om behovet av att ena utemiljöbranschen och vidareutveckla ett större samarbete mellan många aktörer.
Studien utgöt en grund till fortsatt diskussion om hur branschens aktörer tillsammans ska kunna nå ett ökat samhällspolitiskt inflytande och därmed påverka utvecklingen av utemiljöbranschen i högre utsträckning.

,

Within the urban landscaping industry, there are many small players and a few larger (Ekelund et al. 2012). The Industries’ players are working with relatively large extent within the industries’ work frame which also affects other lines of business, and therefore the boundaries of urban landscaping industry seems unclear. Since there is no overall trade association, that brings together urban landscaping industry players on common issues, even the players seem unclear.
That there is no overall trade association, affects the urban landscaping industry’s players’ ability to exercise influence within the industry, such as the industry’s development. The individual players or smaller cooperation’s creates a smaller imprint, compared to a gathered industry against its surrounding world.
Swedish National Agency for Higher Vocational Education (MYH) made a severe erroneous estimate on the number of employees in the horticultural sector in 2010, which urban landscaping industry is part of, when they would determine the need of educational spots within the industry. In response, players from the urban landscaping industry joined with players from the horticultural sector and urban landscaping industry and made a new report to describe the horticultural sector and urban landscaping industry’s scope and importance (Ekelund et al. 2012). MYH's incorrect estimate may eventually come to influence the urban landscaping industry and it’s access to educated labor, therefore the players' ability to exercise influence, is an important factor for the future evolving of the industry.
This study provides a description of the urban landscaping industry by answering the questions:
 Who are the players of the urban landscaping industry?
 Which of the organizations’ interests are common?
 Which of the organizations interests are conflicting?
 What view has the urban landscaping industry’s players on increased cooperation within the organizations?
The questions were answered through a literature review and a survey with follow-up interview , which was answered by representatives from the following organizations : Association of the Swedish cemetery managers (FSK), the Swedish Association of Urban Gardeners (FSS), Landscape engineers' Federation (LIR), the Swedish Church Employer Organization (SKAO), Swedish cemeteries - and crematorium federation (SKKF), and Garden Coating were in Sweden (STAF).
The result shows that the representatives from the organizations have different experiences of urban landscaping industry and the cooperation which already exist. Also the results reveal different views on the need to unite the urban landscaping industry and its development to greater cooperation among many players.
By answering the questions, this study constitutes a foundation for continued discussion on how the industry’s joined players can affect the development of the urban landscaping industry, and how they together can create synergies and added value, such as equality- or size advantages.

Main title:Interaktion i utemiljöbranschen
Subtitle:en studie om aktörer, intressen och inställning till samarbete
Authors:Lundahl, Emmie
Supervisor:Kristoffersson, Anders
Examiner:Delshammar, Tim
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:utemiljöbranschen, branschorganisation, samverkan, samarbete, intressen, nätverk, metaorganisation
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3110
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3110
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Technology
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:13 Mar 2014 15:28
Metadata Last Modified:13 Mar 2014 15:28

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics